Victoria government logo

တီၤဖိသၣ်အတၢ်ကဲဘျုးကဲဖှိၣ် (Benefits of kindergarten) - ကျိာ် (Karen)

နၢ်ဟူဘၣ်ဃးသၢနံၣ်ကတီၤဆိကၠိအဂ့ၢ်ဒီးကတီၤဆိကၠိလၢတၢ်စးထီၣ်အီၤဆိအဂ့ၢ်လီၤ.

Transcripts

 • နၢ်ဟူဘၣ်ဃးသၢနံၣ်ကတီၤဆိကၠိအဂ့ၢ်ဒီးကတီၤဆိကၠိလၢတၢ်စးထီၣ်အီၤဆိအဂ့ၢ်လီၤ.

  အဝဲသ့ၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ချ့မးလီၤ. တစိၢ်ဖိန့ၣ်အဝဲသ့ၣ်ကလဲၤဘၣ်ဆူတီၤဖိသၣ် လီၤ. နကသ့ၣ်ညါလၢအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ကတဲ၁်ကတီၤအသးလံန့ၣ်ဒ်လဲၣ်.

  ဟံၣ်န့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဒိၣ်မးဖဲဖိသၣ်တဖၣ်အိၣ်လၢ်တီၤဖိသၣ်, ဒီးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အပတီၢ်ဖးဒိၣ်တခါ လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. ယကိၢ်ဂီၤတၢ်တဆံးတက့ၢ် ဖဲယဖိတဖၣ်စးထီၣ်သီတၢ်အခါဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်လိ၁်ဘၣ်စး အသးချ့မးလီၤ.

  ယတသ့ၣ်ညါ မ့ၢ်ခၠါလံၣ်အိၣ်ကတဲ၁်ကတီၤအသးလံလၢကလဲၤဝဲဒၣ်ဘၣ်, ဒီးယဆိကမိၣ်တၢ်ကကီဘၣ်လၢအဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်လီၤ.

  ယဖိတဖၣ်အမဲ၁်ဆှးဒိၣ်မး တချုးအဝဲသ့ၣ်စးထီၣ်တီၤဖိသၣ်ဒံးဘၣ်စ့ၢ် ကီး,ဘၣ်ဆၣ်ကွၢ်အဝဲသ့ၣ်ခဲအံၤ, အဝဲသ့ၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အသကိးညီမးလီၤ. တၢ်စးထီၣ်တီၤဖိသၣ်ဖဲသၢနံၣ်ကတီၢ် ဒီးတၢ်လဲၤခံနံၣ် တချုးအစးထီၣ်ဒံးဘၣ်ကၠိန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆၢတဲ၁်အဂ့ၤကတၢ် လၢပမၤတ့ၢ်အီၤလီၤ. ဖိသၣ်တဖၣ်မၤလိန့ၢ်တၢ်အါမး, ဒ်သိးကဘၣ်ဂဲၤလိ၁်ကွဲဒီး ဖိသၣ်အဂၤတဖၣ်ဒ်လဲၣ် ဒီးကဲထီၣ်ပှၤန၁်န့ၢ်လီၤသးအါမးန့ၣ်လီၤ. တီၤဖိသၣ်သိၣ်လိအဝဲသ့ၣ်လၢ ကဘၣ်နၢ်ပၢ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ် တဖၣ်ဒ်လဲၣ် ကဘၣ်စံးကတိၤတၢ်ဒီးဂဲၤလိ၁်ကွဲဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်ဒီးပဝဲဒၣ် ဒီးဖိသၣ်လၢအဂၤတဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

  မ့ၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တဘျီတခီၣ် ယဆိကမိၣ်အဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်န့ၣ် သ့လၢတၢ်လိ၁်ကွဲပျီပူၤ, မ့တမ့ၢ်လၢ်ဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ထဲဘၣ်လိ၁်ကွဲဒီးပှၤ ဒ်လဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်မၤလိဝဲတသ့ဘၣ်ဧါ.

