Lao - Kinder Tick

ລັດຖະບານແຫ່ງລັດວິກຕໍເຣັຍໄດ້ມີສັນຍາລັກອັນໃໝ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວໃນວິກຕໍເຣັຍສາມາດຊອກຫາໂຮງຮຽນອະນຸບານໄດ້. ສັນຍາລັກນີ້ເອີ້ນວ່າ Kinder Tick.

ລັດ ຖະ ບານ ແຫ່ງ ລັດ ວິກ ຕໍ ເຣັຍ ໄດ້ ມີ ສັນ ຍາ ລັກ ອັນ ໃໝ່ ເພື່ອ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ບັນ ດາຄອບ ຄົວ ໃນ ວິກ ຕໍ ເຣັຍ ສາ ມາດ ຊອກ ຫາ ໂຮງ ຮຽນ ອະ ນຸ ບານ ໄດ້. ສັນ ຍາ ລັກນີ້ ເອີ້ນ ວ່າ Kinder Tick.

ທ່ານ ຈະ ເຫັນສັນ ຍາ ລັກນີ້ ເວ ລາ ທ່ານ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ຕຶກ ໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ ມີ ຫ້ອງ ຮຽນ ອະ ນຸ ບານຫຼືມີບໍ ລິ ການ ສຳ ລັບ ເດັກ ນ້ອຍ ໃນ ໄວ ຮ່ຳ ຮຽນ ຕົ້ນໆ. ນອກນີ້ ທ່ານ ຍັງ ອາດ ຈະ ເຫັນ ສັນ ຍາ ລັກນີ້ ຢູ່ ໃນ ເວັບ ໄຊ້ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ.

ການ ບໍ ລິ ການ ຫ້ອງ ຮຽນ ອະ ນຸ ບານນີ້ ເປັນ ສິ່ງ ສຳ ຄັນຢ່າງ ແທ້ ຈິງ ຕໍ່ ການ ສຶກ ສາ ຂອງ ເດັກ ນ້ອຍ.

Kinder Tick ມີ ລັກ ສະ ນະ ດັ່ງ ນີ້.

ຂີດ ໝາຍ ຕິກ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ບໍ ລິ ການດັ່ງ ກ່າວ ໄດ້ ຮັບ ການ ອຸ ປະ ຖຳ ໂດຍ ລັດ ຖະ ບານ ແຫ່ງ ລັດ ວິກ ຕໍ ເຣັຍ.

ລູກໆ ຂອງ ທ່ານ ຈະ ໄດ້ ຮໍ່ າ ຮຽນ ຈາກ ນາຍ ຄູ ທີ່ມີ ຄຸ ນ ວຸດ ທິ ໂດຍ ຜ່ານ ການຫຼິ້ນ.

ຍົກຕົວ ຢ່າງ, ເດັກ ນ້ອຍ ຈະ ໄດ້ ຮຽນ ກ່ຽວ ກັບ ພາ ສາ, ໂຕ ເລກ ແລະ ຮູ ບ ແບບ ລວດ ລາຍ. ເຂົາ ເຈົ້າ ຈະ ໄດ້ ຮຽນ ຄົບ ໝູ່ ເພື່ອນ, ແບ່ງ ປັນແລະຮຽນຟັງ. ນອກນີ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ຍັງ ຈະ ໄດ້ ຮຽນ ທັ ກ ສະ ຢ່າງ ອື່ນ ເພື່ອ ຊ່ວຍໃຫ້ ຕຽມ ພ້ອມໄປ ເຂົ້າ ໂຮງ ຮຽນ.

ນັ ບ ຈາກ ປີ 2022, ເດັກ ນ້ອຍ ໃນ ລັດ ວິກ ຕໍ ເຣັຍ ຈະ ສາ ມາດ ເຂົ້າ ຮຽນ ອະ ນຸ ບານ ສອງ ປີ ກ່ອນ ເຂົ້າ ໂຮງ ຮຽນ.

ໂຄງ ການ ຫ້ອງ ຮຽນ ອະ ນຸ ບານ ສາ ມາດ ເປັນ ພາກ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ການ ດູ ແລ ເດັກ. ພ້ອມ ດຽວ ກັນມັນ ກໍ ສາ ມາດ ເປັນ ໂຄງ ການ ທີ່ ແຍກ ຕ່າງ ຫາກ ໄດ້ ດ້ວຍ.

ໃຫ້ ຊອກ ເບິ່ງ ເຄື່ອງ ໝາຍ Kinder Tick ຢູ່ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ທ່ານ. ໃຫ້ ເວົ້າ ກັບ ບັນ ດາ ຄູ ທີ່ ຫ້ອງ ຮຽນ ອະ ນຸ ບານ ຖ້າ ທ່ານ ຕ້ອງ ການ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ.

Updated