කලින් ආරම්භ කෙරෙන ළදරු පාසල් (Early Start Kindergarten) - සිංහල (Sinhalese)

ඔබ සරණාගතයෙකු හෝ ආරක්ෂාව අයදින පසුබිමක නම්, ඔබට කලින් ආරම්භ කරන ළදරු පාසල (ESK) සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය හැකිය. ඔබේ දරුවාට සෑම සතියකම හැකි තරම් උපරිම පැය ගණනක් නොමිලේ සැපයෙන ළදරු පාසල් වැඩසටහන් ලැබෙන බව තහවුරු කිරීමට ඔබට ESK උපකාරී වනු ඇත.

2023 වසරේ දී, සෑම සතියකම අවුරුදු තුනේ ළදරු පාසල් වැඩසටහන් පැය 5 සිට 15 අතර ගණනක් පැවැත්වෙනු ඇති අතර අවුරුදු හතරේ ළදරු පාසල් වැඩසටහන් පැය 15 ක් පැවැත්වෙනු ඇත. ESK තුළින් ලියාපදිංචි වීම මගින් සෑම සතියකම අවුරුදු තුනේ මෙන්ම අවුරුදු හතරේ ළදරුපාසල් සඳහා සම්පූර්ණ පැය 15 ම ලැබෙන බව තහවුරු කර ගත හැකිය. මෙය පහත දැක්වෙන තත්ත්වයන් හි පසුවන දරුවන්ට ලබා ගත හැකිය:

  • සරණාගත හෝ ආරක්ෂාව පතන පසුබිම්වල දරුවන්ට
  • ආදිවාසික හෝ ටෝරස් සමුද්‍රසන්ධි දූපත්වාසී සේ හඳුනාගැනෙන දරුවන්ට
  • ළමා සුරැකුම් සේවා (Child Protection) සමග කටයුතු කර ඇති පවුල්වල දරුවන්ට

හඳුන්වා දෙන කාලසීමාව තුළ දරුවන් වික්ටෝරියාවේ කුමන ප්‍රදේශයක ජීවත් වූවත් ඔවුන්ට ෆ්‍රී කින්ඩර් හෝ අඩු ගාස්තු සහිත ළදරු පාසල් සේවා සතියකට පැය 15 ක් ලබාගත හැකි වනු ඇත. ඔවුන්‌ට දැනට ඇති පවතින ප්‍රවේශය සහ ඔවුන්ට ලැබෙන පැය ගණන වෙනස් නොවේ.

අයදුම් කළ හැක්කේ කෙසේද:

සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරු විසින් මෙහෙයවනු ලබන සියලුම ළදරු පාසල් වැඩසටහන්වල ESK සපයනු ලැබේ. ඔබට ආසන්නයෙන් ඇති ළදරු පාසලක් අමතා, කලින් ආරම්භ කිරීමේ ළදරු පාසල් අරමුදල ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය බව සඳහන් කරමින් ඔබට ඔබේ දරුවා ලියාපදිංචි කළ හැකිය. ඔබට ඔබේ භාෂාවෙන් උපකාර කිරීමට ළදරු පාසල් සේවාවලට නොමිලේ සැපයෙන පරිවර්තන සේවා සඳහා ප්‍රවේශය පවතියි.

ඔබට උපකාර සඳහා අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ අවුරුදු තුනේ ළදරු පාසල් විමසුම් අංකය වන 1800 338 663 හෝ ඔබේ ප්‍රාදේශිය කවුන්සිලය ඇමතීම සිදු කළ හැකිය. ඔබේ භාෂාවෙන් වන උදව් ලබා ගැනීම සඳහා 131 450 ඔස්සේ ජාතික පරිවර්තන හා භාෂණ පරිවර්තන සේවාව අමතා, ඔබේ ප්‍රාදේශීය කවුන්සිලය හෝ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව අමතන ලෙස භාෂණ පරිවර්තකයාගෙන් ඉල්ලා සිටින්න. ඉන්පසු ඔවුන් දුරකථනයේ රැඳී සිටිමින් භාෂණ පරිවර්තනය සිදු කරනු ඇත.

අයදුම් කළ යුත්තේ කවදාද:

දරු‌වන්, ළදරු පාසල්වලට ඇතුළත් වීමට ලියාපදිංචි වන වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ 30 වැනිදාට පෙර ඔවුන්ට අවුරුදු 3 සම්පූර්ණ වුවහොත් ඔවුහු ESK ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබති. බලන්නලියාපදිංචි වන්නේ කවදාද

ඔබේ දරුවා පාසලට ඇතුළත් වන්නේ ඔවුන්ට අවුරුදු පහ පිරුණු විට ද නැත්නම් හය පිරුණු විට ද යන්න ඔබට තෝරා ගැනීමේ හැකියාව වේ. එවිට ඔවුන්ට අවුරුදු තුන හෝ හතර පිරෙන වසරේ දී ESK වෙත ප්‍රවේශය ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

ඔබේ දරුවා ESK සඳහා සුදුසුකම් ලබාන්නේ කුමන අවස්ථාවේ දී ද යන්න ගණනය කිරීමට උදව් අවශ්‍ය නම් ඔබට, අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රාදේශීය කවුන්සිලය, ඔබේ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය හෙදිය, ඔබේ ප්‍රදේශයේ ළදරුපාසල හෝ ඔබේ ප්‍රදේශයේ පහත දැක්වෙන ආයතන ඇමතිය හැකිය.

  • අවුරුදු තුනේ ළදරුපාසල් විමසුම් අංකය 1800 338 663
  • Brotherhood of St Laurence 03 9483 1183
  • Foundation House 03 9389 8900
  • Fka ළමා සේවා 03 9428 4471
  • VICSEG New Futures 03 9383 2533

Updated