  တမ့ၢ်ထဲတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်န့ၣ်ကဲဘျုးကဲဖှိၣ်ဘၣ်. တီၤဖိသၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် သူၣ်ထီၣ်အသးလၢ်တၢ်လိာ်ကွဲ ဒီးသိၣ်လိဖိသၣ်တဖၣ်လၢ ကသ့ဆိကမိၣ်တၢ်လၢ်ကျဲလီၤဆီဒ်လဲၣ် ဒီးတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်အဝဲသ့ၣ် အအဲကလံးကျိာ် ဒီးနီၢ်ဂံၢ််နီၣ်ဒွးတၢ််သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်အါမး လၢတၢ်လိာ်ကွဲပျီသိၣ်လိအီၤတသ့တဖၣ်လီၤ. တဘျီဃီဖဲတီၤဖိသၣ်န့ၣ်, ဖိသၣ်တဖၣ်မၤသကိးတၢ််ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တဖၣ်, သူအတၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမးဒီးတၢ််မၤဘှါမၤဘၣ်ဂီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လီၤ. သရၣ်လၢအနဲၣ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ထီၣ်ဘၣ်ဖၠၣ်စိမိၤ ဒီးမၤလီၤတံၢ်ဖိသၣ်ပၣ်ဃုာ်ဝဲဒၣ်ခဲလၢာ်, လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ခၠါလံၣ် အမဲာ်မ့ၢ်ဆှးလၢ်အခီၣ်ထံးဘၣ်ဆၣ်, အဝဲသ့ၣ်တိစၢ်ၤမၤစၢ်ၤအီၤ ဒီးမၤအီၤလၢ်ကတူၢ်ဘၣ်အမုာ်န့ၣ်လီၤ.

  တၢ်အံၤမၤမု၁်ဒိၣ်ထီၣ်ယၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ကိးမံၤန့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်တၢ်န့ၣ်ကဂ့ၤဝဲလၢ ခၠါလံၣ်အဂီၢ် လၢကမၤညီနုၢ်အသးလၢကမၤလိတၢ်တချုးစးထီၣ်ကၠိဒံးဘၣ်လီၤ. တၢ်အဂၤလၢယဘၣ်ယိၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ၁်ဘူၣ်လၢ၁်စ့ၤ လၢတီၤဖိသၣ်အဂီၢ်လီၤ.

  စးထီၣ်၂၀၂၃ န့ၣ်, သၢနံၣ် ဒီးလွံၢ်နံၣ်တီၤဖိသၣ်ကထီၣ်ကလီဘၣ်ဝဲလၢ ဝံးထိ ရံယါအပူၤ ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်မၤယုၤလၢအမၤဃု၁်မၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢပှၤသၢ်နံၣ်ဖိအဂီၢ်, တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်ဝဲ တနွံန့ၣ်စးထီၣ်လၢ ၅ဒီးတုၤ လၢ ၁၅ နၣ်ရံၣ်တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါန့ၣ်လီၤ. လၢပှၤလွံၢ်နံၣ်ဖိအဂီၢ်, တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်ဝဲ တနွံန့ၣ် ၁၅ နၣ်ရံၣ် (၆၀၀ နၣ်ရံၣ်လၢတနံၣ်) န့ၣ်လီၤ. တီၤဖိသၣ်လၢအကလီအခီပညီမ့ၢ်ဝဲ ဖိသၣ်တဂၤအဂီၢ်ကိညၣ်လီၤဒီလၣ် ၂၅၀၀ ကိးနံၣ်ဒဲး လၢတီၤဖိသၣ်လၢအိၣ်ဒၣ်အတၢ်န့ၣ်လီၤ. တီၤဖိသၣ်ကလီတၢ်ဆဲးလီၤမံၤတဖၣ် တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့လၢ ဖိသၣ်တၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အဂီၢ် ဖဲဒီတနံၤတၢ်ကွၢ်ထွဲအလီၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး, လၢအကိညၣ်လီၤ ၂၀၀၀ ဒီလၣ် လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်အံၤဂ့ၤဒိၣ်မးလၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအဲၣ်ဒိးထိၣ်ဟူမၤဘၣ်လိ၁် တၢ်မၤဒီးမူဒါလၢအဂၤတဖၣ် ဒီးလိၣ်အါထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအနၣ်ရံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

  မ့ၢ်နနၢ်ဟူဘူ ESK အဂ့ၢ်ဧါ.

  တၢ်န့ၣ်မနုၤလဲၣ်.

  တၢ်စးထီၣ်ဆိတီၤဖိသၣ် မ့တမ့ၢ် ESK မၤလီၤတံၢ်စၢ်ၤနၤလၢ နန့ၢ်ဘၣ်တီၤဖိသၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအနၣ်ရံၣ်ကလီ လၢနဖိအဂီၢ်တသ့ဖဲအသ့ လၢအအါကတၢၢ်လၢတနွံဘၣ်တနွံန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးလီၤမံၤခီဖျိလၢ ESK အုၣ်ကီၤန့ၢ် ၁၅ နၣ်ရံၣ်ပှဲၤပှဲၤ လၢတနွံဘၣ်တ နွံ လၢပှၤသၢနံၣ် ဒီးပှၤလွံၢနံၣ်တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တကျဲၤတဖၣ် ခံမံၤလၢ၁်အပူၤန့ၣ်လီၤ. နကြၢးဃုထံၣ်န့ၢ်လၢမ့ၢ်နကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

  တၢ်န့ၣ်ဖျါဂ့ၤလီၤမီၤ-မ့ၢ်ပကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲန့ၣ် ပကသ့ၣ်ညါအီၤဒ်လဲၣ် ဒီးပကဘၣ်ပတံထီၣ်အီၤဒ်လဲၣ်.

