Victoria government logo
Fire in a bushland setting

برای آتش سوزی برنامه ریزی کنید و آماده باشید

داشتن یک برنامه آتش سوزی و آماده سازی قبل از وقت اموال تان می تواند جان شما را نجات دهد.

درجریان یک شرایط ایمرجنسی مثل آتش سوزی، بسیار مشکل است که فکر واضح داشته باشید. ممکن است موارد مهم را فراموش کرده و یا وقت ارزشمندی را برای تصمیم گیری در مورد اینکه کجا بروید تلف کنید.

چند مرحله ساده برای آماده شدن وجود دارد که می توانید در حال حاضر انجام دهید:

 • خود را با معنی درجه بندی های خطر آتشسوزی جدید آسترالیا آشنا سازید و در فصل آتشسوزی ها هر روز آنها را چک کنید
 • برنامه ریزی آتش سوزی تان را آماده کنید و در باره اقداماتی که قرار است بکنید با فامیل تان صحبت کنید. همانطور که هر خانواده یا خانه با دیگران فرق میکند، هر برنامه ای متفاوت خواهد بود
 • اگر شما در یک منطقه دوردست زندگی می کند که در معرض خطر آتشسوزی های جنگلزار ها و چمنزارها قرار دارد، آماده باشید تا در روزهای دارای خطر بالا یا در صورت شروع یک آتشسوزی زود محل خود را ترک کنید ترک کردن زودتر مصؤن ترین گزینه است.

درجه بندی خطر آتش سوزی

درجه بندی خطر آتش سوزی مقیاسی است که به شما می گوید در صورت شروع آتش سوزی چقدر خطرناک و غیر قابل پیش بینی خواهد بود.

سر از تاریخ ۱ سپتمبر ۲۰۲۲، درجه بندی های خطر آتشسوزی در سراسر آسترالیا تغیرکرده است.

درجه بندی های خطر آتشسوزی معلومات را ارائه می کند تا مردم بتوانند برای حفاظت از خود و دیگران اقدام کنند. هر چه خطر آتشسوزی بالاتر باشد، شرایط خطرناکتر خواهد بود و اگر آتشسوزی شروع شود، تاثیر آن بزرگتر خواهد بود.

درجه بندی های جدید به منظور راحت تر فهمیدن توسط اشخاص و ارائه نمودن توصیه های واضح تر راجع به اقداماتی که باید اتخاذ کنند، طرح ریزی شده است.

سیستم درجه بندی جدید خطر آتشسوزی آسترالیا توسط نکات ذیل تعین می شود:

 • اطلاعات آب و هوا از اداره هواشناسی
 • سایر شرایط محیطی مانند میزان سوخت

آتشسوزی ها می توانند در هر روزی با هر درجه بندی شروع شوند. در روزهای دارای درجه خطر بالاتر، احتمال اینکه آتشسوزی غیرقابل پیش بینی و کنترول آن برای خدمات اضطراری سخت تر باشد، بیشتر است.

شما باید از درجه بندی در منطقه خود آگاه باشید.

ویکتوریا دارای 9 منطقه آب و هوایی براساس مرزهای شاروالی است:

 • مه لی
 • ویمیرا
 • جنوب غرب
 • ساحات شمالی
 • مرکز شمالی
 • مرکزی
 • شمال شرق
 • گیپس لند غربی و جنوبی
 • گیپس لند شرقی

درجه بندی ها عبارت از پیش بینی الی چهار روز پیشکیExternal Link و تجدید روزمره آن میباشند. منطقه آب و هوای آتشسوزی خود را در وبسایت CFAExternal Link پیدا کنید.
همچنان شما می توانید معلومات محلی مهم را جهت کمک بشما در قسمت پلانگذاری برای آتشسوزی جنگلزارها در منطقه ای تان در صفحه معلومات CFA محلیExternal Link پیدا کنید.

راجع به هر یک از درجه بندی ها بیشتر بیاموزید.

  • اگر آتشسوزی شروع شود و همه‌ جا منتشر شود، احتمال تلف شدن جان افراد وجود دارد.
  • اینها بدترین شرایط برای آتشسوزی جنگلزار ها یا علفزار ها می باشد.

  چکار باید بکنم؟

  برای نجات جان تان، مناطق جنگلزار دارای احتمال خطر آتشسوزی را ترک کنید. زندگی شما می تواند مربوط به تصمیمی شود که می گیرید، حتی قبل از وقوع آتشسوزی.

