JavaScript is required

Three year old kindergarten brochure - Dari

دولت ویکتوریا در طول یک دهه تقریباً 5 میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است تا کودکستان سه-ساله-ها که مصارف آنها تمویل شده است را معرفی کند - و اینک (این امکان) در سراسر ایالت در دسترس است. که به معنی سال دیگری از تعلیم، رشد، بازی و دوست یابی برای اطفال ویکتوریا می باشد.

دولت ویکتوریا در طول یک دهه تقریباً 5 میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است تا کودکستان سه-ساله-ها که مصارف آنها تمویل شده است را معرفی کند - و اینک (این امکان) در سراسر ایالت در دسترس است.

که به معنی سال دیگری از تعلیم، رشد، بازی و دوست یابی برای اطفال ویکتوریا می باشد.

اشتراک کردن در یک پروگرام کودکستان با کیفیت از سه سالگی، نتایج تعلیم، رشد، صحت و بهبودی اطفال را افزایش می دهد.

اطفال خردسال از طریق بازی با دنیای اطراف خود آشنا می شوند

یادگیری مبتنی بر بازی، بهترین نحوه یادگیری اطفال خردسال است. این فرصت را در اختیار اطفال قرار می دهد تا از تخیل خود استفاده نموده، مهارت های زبانی خود را بسازند و با اعداد و الگوها آشنا شوند. آنها همچنین یاد می گیرند که چگونه با دیگران کنار آمده، به اشتراک بگذارند، گوش کنند و احساسات خود را مدیریت کنند.

تمامی اطفال در ویکتوریا به دو سال کودکستان که مصارف آنها تمویل شده است، دسترسی دارند

اطفال در سراسر ایالت از سال 2022 حداقل  پنج ساعت در هفته به پروگرام کودکستان که مصارف آنها تمویل شده است دسترسی خواهند داشت . این ساعات تا سال 2029 به 15 ساعت در هفته افزایش می یابد.

مهم نیست که طفل شما کجا به کودکستان می رود، معلمان و مربیان تعلیم دیده این پروگرام را رهبری می نمایند.

اطفال می توانند در یک پروگرام کودکستان در یک محل نگهدارای روزانه اطفال (مواظبت از اطفال) یا در یک کودکستان مستقل حضور یابند

اطفال خردسال از طریق بازی راجع به دنیا می آموزند

آنها یاد می گیرند که چگونه با دیگران کنار بیایند، به اشتراک بگذارند ، گوش کنند و احساسات خود را مدیریت کنند.

در یک پروگرام کودکستان، اطفال برای کسب مهارت های زبانی و یادگیری در مورد اعداد و الگوها از بازی استفاده می کنند

معلمان و مربیان به اطفال کمک می کنند تا نسبت به یادگیری، کنجکاو، خلاق و دارای اعتماد به نفس شوند

Updated