Victoria government logo

ܦܘܼܖ̈ܣܲܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܓܵܘ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ (Career Opportunities in Early Childhood Education) - ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ (Assyrian)

ܦܘܼܖ̈ܣܲܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܩܘܿܘܸܠܵܐ ܝܠܹܗ 14 ܒܸܠܝܘܿܢܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܪܘܲܚܬܵܐ ܕܚܘܼܖ̈ܙܹܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ. ܓܵܘ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܣܪܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܒ݂ܝܼܟܬܘܼܪܝܵܐ ܒܸܕ ܣܵܢܩܵܐ ܠܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ.

ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ ܟܹܐ ܥܵܒܹܕ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ. ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ ܘܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܡ݂ܢ ܣܲܓܝܼ ܒܵܬܖ̈ܵܝܘܿܝܵܬܹܐ ܠܸܫܵܢܵܐܝܼܬ ܘܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ.

ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܬܪܹܝܢ ܠܸܫܵܢܵܢܹܐ ܘܕܝܼܢܵܐ ܡ݂ܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܲܖ̈ܕܘܼܝܵܬܹܐ ܓܵܘ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܫܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܠܚܘܼܖ̈ܙܹܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܗܵܣܵܢܵܝ ܠܡܣܲܓ݂ܲܠܬܵܐ ܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܡ݂ܢ ܒܵܬܖ̈ܵܝܘܿܝܵܬܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܦܖ̈ܝܼܫܹܐ ܠܸܫܵܢܵܐܝܼܬ ܘܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܐܝܼܬ ܕܟܹܐ ܡܲܚܙܝܼ ܠܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼ ܡܲܖ̈ܕܘܼܬܵܢܵܝܵܬܹܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ.

ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܓܵܘ ܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ ܟܹܐ ܡܱܩܪܸܒ݂ ܪܲܒܵܐ ܝܘܼܬܖܵܢܹܐ. ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܦܘܼܪܣܲܬ ܩܵܐ:

  • ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ܘܡܛܲܘܲܪܬܵܐ ܕܦܠܵܛܹ̈ܐ ܩܵܐ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܘܒܲܝܬܘܼܝܵܬ̈ܵܝܗܝ
  • ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܕܓܲܪܘܸܣܝܼ ܘܝܵܠܦܝܼ ܒܸܫܸ̈ܢܵܝܗܝ ܒܟ݂ܝܼܖ̈ܵܝܹܐ.
  • ܦܠܵܚܵܐ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡܵܘܬܪܵܢܵܐ ܘܒܵܪܘܿܝܵܐ.

ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ:

ܐܝܼܬ ܪܲܒܵܐ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܩܪܵܝܬܵܐ ܘܗܲܝܲܪܬܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗ݉ܘܿܢ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ.

ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ ܘܗܲܝܲܪܬܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܩܪܵܝܬܵܐ ܪܚܘܿܫܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ Become an early childhood teacher or educator

ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ:

ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܓܵܘ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܡܕܘܿܒܪܵܐ ܒܝܲܕ ܡܕܲܒܖ̈ܵܢܹܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܘܡܲܩܖܸ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܚܘܼܖ̈ܙܹܐ ܕܓܲܢܲܬ ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ.

ܪܚܘܿܫܘܼܢ ܠ Early Childhood Jobs websiteExternal Link ܩܵܐ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܐܲܝܢܝܼ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܐܵܘ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܐܲܗܘܲܠܲܬܹ̈ܐ ܕܖ̈ܝܼܫܹܐ ܒܝܲܕ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܦܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܚܲܩܠܵܐ.

Reviewed 20 September 2023

Was this page helpful?