  با رفتن به یک مکان امن تر صبح زود یا شب قبل آتشسوزی، مصؤنیت خود را حفظ کنید. خانه ها تحت چنین شرایط نمی توانند در مقابل آتشسوزی مقاومت کنند. ممکن است نتوانید آنجا را ترک کنید و کمک در دسترس نباشد.

  از مناطق جنگلی، بوته ضخیم یا چمن های بلند و خشک خودداری کنید.

  دلیل خود را برای ترک کردن بدانید.

  در این موارد تصمیم بگیرید:

  • چه وقت ترک خواهید کرد
  • کجا خواهید رفت
  • چگونه خود را به آنجا می رسانید
  • چه وقت بر می گردید
  • در صورتی که نتوانید ترک کنید چی کار خواهید کرد
  • اینها شرایط آتشسوزی خطرناکی هستند و مصؤن ترین گزینه ترک کردن مناطق در معرض احتمال خطر آتشسوزی صبح زود یا شب قبل آن است.
  • آتشسوزی بسیار سریع سرایت خواهد نمود و بیحد خطرناک است.
  • انتظار شرایط بسیار گرم، خشک و باد را داشته باشید.

  چکار باید بکنم؟

  همین حالا اقدام کنید تا حیات و جایداد تانرا حفاظت کنید.

  پلان آتشسوزی تانرا چک کنید و مطمئن شوید که جایداد تان در مقابل آتشسوزی آماده است. اگر آتشسوزی شروع شود، فوراً اقدام کنید. اگر شما و جایداد تان از بلندترین درجه تدابیر حفاظتی در مقابل آتشسوزی برخوردارد نباشید، قبل از اینکه آتش به شما صدمه بزند، به یک منطقه مصؤن تر بروید.

  از شرایط محلی خود آگاه باشید و به دنبال اطلاعات باشید.

  برای معلومات بیشتر:

  • به نشریات ایمرجنسی تان گوش دهیدExternal Link
  • به سایت انترنیتی سازمان آتش نشانی کشور سر بزنیدExternal Link
  • به خط معلوماتی VicEmergencyExternal Link به شماره 226 226 1800 به تماس شوید (اگر شما به زبان انگلیسی صحبت کرده نمی توانید اول به خدمات ترجمانی و ترجمه به شماره 450 131 به تماس شوید)
  • اگر ناشنوا یا کم شنوا هستید و یا مشکلات گفتاری دارید، می توانید با خط ملی معلومات عاجل ویکتوریا از طریق خدمات رله ملی (National Relay Service) به شماره 677 555 1800 زنگ بزنید. اگر انگلیسی را صحبت کرده نمی توانید، با خدمات ترجمانی شفاهی و تحریری (Translating and Interpreting Service) به شماره 450 131 زنگ بزنید.
  • آتشسوزی می تواند خطرناک باشد

  چکار باید بکنم؟

  آماده باشید که اقدام کنید.

  احتمال خطرات بیشتر موجود است. مراقب آتشسوزی ها در منطقه ای تان باشید،

  تصمیم بگیرید که درصورت شروع شدن آتشسوزی چکار خواهید کرد.

  اگر آتشسوزی شروع شود، حیات و جایداد تان ممکن است در معرض احتمال خطر قرار گیرد. مطمئن ترین گزینه دوری جستن از ساحه های احتمال خطرات آتشسوزی است.

  از شرایط محلی خود آگاه باشید و به دنبال اطلاعات باشید.

  1800 555 677

  برای معلومات بیشتر:

  • اکثر آتشسوزی ها قابل کنترول اند

  چکار باید بکنم؟

  از آخرین معلومات روز خود را باخبر نگهدارید و آماده باشید که در صورت وقوع آتشسوزی اقدام کنید.

  برنامه آتش سوزی تان را بررسی کنید.

  شرایط را نظارت کنید.

  اقدام کردن ممکن است لازم باشد.

  در صورتی که لازم باشد ترک کنید.

 • این سیستم دارای یک درجه "خاموش" برای روزهایی است که هیچ نوع فعالیت پیشگیرانه توسط جامعه لازم نیست. این درجه بندی در زیر درجه "متوسط" بشکل یک خط سفید روی گراف رنگه است.

