Ee kadï ku yee nɛn bennë gɛ̈t piny (How and when to enrol) - Thuɔŋjäŋ (Dinka)

Jamë kenë akutnhom wälë mäktämdun ë kindergarten thiök në biäk ajuɛɛrdɛn ë gɛ̈të piny. Yïn lëu ba Namba de thiëc Kindergarten ë Run kaa Diäk cɔɔl në 1800 338 663 ic wälë imel 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au. Tënë kuɔnyë thok tɔ̈ wälë yök agamlöŋ, kɔŋ/kɔn 131 450 cɔɔl.

Dac/Lac Jɔ̈k ë Kindergarten (Early Start Kindergarten)

Mïth cë kan yaa abaköök wälë cë kan wïc të ciëŋ kek thïn thɛɛr alëu bë ajuëëk ke kuɔny yök ku löömkï yök tueŋ tëde kindergarten në biäkde Early Start Kindergarten (Dac jɔ̈k Kindergarten). Yïn lëu ba mäktämdun thiök thiëëc në biäkde Dac jɔ̈k Kindergarten të gɛ̈t yïn mɛnhdu piny, wälë nem Early Start Kindergarten (Dac jɔ̈k Kindergarten) në thön gäk/kuöt.

Ee nɛn bennë gɛ̈t piny

Tënë alɔŋ ë Victoria, yïn lëu ba cɔkë ke jök në ajuɛɛrë kinder ic të nɔŋ kek run kee diäk. Yïn lëu ba kölë dhïëëthë mɛnhdu luäŋ në kënë Runë Jɔk Yupiic ic kuba yök ye run no lëu bïï kek jɔk në Kinder de Run kee Diäk - ku Run kee Ŋuan.

Naa lööny akölë dhiëëthë mɛnhdu në kaamë Kön kë ye nïn 1 ku Akɔ̈nydït kë ye nïn 30, kë yïn awïc ba ŋic ee runo bïï kek lɔ kinder. Yïn alëu ba lɔc bë naa cë mɛnhdu bë lɔ thukulic në run bïï kek naŋ/nɔŋ run kaa 5 wälë 6.

Yök ajuɛɛr kinder

Kuba käŋë luɔɔi ajuɛɛr kë kinder yeke gam cïï cɔ̈kpiny, nem wɛ̈pthait de yök kinder (Yök Ajuɛɛrë Kinder – Mäktäm de Gɔ̈t ku Piööc, Victoria (educationapps.vic.gov.au)). Mäktämdun thiök ku loilooi ke kindergartenaalëu bïkkï yïn kuɔny ëyɛ ba piny/nyin yök kindergarten.

Tïŋ Kinder Tick:

Kinder Tick ee anïn ke kɔc Victoria kuɔny bïk yök kenë ajuɛɛrë kinder cï juiir/cɔ̈kpiny.

Tïŋ kïn de Kinder Tick tënë mäktämdun ë kindergarten thiök, tënë luɔi/mäktäp wälë amära (ɣön) tɔ̈ ciɛɛl wälë panhïïm/piɛny, në wɛ̈pthaitdɛn ic wälë në käkɛn ke thön iic.

Updated