Victoria government logo

ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်စးထီၣ်တီၤဖိသၣ်လၢအဆိ (Financial Assistance and Early Start Kindergarten) - ကျိာ် (Karen)

ပဒိၣ်အံၤဟ့ၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢဖိသၣ်ခဲလၢာ် လၢကထီၣ်ဘၣ်တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံနံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအါတက့ၢ်န့ၣ် လၢပဒိၣ်ဟ့ၣ်ပာ်စ့အမဲာ်ညါဃ့အါထီၣ်တၢ်အလဲလီၤ. နဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ်တဘၣ်ကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်အလဲတခါအံၤအဂီၢ်လီၤ. ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဟဲလၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ မ့တမ့ၢ် ပှၤဃ့ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်ကဒုတခါအခါန့ၣ်, တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢတၢ်ကိးအမံၤလၢတၢ်စးထီၣ်လၢအဆိတီၤဖိသၣ် (Early Start Kindergartenယ ESK) အိၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. ESK အံၤမၤစၢၤမၤလီၤတံၢ် လၢနမၤန့ၢ်တီၤဖိသၣ်တၢ်မၤလိ လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနဖိအဂီၢ်အနၣ်ရံၣ်အအါကတၢၢ်တသ့ဖဲအသ့လၢတနွံစုာ်စုာ်အဂီၢ်သ့လီၤ.

ဖဲ 2023 နံၣ်အပူၤ, သးသၢနံၣ် တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ် တနွံန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ် 5 ဒီး 15 နၣ်ရံၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဒီးသးလွံၢ်နံၣ်တီၤဖိသၣ်န့ၣ် တနွံမ့ၢ်၀ဲဒၣ် 15 နၣ်ရံၣ်လီၤ. ဆဲးလီၤမံၤခီဖျိ ESK န့ၣ် အုၣ်ကီၤ၀ဲဒၣ် တနွံတၢ်ဆၢကတီၢ် 15 နၣ်ရံၣ်ပှဲၤပှဲၤ လၢသးသၢနံၣ် ဒီးသးလွံၢ်နံၣ်တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံခါလၢာ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်အံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢဖိသၣ်လၢအမ့ၢ်-

 • ပှၤအိၣ်ဟဲလၢတၢ်အိၣ်သး လၢအမ့ၢ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ မ့တမ့ၢ် ပှၤဃ့ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်ကဒုတဂၤ
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်ထံၣ်အီၤဒ်ပှၤအဘီရံကၠၢၣ်နၢၣ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ထိရ့း(တ)စထရ့းကီးဖိ
 • ပှၤလၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်ဆဲးကျိးအိၣ်ဒီး ဖိသၣ်တၢ်ဒီသဒၢ

ဖိသၣ်တဖၣ်အံၤ ကအိၣ်ဆိးလၢ ဘံးထိရံယါတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်တတီၤလဲၣ်န့ၣ် အတွးတအိၣ်ဘၣ်, ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မၤန့ၢ်၀ဲဒၣ်တီၤဖိသၣ်လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤ မ့တမ့ၢ် အပှ့ၤဘၣ်တနွံန့ၣ် 15 နၣ်ရံၣ် ဖဲတၢ်စးထီၣ်မၤကဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်အကတီၢ်အံၤတၢ်မၤန့ၢ်တၢ်အခွဲးအယာ် ဒီးအနၣ်ရံၣ်တဖၣ်န့ၣ် တဆီတလဲအသးဘၣ်.

ကဘၣ်ပတံထီၣ်ဒ်လဲၣ်-

ESK န့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ တီၤဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခဲလၢာ်အပူၤ ဒီးတၢ်မၤစၢၤန့ၣ် အဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤခီဖျိသရၣ်သရၣ်မုၣ် လၢအအိၣ်ဒီးကံၢ်စီတဂၤန့ၣ်လီၤ. နဆဲးလီၤနဖိအမံၤသ့ ခီဖျိတၢ်ဆဲးကျိးတီၤဖိသၣ် လၢအဘူးဒီးနၤတဖျၢၣ်သ့၀ဲဒၣ် ဒီးဃ့ထီၣ်အီၤလၢတၢ်ကမၤန့ၢ် Early Start Kindergarten အစ့ဆီၣ်ထွဲတခါတက့ၢ်. တီၤဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢကမၤန့ၢ် တၢ်ကျိးထံအတၢ်မၤစၢၤလၢအကလီ လၢတၢ်ကဆီၣ်ထွဲနၤဒီးနကျိာ်အဂီၢ်လီၤ.