چگونه باید برای یک آتشسوزی جنگلزارها و چمنزارها پلان نمود

 • بسیار مهم است بدانید که پلان شما برای روزهای احتمال خطر آتشسوزی چی خواهد بود. تصمیم بگیرید که در روز های دارای درجه بندی بالا، شدید و فاجعه آمیز چکار خواهید نمود.

  برای معلومات بیشتر راجع به درجه بندی ها و هشداریه های آتشسوزی، می توانید به وبسایت VicEmergencyExternal Link مراجعه کنید.

 • ترک کردن زود در روزهای دارای احتمال خطر آتشسوزی همیشه مصؤن ترین گزینه است. به ندرت مجبور خواهید شد که چنین اقدامی کنید. بعد از اینکه خطر آتشسوزی به درجه بیحد زیاد یا فاجعه آمیز برسد، شما باید پلان کنید که تمام مناطق دارای احتمال آتشسوزی را در آنروز ترک کنید.

  ترک کردن زودهنگام در روزهای دارای احتمال خطر قبل از اینکه آتشسوزی شروع شود، یک عمل مصؤن تر است. این بدان معناست که شما با خاطر آرام خواهید توانست پلان آتشسوزی را تعقیب کنید. همچنان اینکار احتمال خطر ترک کردن بیحد دیر را هنگام یک آتشسوزی ایکه قبلاً شروع شده است، کاهش می دهد.

  همیشه در باره اینکه چی وقت تخلیه خواهید کرد با دوستان و فامیل تان مشوره کنید، تا برای همگی روشن باشد که برنامه از چه قرار است.

 • بهتر است که چندین جای برای رفتن داشته باشید. شخصی که شما قرار بود آنجا بروید شاید خانه نباشد، یا مسیری که شما قرار بود از آنجا بروید شاید بسته باشد.

  آیا شما به جایی خواهد رفتید که:

  • خانه خویشاوندان؟
  • هوتل؟
  • مرکز خرید دورتر از مناطق در معرض آتش سوزی؟

  در مورد برخی گزینه ها تصمیم بگیرید و مطمئن شوید که همه افراد خانواده یا برنامه آتش سوزی بدانند که آنها چی خواهند بود.

 • در زمان برنامه ریزی آتش سوزی خود، به موارد غیر قابل انتظار فکر کنید.

  چی می شود اگر:

  • درختی در سرک اصلی خروجی از شهرک افتاده باشد؟
  • اطفال جایی رفته اند که شب را همانجا خوابیده اند؟
  • همسر تان بیرون از شهرک است؟

  به این فکر باشید که برنامه خود را چگونه عملی می کنید و چه مواردی را ممکن است در کوتاه مدت تغییر دهید.

  خصوصاً بسیار مهم است که بدانید اگر به هر دلیلی قادر به موتروانی نباشید، چه خواهید کرد. چگونه از مناطق مستعد آتش سوزی دور خواهید شد؟

  این همیشه امن تر است که زودتر تخلیه کنید.

 • لیستی از موارد مورد نیاز و اسناد و موارد مهمی را که می خواهید ایمن باشند، آماده کنید. این بسته ایمرجنسی شما است.

  اسباب را بسته بندی کنید مثل:

  • یک چارجر تیلفون
  • بوتل های آب
  • لباس اضافی
  • لوازم نظافت
  • دوا
  • غذای حیوانات خانگی
  • چراغ دستی/ باتری ها
  • پول نقد
  • پاسپورت ها
  • عکس ها و اجناس قیمتی

  چقدر لازم است که بسته بندی کنید؟ برای راهنمایی، فکر کنید که اگر برای 3 روز دور باشید چه چیزی لازم خواهید داشت.

  یک یادداشت یادآوری را در تقسیم اوقات تان درج کنید تا قبل از موسم آتشسوزی یک بسته ضروریات عاجل تانرا آماده سازید.

  آیا برای ترتیب کردن لست تان ضرورت به کمک دارید؟ صلیب سرخ یک آپ عالی تحت نام ‘Get Prepared’ دارد تا شما را در قسمت ترتیب نمودن تمام اشیای مهم مورد ضرورت تان کمک کند.

  شما می توانید چیزهای ذیل را دانلود کنید:

 • آتش سوزی برای حیوانات خانگی و مواشی تان نیز یک وقت دشوار است.

