Victoria government logo
Fire in a bushland setting

برنامه ریزی کنید. عمل کنید. زنده بمانید.

اطلاعاتی در این باره که چطور می توانید برای فصل آتش سوزی برنامه ریزی کنید و آماده شوید کسب کنید.

آتش سوزی های بیشه ها و چمنزارها خیلی سریع شروع می شود، اغلب بدون هشدار و می توانند زندگی افراد و املاک را در عرض چند دقیقه تهدید کنند.

تمام ویکتوریایی ها باید بدانند چطور برای آتش سوزی برنامه ریزی کنند و به آن واکنش نشان دهند.

وظیفه شما است که اگر رفتاری را مشاهده نمودید که منجر به یک آتش سوزی جنگلی می شود، آن را گزارش کنید و جامعه مان را امن نگه دارید. با مرکز پیشگیری از جرم با شماره 1800333000 تماس بگیرید یا وبسایت crimestoppersvic.com.auExternal Link مراجعه کنید.

در حالت اورژانسی، یا اگر دود یا شعله را مشاهده کردید، فورا با شماره 000 تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر به زبان فارسی در مورد ایمنی خود در زمان آتش سوزی، به سازمان آتش نشانی روستاییExternal Link مراجعه کنید.

Reviewed 21 December 2022

Was this page helpful?