နဆဲးကျိးပှၤ မ့တမ့ၢ် နလီၢ်က၀ီၤကီၣ်ကးကရၢ လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်သ့လီၤ. လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤလၢနကျိာ်အဂီၢ် နကိး၀ဲဒၣ်ထံကီၢ်တၢ်ကျိးထံဒီးတၢ်ကတိၤကျိးထံ အတၢ်မၤစၢၤလၢ 131 450 န့ၣ်သ့ဝဲ, မၢပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်ကကိး၀ဲဒၣ် နီၢ်ဂံၢ်လၢအမ့ၢ်၀ဲဒၣ်နလီၢ်က၀ီၤကီၣ်ကးကရၢ မ့တမ့ၢ် ပ၀ဲဒၣ်ဒီးပှၤကတိၤကကျိးထံတၢ် ကအိၣ်လၢလီတဲစိအလိၤဒီးကတိၤကျိးထံန့ၢ်နၤတၢ်လီၤ.

ဘၣ်ပတံထီၣ်လၢအခါဖဲလဲၣ်-

ဖဲဖိသၣ်တဖၣ်အသးမ့ၢ်ပှဲၤထီၣ်သၢနံၣ်တချုး အ့ဖြ့ၣ် 30 သီ တနံၣ်ဃီဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဆဲးလီၤအမံၤ လၢအကထီၣ်တီၤဖိသၣ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ESK အဂီၢ်လီၤ.

ဖဲနဖိအအိၣ်ဖျဲၣ်အမုၢ်နံၤကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ဖဲ 1 သီ ယနူၤအါရံၤ ဒီး 30 သီ အ့ဖြ့ၣ် အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်, နကလိၣ်ဒွး၀ဲဒၣ်နံၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကစးထီၣ်ထီၣ်ကၠိ လၢတၢ်ကသ့ၣ်ညါနံၣ်ဖဲလဲၣ်တနံၣ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ကမၤန့ၢ်၀ဲဒၣ် ESK န့ၣ်လီၤ. နဃုထၢၢမ့ၢ်နဖိနထီၣ်ကၠိ ဖဲအသးပှဲၤထီၣ်ယဲၢ်နံၣ် မ့တမ့ၢ် ဃုနံၣ်န့ၣ်သ့လီၤ. မ့ၢ်၀ံၤ, အ၀ဲသ့ၣ်မၤန့ၢ် ESK ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ပှဲၤထီၣ်သၢနံၣ် မ့တမ့ၢ် လွံၢ်နံၣ်န့ၣ်သ့လီၤ. ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢတၢ်ကသ့ၣ်ညါဘၣ် မ့ၢ်နဖိအံၤကကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ESK လၢအခါဖဲလဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, နဆဲးကျိး၀ဲဒၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အ၀ဲၤကျိၤ, နလီၢ်က၀ီၤအကီၣ်ကးကရၢ, နမိၢ်ဒီးဖိတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ သရၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါ, မ့တမ့ၢ် တီၤဖိသၣ်တခါလၢအအိၣ်လၢနလီၢ်က၀ီၤန့ၣ် သ့ဝဲ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ကရၢကရိလၢနလီၢ်က၀ီၤအပူၤ လၢအအိၣ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤအကျါတခါခါန့ၣ်သ့လီၤ.

 • သးသၢနံၣ်တီၤဖိသၣ်အကၠိတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်အလီကျိၤ (Three-Year-Old Kindergarten Enquiry Line) 1800 338 663
 • Brotherhood of St Laurence 03 9483 1183
 • Foundation House 03 9389 8900
 • Fka Children’s Services 03 9428 4471
 • Migrant Resource Centre ကလံၤစိးမုၢ်နုာ်တၢ်လီၢ်
  • St Albans: 1300 676 044 မ့တမ့ၢ် 03 9367 6044
  • Broadmeadows: 03 9351 1278
 • Spectrum Migrant Resource Centre 1300 735 653
 • VICSEG New Futures 03 9383 2533
 • Migrant Resource Centre ကလံၤစိးမုၢ်နုာ်တၢ်လီၢ်
  • St Albans: 1300 676 044 မ့တမ့ၢ် 03 9367 6044
  • Broadmeadows: 03 9351 1278
 • Spectrum Migrant Resource Centre 1300 735 653
 • VICSEG New Futures 03 9383 2533

Reviewed 21 December 2022

Was this page helpful?