Kinder tolaa (About Free Kinder) - Afaan Oromoo (Oromo)

Guutummaa Victoria keessatti bakka tajaajilli isaa kennamu hundatti sagantaan Kinder ijoollee Waggaa-Sadii fi Waggaa-Afurii Kinder Tolaa ni jira. Kun kunuunsa guyyaa guutuu (long day care) fi kan dabaree dabree (akkasumas kan yeroo takka takkaa jedhamu) tajaajila kinder dabalata.

Maatiidhaaf qusannaa dha

Kinder Tolaa jechuun waggaatti mucaa takkatti maallaqa hanga $2,500 qusatama.

Maatiin ijoolleen isaanii kinder dabaree dabree baratamutti galmeessan sagantaa tolaa kan kinder argatuu dandaán.

Maatiin ijoollee isaanii kunuunsa guyyaa guutuu (long day care) keessatti galmeessan mataa mucaatti maallaqa hanga $2,000 irraa hir'isaaf. Yoo mucaan kee sagantaa Kinder Waggaa-Sadii kan saáa 15 gadi tahetti galmeessamte maallaqni hanga saáa kana irratti hundaawee kennama.

Kinder tolaa seerri hayyamu

Kinder tola hundaaf keenama.

Maatiin argatuuf Kaardii Kunuunsa Fayyaa (Health Care Card ) ykn Kaardii Sooramaa (Pension Card) lammummaa Australia (Australian citizenship) ykn teessoo eenyummaa ibsu qabaatuu hin barbaachisu. Kinder Tolaa argatuuf Gargaarsa Kunuusa Ijoollee Mootummaa Australia (Australian Government Child Care Subsidy (CCS) qabaatuu si hin barbaachisu.

Yeroo takkatti tajaajila kinder bakka takkaa qofa Kinder Tolaa argatuu dandeessa. Tajaajilli kinder xalayaa irratti akka mallatteessituu si gaafatuu, eessaa Kinder Tolaa akka argattu maqaa sitti himuu dandaán. Yoo mucaan kee tajaajila kinder bakka takka caalaa deema tahe Kinder Tolaa bakka kam akka barbaaddu warreen tajaajila kennaa jiranitti himuu qabda.

Maallaqa Kinder Tolaa akkamiin akka argamu

Tajaajilli Kinder maallaqa Mootummaa Victoria irraa kallattiin argatuun Kinder Tolaa kenna. Kana jechuun maatiin maallaqni akka deebisamuuf gaafatuu hin qaban, bakka isaa gatiin irraa hir'iseefii jira.

Sagantaa kinder kan dabaree dabree tola.

Kan kunuusa guyyaa guutuu gatiin maallaqa $2,000 Kinder Tolaa (fakkeenyaaf torbanitti ykn torban lama lamaan) waggaa guutuu irra hiramee kaffalama. Nagahee kee irratti 'Kinder Tolaa Mootummaa Victoria Gatii hirísame' (‘Victorian Government Free Kinder offset') kan jedhee ibsamu arguu dandaúu qabda.

Yoo Gargaarsa Kunuunsa Daaímmanii Commonwealth (Commonwealth Childcare Subsidy) argatuuf seerri siif hayyama tahe jalqaba irratti sitti himama. Kana jechuun erga hangi maallaqaa kan CCS fi kan Kinder Tolaa hirísameen booda kan hafe qofa maallaqa si baasisa jechuu dha.

Maatiiwwan sagantaa kunuunsa guyyaa oolmaa daa’immanii fayyadaman qusannoolee Oolmaa daa’immani bilisaa irraa argamu marsaa kaffaltii hundi ‘Victorian Government Free Kinder offset’ invoice irratti ifatti barreeffamee arguu ni danda’u.

Maallaqni hir''isamu kan ati kiisha kee keessaa baasuun si irra ture akkamiin akka bakka buusamu

Maallaqni Kinder Tola hirísamu maallaqa ati baastu kan waggaa guutuu (fakkeenyaa torban ykn torban lama) irra hirama. Nagahee kee irratti 'Kinder Tolaa Mootummaa Victoria Gatii hirísame' (‘Victorian Government Free Kinder offset') kan jedhee ibsamu arguu dandaúu qabda.

Maallaqni akkamiin akka si irraa hirísuu fi kunis akkamiin na-gahee (invoice) kee irratti akka mulátu odeeffannoo argatuuf tajaajila kinder kee kallattiin itti dubbatuu dandeessa. Yoo mucaan kee torbanitti saáa 15 caalaa hordofti tahe gati-hirísi kun hunda isaa si irraa baasuu hin dandaú.

Yoo Gargaarsa Kunuunsa Daaímmanii Commonwealth (Commonwealth Childcare Subsidy) argatuuf seerri siif hayyama tahe jalqaba irratti sitti himama. Kana jechuun erga hangi maallaqaa kan CCS fi kan Kinder Tolaa hirísameen booda kan hafe qofa maallaqa si baasisa jechuu dha.

Fakkeenyaaf

  • Mucaan Waggaa-4 torbanitti guyyaa 3 kunuunsa guyyaa guutaa deemti.
  • Tajaajilli kun guyyoota 3f (yeroo kunuunsaa fi yeroo kunuunsaa dabalaa dabalee maallaqa $360 baasisa.
  • Maatiin CCS $252 argata.
  • Tajaajilli kun hirísa maallaqaa Kinder Tolaa $2,000 kan torbanoota 40 irra hiramu (torbanitti $50) gaafata.
  • Gatiin Kinder Tolaa fi CCS erga irraa hiríseen booda maatiin $58 baasa.

Hubadhu. Kun fakkeenyuma qofaaf gatiin haala namaa irratti hundaawee jijjiirama.

Updated