Three-Year-Old Kindergarten brochure - Punjabi

ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ-ਸਾਲ-ਦੀ-ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ-ਸਾਲ-ਦੀ-ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਣ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ

ਖੇਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਲਵਾੜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ

ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। 2029 ਤੱਕ ਇਹ ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਲਵਾੜੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ

ਬੱਚੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ) ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬਾਲਵਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ।

ਬਾਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

Updated