  ESK တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့လၢဖိသၣ်လၢအသးအစှၤကတၢၢ်သၢနံၣ် ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ်, အနံၣ်ဖဲအဝဲသ့ၣ်ဆဲးလီၤအမံၤလၢကထီၣ်တီၤဖိသၣ် ဒီးမ့ၢ် -

  • ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ မ့တမ့ၢ် ထံးခံဟဲလၢပှၤဃ့ထီၣ်လီၢ်အိၣ်ကဒု, မ့တမ့ၢ်

  • ပှၤအဘီရကၠံၣ်ဖိ ဒီး/မ့တမ့ၢ် ထိရ့းစထြ့ပှၤကီးဖိ, မ့တမ့ၢ်

  • ပှၤလၢ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်ဖိသၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဒီသဒၢအီၤ

  ၀ိ…ခၠါလံၣ်ပှဲၤထီၣ်သၢနံၣ်ဖဲနံၣ်ခီၣ်ထံးန့ၣ်, မ့ၢ်အသးပှၢ်လၢ်ပှဲၤဝဲလၢ ကစးထီၣ်ကၠိအဂီၢ်န့ၣ်ဧါ.

  စဲးဒွးကွၢ်သးနံၣ်လံ၁်ကဘျံးပၤအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢကမၤစၢ်ၤနၤ ဒီးတၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢပှ၁်ယဲၤလိၤနဃုထံၣ်န့ၢ်စဲးဒွးတၢ်ဒီးမၤတၢ်ဆဲးကျိး ဒီးလီၢ်ကဝီၤပူၤတီၤဖိသၣ်တဖၣ် လၢကတဲတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီးခၠါလံၣ် အတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယကဆှၢန့ၢ်နၤပှၤယဲၤသန့လၢနက ကွၢ်အီၤအဂီၢ် - တၢ်န့ၣ်မ့ၢ် vic.gov.au/kinder/translationsလီၤ.

  နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တမံၤမံၤန့ၣ်, နဆဲးကျိးနလီၢ်ကဝီၤတီၤဖိသၣ် အဝဲလီၢ် ဒီးသံကွၢ်အီၤဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢအဟ့ၣ်လီၤဝဲ လၢပၣ်ဃု၁်ဒီးအလဲတဖၣ်န့ၣ်သ့လီၤ. တီၤဖိသၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်မၤယူၤတဖၣ်န့ၣ်, တၢ်မၤန့ၢ်တၢ်ကွဲးကျိးထံတၢ်လၢအကလီ အတၢ်ဟ့ၣ်မၤယူၤတဖၣ်သ့ဝဲဒၣ် လၢကတိစၢၤမၤစၢၤနၤဒီးနကျိ၁်ဒၣ်နဲန့ၣ်လီၤ.

  နဆဲးကျိးနလီၢ်ကဝီၤကီၣ်ကးကရၢ, မ့တမ့ၢ် နလီၢ်ကဝီၤကူၣ်သ့ဆဲး လၤဝဲၤကျိၤ ဒီးတၢ်သိၣ်လိအဝဲၤဒၢးသ့ဝဲစ့ၢ်ကီး လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တီၤဖိသၣ်အဝဲၤလီၢ်လၢနလီၢ်ကဝီၤပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤလၢနကျိ၁်ဒၣ်နဲအဂီၢ်, နကိးဒီကလု၁်တၢ်ကွဲးကျိးထံ ဒီးတၢ်ကတိၤကျိးထံ တၢ်အဝဲၤလီၢ်ဖဲ ၁၃၁ ၄၅၀, မၢပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်လၢကကိးန့ၢ် နလီၢ်ကဝီၤကီၣ်ကးကရၢ, မ့တမ့ၢ် နလီၢ်ကဝီၤကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ ဒီးတၢ်သိၣ်လိအဝဲၤဒၢးနီၣ်ဂံၢ်, ဒီးပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်ကအိၣ်လၢလီကျိၤပူၤခဒီးကကတိၤကျိးထံန့ၢ်တၢ်လီၤ.

