JavaScript is required
Fire in a bushland setting

آیا من در خطر آتش سوزی استم؟ - Am I at risk of fire? - دری (Dari)

اگر شما در ویکتوریا زندگی، کار و یا از طریق ویکتوریا سفر میکنید، شما شاید در خطر آتش سوزی باشید.

 آیا من در خطر آتش سوزی استم؟

اگر شما در ویکتوریا زندگی، کار و یا از طریق ویکتوریا سفر میکنید، شما شاید در خطر آتش سوزی باشید.

همه آتش سوزی ها یکسان نیستند. نحوه آمادگی شما به مکان شما و محیط اطراف آن بستگی دارد.

نحوه رفتار آتش سوزی های فصلی با آتش سوزی چمن ها فرق می کند. این مهم است که هر دوی شان را بشناسید. هنگامی که آتش سوزی در یک منطقه شهری یا آباد شده شروع می شود، باید عکس العمل متفاوتی نسبت به اینکه اگر در یک منطقه دهاتی و حاشیه ای هستید، داشته باشید.

این یک راهنمایی عمومی برای شما است تا بتوانید خطر آتش سوزی را نسبت به موقعیت که قرار دارید تشخیص دهید. اگر از خطر آتش سوزی مکان تان مطمئن نیستید، با بخش آتش نشانی محلی تان صحبت کنید.

برای پیدا کردن مرکز آتش نشانی محلی خود می توانید بازدید کنید از:

خطر آتش سوزی شما چیست؟

Updated