Learn Local – tiếng Việt (Vietnamese)

Các khóa học chi phí thấp dành cho tất cả mọi người sống ở Victoria tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way.

Học các kỹ năng mới gần nhà

Các khóa học Learn Local mang lại các kỹ năng cho việc làm, học tập và cuộc sống.

  • Được đào tạo trong cộng đồng của bạn, gần nơi bạn sống hoặc làm việc
  • Cải thiện kỹ năng đọc, viết, tính toán, máy vi tính, ngôn ngữ và nhiều hơn nữa…
  • Học tập trong môi trường an toàn, hoà nhập và được hỗ trợ
  • Học trực tuyến trên mạng hoặc trực tiếp
  • Học với giảng viên giàu kinh nghiệm trong lớp học quy mô nhỏ
  • Tiếp tục học lên cao hoặc có được những kỹ năng chủ lao động đang tìm kiếm

Giới thiệu về Learn Local

Updated