  တၢ်ဘျုးလီၤ စီၤလီၤအဲၣ်, တၢ်အံၤကဲဘျုးဒိၣ်မးလီၤ.

  ခၠါလံၣ်, ပကဘၣ်လဲၤလီၤ. ပကလဲၤဆဲးလီၤနမံၤလၢတီၤဖိသၣ်လီၤ.

  နု၁်လီၤကွၢ်ဖဲvic.gov.au/kinder/translationsလၢတၢ်ဃုထံၣ်အါထီၣ်အဂီၢ်

  ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤအီၤလၢကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ ဒီးတၢ်သိၣ်လိဝံးထိရၤယၤ

 • Hear about three-year-old kinder and early start kindergarten.

  They’re growing up so fast! They will get to go to kindergarten soon - how do you know when they are ready?

  The house is so quiet when the kids are at kinder, and it is such a big step for them. I worried a bit when my children first started but they settled in quickly.

  I don’t know if Charlie is ready to go; she is so shy around new kids, and I think she might find it hard.

  My kids were very shy before they started kindergarten too but look at them now, they make friends so easily. Starting kindergarten at three years old and going for two years before school was the best decision we made. The kids learnt so much, like how to play with other children and became much more confident. Kindergarten taught them to understand their feelings and how to talk and play much better with us and other kids.

  Yes, but sometimes I think they can do that at the playground or at home. Why do they have to start now? Can’t they just learn how to play with us?

  It’s not just the socialising that is beneficial - kinder programs are based on play and teach kids how to think creatively and develop their English and number skills. They do many things that the playground can’t teach them. Together at kinder, children make discoveries, use their imagination and solve problems. The teachers who lead the programs have been to university and make sure all kids are included, so even if Charlie is shy at the beginning, they will support her and make her feel comfortable.

  That makes me feel much better about everything. I think it will be good for Charlie to get used to learning before starting school. The other thing I am worried about is how much kinder costs.

  From 2023, Three- and Four-Year Old Kinder will be free across Victoria, at participating services. For three-year-olds, this means from 5 and up to 15 hours per week of a kindergarten program. For four-year-olds, this means 15 hours per week (600 hours a year). Free Kinder means a saving of up to $2,500 per child, each year at a standalone kindergarten service. Free Kinder subsidies are available for kinder programs at long day care services as well, saving families $2,000. This is great for families who have to balance work and other commitments and need extra hours of care.

  Have you heard of ESK?

  What is that?

  Early Start Kindergarten or ESK can help ensure you get the maximum amount of free kindergarten program hours possible each week for your child. Enrolling through ESK guarantees the full 15 hours each week in both Three-Year-Old and Four-Year-Old Kindergarten programs. You should find out if you’re eligible.

  That sounds great – how do we know if we are eligible and how do we apply?

  ESK is available to children who are at least three years old by the 30 April in the year they are enrolled to attend kinder and are:

  • from a refugee or asylum seeker background, or

  • are Aboriginal and/or Torres Strait Islander, or

  • are known to child protection.

  Wow! Charlie turned three at the beginning of the year, is she old enough to start?

  There is an age calculator page that will help you with that. On the website, you can find the calculator and get in touch with some local kinders to talk about Charlie’s eligibility. I will send you the website to have a look - it is vic.gov.au/kinder/translations.

  If you have any questions, you can also contact your local kindergarten service and ask them about the programs they offer, including about their fees. Kindergarten services are available to access a free translation service to support you in your language.

  You can also contact your local Council, or your local Department of Education and Training office to find a kindergarten service in your area. To get help in your language, you can call the National Translating and Interpreting Service on 131 450, ask the interpreter to call the number of your local council or Department of Education and Training office, and the interpreter will stay on the phone call and interpret.

  Thank you, Saw Law Eh, this has helped so much!

  Charlie, we need to go! We’re going to enrol you in kindergarten!

  Visit vic.gov.au/kinder/translations to find out more

  Authorised by the Department of Education and Training Victoria

တီၤဖိသၣ်လၢအကလီ 2023

စးထီၣ် 2023 နံၣ်န့ၣ်, သးသၢနံၣ် ဒီးသးလွံၢ်နံၣ် တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် ကအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢအပၣ်ဃုာ်တဖၣ်အပူၤလၢအကလီန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤကပၣ်ဃုာ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဒီတနံၤ ဒီးထဲဒၣ်တီၤဖိသၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါဧိၤ အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တီၤဖိသၣ်လၢအကလီအံၤ မၤစၢၤပှၤဘံးထိရံယါဖိခဲလၢာ် လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်ကံၢ်စီအပတီၢ်ထီ တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢခံနံၣ်အဂီၢ်တချုးဖိသၣ်တဖၣ်စးထီၣ်ထီၣ်ကၠိန့ၣ်လီၤ.

