Victoria government logo
Fire in a bushland setting

برنامه ریزی. عمل کردن زنده ماندن

ویکتوریا یکی از مناطق مستعد آتش سوزی در جهان است. آتش سوزی و چمن سوزی بخشی از زندگی است.

آتشوزی های جنگلزار ها و چمنزارها خیلی سریع شروع می شوند، اغلب بدون هشدار و می توانند زندگی افراد و املاک را در عرض چند دقیقه تهدید کنند.

تمام ساکنین ویکتوریا باید بدانند چطور پلان کنند و به آتشسوزی واکنش نشان دهند.

اگر رفتاری را می بینید که منجر به آتش سوزی می شود، این مربوط شما است که گزارش دهید و محیط تان را محفوظ نگهدارید. با بخش ضد جرایم (Crime Stoppers) به شماره 000 333 1800 به تماس شوید یا به crimestoppersvic.com.auExternal Link سر بزنید.

در یک شرایط ایمرجنسی، یا اگر دود یا شعله آتش را می بینید، به 000 عاجلاً زنگ بزنید.

برای معلومات بیشتر به دری در مورد مصؤنیت تان در طول آتشسوزی، به اداره اطفائیه روستاییExternal Link مراجعه کنید.

آیا من در خطر آتش سوزی استم؟

اگر شما در ویکتوریا زندگی، کار و یا از طریق ویکتوریا سفر میکنید، شما شاید در خطر آتش سوزی باشید.

خطرآتش سوزی در ویکتوریا را بدانید

برای آتش سوزی برنامه ریزی کنید و آماده باشید

داشتن یک برنامه آتش سوزی و آماده سازی قبل از وقت اموال تان می تواند جان شما را نجات دهد.

پلانگذاری کنید و برای آتش سوزی آماده باشید

Reviewed 16 December 2022

Was this page helpful?