کیندر رایگان (About Free Kinder) - دری (Dari)

کنیدر رایگان در پروگرام‌های کیندر سه و چهار ساله در خدمات شرکت کننده در سرتاسر ویکتوریا در دسترس است. این شامل هردو خدمات یعنی مراقبت طولانی روز و خدمات کیندر مستقل (که بنام جلسه ای نیز یاد می شود) می باشد.

پس انداز برای فامیل ها

کیندر رایگان به معنی پس انداز تا 2,500 دالر برای هر طفل درهر سال است.

فامیل های که اطفال شان در یک کیندر مستقل شرکت کننده ثبت نام هستند یک پروگرام رایگان دریافت می کنند.

فامیل های که اطفال شان در یک کیندر مراقبت طولانی روز ثبت نام هستند یک کمک هزینه (offset) تا مبلغ 2,000 دالر بر هر طفل دریافت می کند. اگر طفل شما در پروگرام کیندر سه ساله کمتر از 15 ساعت ثبت نام باشد، کمک هزینه ای به مبلغ نسبت فیس دریافت خواهید کرد.

مستحق بودن کیندر رایگان

کودکستان رایگان برای همگی است.

فامیل ها برای واجد شرایط بودن نیازی به داشتن کارت مراقبت صحی یا کارت تقاعدی، کارت شهروندی استرالیا یا سند ثبوت آدرس شان ندارند. همچنین لازم نیست برای دریافت کیندر رایگان واجد شرایط دریافت کمک هزینه مراقبت از اطفال دولت استرالیا (CCS) باشید.

شما در یک وقت فقط می توانید از یک خدمت کیندر رایگان در یک کیندر مستفید شوید. خدمت کیندر تان از شما تقاضا خواهد نمود که یک نامه را امضاء کنید، که بنام همان خدمتی است که شما کیندر رایگان دریافت می کنید. اگر طفل‌تان به بیشتر از یک خدمت کیندر می رود، باید به هر خدمت بگویید که در کجا می خواهید از کیندر رایگان استفاده کنید.

نحوه دسترسی به بودجه کیندر رایگان

مراکز کیندر که خدمات کودکستان رایگان را ارائه می دهند مستقیماً از دولت ویکتوریا بودجه دریافت می کنند. به این معنی که فامیل ها نیاز ندارند که برای این پس انداز مطالبه کنند، به جای آن فیس شان کمتر خواهد شد.

در یک کیندر جلسه ای پروگرام تان رایگان است.

در یک مراقبت طولانی روز، کمک هزینه کیندر رایگان 2,000 دالری به طور منظم در دوران سال (به عنوان مثال هفتگی یا دو هفته یکبار) به فیس های شما تطبیق می شود. شما باید بتوانید این مبلغ را در صورتحساب خود به‌ طور واضح به عنوان «کمک هزینه رایگان دولت ویکتوریا» ببینید.

اگر مستحق کمک هزینه مراقبت از اطفال دولت استرالیا باشید، برای تان تطبیق خواهد شد. به این معنی که شما فقط باید مبلغ باقی مانده را بعد از CCS و کمک هزینه کیندر رایگان پرداخت کنید.

فامیل هایی که از پروگرام های کودکستان مراقبت طولانی روزانه استفاده می‌کنند، می‌توانند پس‌اندازهای رایگان کودکستان را در هر دوره بِل با «کمک رایگان کودکستان دولت ویکتوریا» که به طور واضح روی بِل ها نوشته شده است، مشاهده کنند.

نحوه تطبیق کمک هزینه (offset) فیس به هزینه های از جیب شما

کمک هزینه کیندر رایگان به طور منظم در دوران سال (به عنوان مثال هفتگی یا دو هفته یکبار) به فیس های شما تطبیق می شود. شما باید بتوانید این مبلغ را در صورتحساب خود به‌ طور واضح به عنوان «کمک هزینه رایگان دولت ویکتوریا» ببینید.

برای اطلاع از نحوه تطبیق این کمک هزینه در هزینه های شما و نحوه نمایش آن در صورتحساب تان، لطفاً مستقیماً با خدمات کیندر خود صحبت کنید. اگر طفل شما بیشتر از 15 ساعت در هفته دسترسی داشته باشد، این ساعات اضافی تحت پوشش این کمک هزینه نیستند.

اگر مستحق کمک هزینه مراقبت از اطفال دولت استرالیا باشید، برای تان تطبیق خواهد شد. به این معنی که شما فقط باید مبلغ باقی مانده را بعد از CCS و کمک هزینه کیندر رایگان پرداخت کنید.

مثال:

  • یک طفل 4 ساله به مدت 3 روز در هفته به مراقبت طولانی روز با پروگرام کیندر می رود.
  • هزینه خدمات 360 دالر برای 3 روز (شامل ساعات کیندر و ساعات مراقبت اضافی) است.
  • این فامیل به مبلغ 252 دالر CCS دریافت می کند.
  • این سرویس متعادل کیندر رایگان 2,000 دالری را به صورت هفتگی در مدت 40 هفته (50 دالر در هفته) تطبیق میکند.
  • این فامیل بعد از کمک هزینه CCS و کیندر رایگان 58 دالر می پردازد.

لطفاً به یاد داشته باشید. این فقط یک مثال است و هزینه ها نظر به شرایط فردی متفاوت اند.

Updated