တချုးစးထီၣ်ကၠိအခါ, တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲဒၣ်လၢဖိသၣ်တဖၣ်ကလဲၤဆူ-

 • သးသၢနံၣ်တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါ တနွံ 5 ဒီး 15 နၣ်ရံၣ်အဘၢၣ်စၢၤ, ပိာ်ထွဲထီၣ်ဒီး
 • သးလွံၢ်နံၣ်တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါ တနွံ 15 နၣ်ရံၣ် (တနံၣ် 600 နၣ်ရံၣ်) န့ၣ်လီၤ.

တီၤဖိသၣ်လၢအကလီ (Free Kinder) အခီပညီန့ၣ် တၢ်အဘူးအလဲကစှၤလီၤလၢ ဖိသၣ်တဂၤအဂီၢ်ပၢၢ်တုၤ $2,500 လၢတနံၣ် စုာ်စုာ်လၢတီၤဖိသၣ်အတၢ်မၤလိအတီၤတဖၣ်အဂီၢ် ဒီး $2,000 လၢဒီတနံၤတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ် (လၢအ ထုးန့ၢ်စ့ၢ်ကီးခီၣ်မီ၀ဲး(သ)ဖိသၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အဂီၢ်ပဒိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤ (Commonwealth Childcare Subsidy, CCS) တၢ်ဟ့ၣ်အလဲတဖၣ် န့ၣ်လီၤ).

တီၤဖိသၣ်အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢအဟ့ၣ် Free Kinder န့ၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲလိၤလိၤ လၢဘံးထိရံယါပဒိၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်တလိၣ်ဃ့ထီၣ်ကဒါက့ၤစ့လၢၤဘၣ်. ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢအသူတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဒီတနံၤ တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် ကထံၣ်ဘၣ်၀ဲစ့လၢအတလိၣ်ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တဖၣ်အံၤ လၢ Free Kinder တၢ်ဃ့အလဲတခါစုာ်စုာ်အပူၤ လၢအကွဲးလီၤအသးဆှဲဆှဲဖိ လၢဘူးလဲအလံာ်ပာ်ဖျါလၢအစံး “ဘံးထိရံယါပဒိၣ် Free Kinder တၢ်ဟ့ၣ်စၢၤအလဲ” အသိးန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဃးဒီးသးသၢနံၣ်တီၤဖိသၣ်ကၠိ (ခ့ဒၢၣ်)

တီၤဖိသၣ် လၢတၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးအမံၤဒ် ‘ခ့ဒၢၣ်’ မ့တမ့ၢ် ‘ဖိသၣ်ဆံးအကတီၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢအဆိ’ အံၤမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တခါ လၢအဘၣ်ထွဲဒီးနဖိအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် ဒီးတၢ်မၤလိမၤဒိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးလီၤနဖိလၢတီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢခံနံၣ်အဂီၢ် မၤစၢၤဒုးဒိၣ်ထီၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်သ့၀ဲဒၣ် ဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ကမၤဘၣ်တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤ လၢတၢ်အိၣ်မူဒီးကၠိအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢဘံးထိရံယါအပူၤ, နစးထီၣ်တၢ်ဒုးထီၣ်နဖိ ဒီးတီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါသ့ ဖဲဖိသၣ်အံၤအသးမ့ၢ်ပှဲၤထီၣ်သၢနံၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. နထၢနုာ်လီၤနဖိအအိၣ်ဖျဲၣ်မုၢ်နံၤလၢ တၢ်စးထီၣ်ကၠိသးနံၣ်အတၢ်ထိၣ်ဒွးအပူၤသ့၀ဲဒၣ် လၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်နံၣ်လၢနဖိကစးထီၣ်ဘၣ်External Link သးသၢနံၣ် ဒီးသးလွံၢ်နံၣ်တီၤဖိသၣ်ကၠိ မ့ၢ်နံၣ်မနုၤလဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အစၢလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်သးတဖၣ်-

ဖိသၣ်လၢအလဲၤဆူတီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါ ကစးထီၣ်အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢအမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးမ့ၢ်တၢ်ကဒွးတၢ်ဒ်လဲၣ် ဒီးကွၢ်နီၣ်နီၢ်ဂံၢ်တဖၣ်ဒီးလံာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်ကဃဲာ်လီၤဘှါလီၤတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. နဖိကသူၣ်ထီၣ်အတၢ်နာ်န့ၢ်လီၤအသး ဒီးအတၢ်သ့ဆၢ ထၢၣ်လၢအကစၢ်အခီၣ် ဖဲတီၤဖိသၣ်အံၤ ဒီးမၤလိန့ၢ်ပှၤဂ့ၢ်၀ီဒီးသးတၢ်တူၢ်ဘၣ် အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ကမၤန့ၢ်တံၤသကိးလၢအသီတဖၣ်လီၤ.

တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါမၤလိထံၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ဖဲဖိသၣ်တဂၤအသးပှဲၤထီၣ် 16 နံၣ်န့ၣ်, ဖဲအနီၢ်ဆံးအခါမ့ၢ်ထီၣ်ဘၣ်တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံနံၣ် မ့တမ့ၢ် သၢနံၣ် တချုးစးထီၣ်ထီၣ်ကၠိန့ၣ် အအဲးကလံး ဒီးတၢ်ဒွးအမးတဖၣ်န့ၣ် မၤန့ၢ်၀ဲဒၣ်အါန့ၢ်ဒံးဖိသၣ်လၢတထီၣ်ဘၣ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်မိၢ်ပၢ်ဒီးတီၤဖိသၣ် အပှၤသိၣ်လိနဲၣ်ယုၤတၢ်တဖၣ် မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီဒ်လဲၣ်-

တီၤဖိသၣ်န့ၣ်မၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ် ဖဲမိၢ်ပၢ်, ဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးသရၣ်သမါတဖၣ် မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီအခါန့ၣ်လီၤ. ဒ်မိၢ်ပၢ်တဂၤအသိး, နမ့ၢ်ပှၤအကါဒိၣ်ကတၢၢ် လၢနဖိအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အပူၤလီၤ. နသိၣ်လိအီၤဒီးတၢ်အဘၣ်ကမၣ်, နကျိာ်, လုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ဒီးတၢ်အလုၢ်အပှ့ၤတဖၣ် လၢအမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးတၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဂ့ၤသး၀ါဒီးတၢ်ပးကဲတၢ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်သမါတဖၣ်ကကတိၤတၢ်ဒီးနၤ ဘၣ်ဃးတၢ်မနုၤတဖၣ်ကဲထီၣ်အသး လၢတီၤဖိသၣ်အပူၤလဲၣ် ဒီးကျိၤကွာ်လၢတၢ်ကမၤစၢၤနဖိအတၢ်ကမၤလိတၢ် လၢဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ကအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃး နဖိအတၢ်သးစဲတဖၣ် ဒီးမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးမၤလိန့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမၢနတီၤဖိသၣ်အသရၣ်သရၣ်မုၣ် လၢအကရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်နၤပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤ လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါလၢ်လၢ်အဂီၢ်သ့လီၤ. လၢမဲာ်သကိးမဲာ်သ့ မ့တမ့ၢ် ခီဖျိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂီၤမူန့ၣ်သ့လီၤ. တလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဘၣ်.

တၢ်မနုၤကဲထီၣ်အသးလၢတီၤဖိသၣ်အပူၤလဲၣ်-

သရၣ်သရၣ်မုၣ်တဖၣ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ဖိသၣ်တဖၣ် လၢအကမၤလိန့ၢ်တၢ် ခီဖျိတၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ဘၣ်တဘၣ် ကပၣ်ဃုာ်တၢ်တ့တၢ်ဂီၤ, တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢတၢ်, တၢ်စွါထီၣ်တၢ်, တၢ်ခူၣ်တၢ်ပူၤ ဒီးတၢ်ဃ့ၢ်လိာ်ကွဲ လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢတဖၣ်, တၢ်လိာ်ကွဲဒီးတၢ်လိာ်ကွဲတဖၣ် ဒီးတၢ်ဖးလံာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လိာ်ကွဲဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ဖိသၣ်လၢအကသူ၀ဲဒၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဆိကမိၣ်ကမှံတၢ် ဒီးမၤတၢ်ထံၣ်န့ၢ်တၢ်အသီတဖၣ် ဖဲမၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ် ခီဖျိတၢ်နီၤဟ့ၣ် ဒီးတၢ်မၤတၢ်လၢအမ့ၢ် တဂၤမၤ၀ံၤမးအဂၤတဂၤမၤ၀ဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်တဖၣ်ကမၤလိန့ၢ်ဘၣ်ဃး တၢ်ကလုၢ်, တၢ်ကတိၤ ဒီးကျိာ်, ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ကကတိၤတၢ် ဒီးတၢ်နၢ်ပၢၢ်အဲးကလံးအကျိာ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

တီၤဖိသၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပပှၤတ၀ၢလၢအအိၣ်ဒီး လုၢ်လၢ်ထူသနူတၢ်ဆဲးတၢ်လၤအါမံၤတခါလီၤ-

တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် တူၢ်လိာ်မုာ်မိၢ်ပၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်အိၣ်သးအါမံၤအါကလုာ်အပူၤ လၢအကမၤဘၣ်ထွဲအသးဒီး အ၀ဲသ့ၣ်အပှၤတ၀ၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်တခါအိၣ်၀ဲဒၣ် လၢမိၢ်ပၢ်တဖၣ်ထံၣ်လိာ်သး ဒီးနီၤဟ့ၣ်လိာ်သးတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒီးမၤလိန့ၢ်တၢ်လၢတဂၤဒီးတဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

သရၣ်သရၣ်မုၣ်တဖၣ် အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးနဖိ ဒီးနလုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ် လၢအကကတဲာ်ကတီၤပာ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢအခီပညီအိၣ်၀ဲဒၣ် လၢနဖိအဂီၢ်, ပၣ်ဃုာ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်လၢ လုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤအမုၢ်နံၤ ဒီးမူးတဖၣ် ဒီးမၤလၤကပီၤတၢ်တဒ်သိးလီၤဆီ လၢအအိၣ်လၢဘံးထိရံယါအပူၤန့ၣ်လီၤ.

သရၣ်သရၣ်မုၣ်တဖၣ် ဒုးပၣ်ဃုာ်ပှၤကိးဂၤဒဲး လၢတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အပူၤ, မ့ၢ်ဒ်သိးဖိသၣ်တဖၣ်လၢ အတကတိၤအဲးကလံးကျိာ် ကအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်တမံၤဃီလၢကလိာ်ကွဲ ဒီးမၤလိန့ၢ်တၢ်ဒ်ဖိသၣ်အဂၤတဖၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတနီၤန့ၣ်အိၣ်ဒီးပှၤသိၣ်လိတၢ်ဖိလၢအကတိၤကျိာ်ခံကျိာ်သ့ လၢအကမၤစၢၤဖိသၣ် လၢအကတိၤအဲးကလံးကျိာ်ထဲတစဲးဖိ မ့တမ့ၢ် နီတစဲးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်သိၣ်လိစ့ၢ်ကီးအီၤ လၢအကမၤဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့အသးဒီးပှၤဂၤ ဒီးတူၢ်လိာ်ပှၤအဂၤတဖၣ် ဒီးပာ်ကဲလုၢ်လၢ်ထူသနူလၢအလီၤဆီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါ လၢအမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲဒီတနံၤ (တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဖိသၣ်) အလီၢ် ဒီးတီၤဖိသၣ်အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ထဲတမံၤဧိၤ (လၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်၀ဲ) အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်လီၤဆီအိၣ်ဒ်လဲၣ်.

ဖိသၣ်တဖၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် သးသၢနံၣ်တီၤဖိသၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါ လၢအမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲဒီတနံၤ (တၢ်ကွၢ် ထွဲကဟုကယာ်ဖိသၣ်) အလီၢ် မ့တမ့ၢ် တီၤဖိသၣ်အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤထဲတမံၤဧိၤ (လၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်၀ဲ) န့ၣ်သ့လီၤ. တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ညီနုၢ်ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးသးလွံၢ်နံၣ်တီၤ ဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကွၢ်ထွဲဒီတနံၤအလီၢ်တခါ ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်ဒီတနံၤ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်, ပၣ်ဃုာ်တီဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါသ့လီၤ. သရၣ်သရၣ်မုၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် တၢ်ထၢနုာ်လီၤသူသကိးအီၤ ဃုာ်ဒီးတၢ်ပာ်ဖှိၣ်အါထီၣ်နၣ်ရံၣ် လၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အဂီၢ်သ့လီၤ. ဖဲတီၤဖိသၣ်အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ထဲတမံၤဧိၤအပူၤ, တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါ ကလဲၤတရံးအသး ထဲဒၣ်လၢမုၢ်နံၤမုၢ်သီလီၤလီၤဆီဆီတဖၣ် ဒီးလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်လီၤလီၤဆီဆီအပူၤန့ၣ်လီၤ. မုၢ်နံၤဒီးနၣ်ရံၣ်တဖၣ်န့ၣ် တီၤဖိသၣ်အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤဆီလီၤပာ်လီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်စးထီၣ်လၢအဆိတီၤဖိသၣ်

ဖဲ 2023 နံၣ်အပူၤ, သးသၢနံၣ်တီၤဖိသၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ် တနွံန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ် 5 ဒီး 15 နၣ်ရံၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဒီးသးလွံၢ်နံၣ်တီၤဖိသၣ်န့ၣ် တနွံမ့ၢ်၀ဲဒၣ် 15 နၣ်ရံၣ်လီၤ. ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဟဲလၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ မ့တမ့ၢ် ပှၤဃ့ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်ကဒုတခါအခါန့ၣ်, တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢတၢ်ကိးအမံၤလၢတၢ်စးထီၣ်လၢအဆိတီၤဖိသၣ် (Early Start Kindergartenယ ESK) အိၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. ESK န့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် လၢဖိသၣ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်ထံၣ်အီၤ ဒ်အဘီရံကၠၢၣ်နၢၣ် မ့တမ့ၢ် ထိရ့း(တ)စထရ့းကီးဖိတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢအတၢ်ဆဲးကျိးအိၣ်တ့ၢ်၀ဲဒၣ် ဒီးဖိသၣ်တၢ်ဒီသဒၢအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ESK အံၤ မၤစၢၤမၤလီၤတံၢ်လၢ နမၤန့ၢ်တီၤဖိသၣ်တၢ်မၤလိ လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနဖိအဂီၢ်အနၣ်ရံၣ်အအါကတၢၢ် တသ့ဖဲအသ့လၢတနွံစုာ်စုာ်အဂီၢ်သ့လီၤ. ဖိသၣ်လၢအကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ESK တဖၣ် အိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢကမၤန့ၢ်တီၤဖိသၣ်ကၠိလၢအကလီ တနွံ 15 နၣ်ရံၣ်, ဖဲသးသၢနံၣ်တီၤဖိသၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဟ့ၣ်၀ဲဒၣ် အနၣ်ရံၣ်ကအိၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်အတွးတအိၣ်ဘၣ်.

လၢဆူညါအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃး ESK အဂီၢ် ကတိၤတၢ်ဒီးနလီၢ်က၀ီၤတီၤဖိသၣ်အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ မ့တမ့ၢ် နုာ်လီၤကွၢ်ဖဲ - https://www.vic.gov.au/early-start-kindergartenExternal Link

ဆဲးလီၤနဖိအမံၤတက့ၢ်-

လၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လၢအဟ့ၣ်တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ပျဲတဖၣ်အဂီၢ်, နုာ်လီၤကွၢ်ဘၣ် တၢ်လၢအကွၢ်ဃုတီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပှာ်ယဲၤသန့ (Find A Kinder Program – Department of Education and Training, Victoria (educationapps.vic.gov.au)External Link ) တက့ၢ်

ကတိၤတၢ်ဒီးနလီၢ်က၀ီၤတီၤဖိသၣ် အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဘၣ်ဃးအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ အတၢ်မၤအကျိၤအကွာ်တက့ၢ်. ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအခါ, နဆဲးကျိး၀ဲဒၣ် နလီၢ်က၀ီၤကီၣ်ကးကရၢသ့စ့ၢ်ကီး မ့တမ့ၢ် ကိးဘၣ်သးသၢနံၣ်တီၤဖိသၣ်အတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါမၤလိအလီကျိၤလၢ 1800 338 663 မ့တမ့ၢ် အံမ့(လ) 3YO.kindergarten@education.vic.gov.au တက့ၢ်. လၢကျိာ်အတၢ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကမၤန့ၢ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤအဂီၢ်, ကိးဘၣ် 131 450 လၢညါတက့ၢ်.

ကွၢ်ဃုဘၣ် ခ့ဒၢၣ်တၢ်ပနီၣ် (Kinder Tick) တက့ၢ်-

Kinder TickExternal Link မၤစၢၤဘံးထိရံယါဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် လၢကဃုထံၣ်န့ၢ်တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢအန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပျဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဃုဘၣ် Kinder Tick အပနီၣ် လၢနလီၢ်က၀ီၤတီၤဖိသၣ်အတၢ်မၤစၢၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, လၢတၢ်မၤစၢၤအလီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤအတၢ်သူၣ်ထီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၢ်တဖၣ်အပူၤ, မ့တမ့ၢ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်အပှာ်ယဲၤသန့ မ့တမ့ၢ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအပီးအလီတဖၣ်အလိၤန့ၣ်တက့ၢ်.

Reviewed 28 February 2023

Was this page helpful?