  داشتن یک برنامه برای آنها به این معناست که آنها نیز در صورت برخورد شرایط فوق العاده خوشحالتر و امن تر استند:

  • برای دریافت رهنمود ها راجع به مراقبت نمودن از حیوانات تان به ویب سایتCountry Fire AuthorityExternal Link در هنگام و بعد از آتشسوزی مراجعه کنید.
  • به یاد داشته باشید که حیوانات تان را نیز شامل برنامه ایمرجنسی تان کرده و در بسته ایمرجنسی تان برای آنها نیز وسایل بگرید.
 • این بسیار مهم است که فامیل و دوستان تانرا از سلامتی و تحرکات تان با خبر کنید. این کار می تواند تشویش و نگرانی همگی را کمتر کند.

  لیستی از کسانی را که می خواهید با خبر کنید آماده کنید. شماره تماس آنها را حتماً یادداشت کنید، ممکن شما تیلفون تانرا گم کنید یا چارچ گوشی شما تمام شود.

 • آیا کسی در کوچه شما است که به کمی کمک اضافی نیاز داشته باشد؟

  آنها می تواند کسی باشد که:

  • همسایه های مسن
  • خوانواده های که اطفال خوردسال دارند
  • افرادی که نمی توانند موتروانی کنند یا به آسانی مسافرت کنند
  • به کسانی سر بزنید که در اجتماع شما/ انگلیسی صحبت کرده نمی توانند

  برنامه آتش سوزی شان را همرای شان بررسی کنید و اگر در شرایط ایمرجنسی به کمک نیاز دارند.

ترک زودهنگام به چه معناست؟

اگر در یک منطقه دوردست دارای احتمال خطر آتشسوزی جنگلزار و چمنزار زندگی می کنید، ما توصیه می کنیم که همیشه شب قبل یا صبح روز دارای درجه بیحد زیاد یا فاجعه آمیز (درجه بندی خطر آتشسوزی) محل را ترک کنید.

چنین روز ها نادر است. اینها به میزان احتمال خطر بالا درجه بندی می شوند بخاطر:

 • گرمی
 • ساحه چقدر خشک است
 • چه مقدار پوشش گیاهی خشک وجود دارد (به عنوان مثال اگر جنگل خشک، چمن بلند، بوته ضخیم وجود دارد)
 • وزش باد

هرچه قدر این شرایط بدتر باشند، کنترل آتش سوزی برای خدمات شرایط فوق العاده مشکل تر است. اگر آتش سوزی غیر قابل کنترول و غیر قابل پیش بینی باشد، شما نمی خواهید که در جاهای نزدیک آن باشید. تخلیه زود هنگام.

آتش سوزی ها می توانند در هر درجه بندی شروع شود. شرایط را نظارت و اخطار ها را بررسی کنید تا بدانید که در صورت شروع آتش سوزی چه کار کنید.

شما می توانید:

 • برنامه VicEmergency را از App StoreExternal Link یا Google PlayExternal Link نصب کنید
 • ترجیحات موقعیت تان را اضافه کنید (برای مثال خانه خود تان یا خانه دیگر از اعضای فامیل)
 • آگاسازی ها را تنظیم کنید تا از درجه بندی خطر آتش سوزی و اخطارهای شرایط فوق العاده مطلع شوید

روزهای ممنوعیت کامل آتش

 • یک درجه بندی خطر آتشسوزی به شما می‌ گوید که اگر یک آتشسوزی شروع شود، احتمالاً چقدر خطرناک خواهد بود. این جهت کمک بشما برایتان معلومات می دهد تا تصمیم بگیرید که چگونه باید پلان خود در مورد آتشسوزی عملی کنید.
 • ممنوعیت کامل آتش افروزی به شما می گوید که اگر انجام بعضی فعالیت ها که ممکن است باعث آتش سوزی شود قانونی است.

ممنوعیت کامل آتش توسط CFA در روزهایی اعلام می شود که آتشسوزی به سرعت گسترش می یابد و کنترول آن دشوار است. این محدودیت‌ های قانونی در مورد اینکه چه فعالیت‌ هایی را می‌ توان یا نمی‌ توان در یک منطقه در آن روز انجام داد، تعین می‌ کند.

هدف از ممنوعیت کامل آتش، کاهش فعالیت هایی است که ممکن است باعث ایجاد آتشسوزی شوند، مانند آتش بر پا کردن هنگام کمپ زدن و بعضی کباب کردن ها در فضای باز.

شما می توانید که معلومات بیشتر در بابت فعالیت های را که می توانید یا نمی توانید در روز ها که ممنوعیت کامل آتش افروزی است انجام دهیدExternal Link در سایت انترنیتی سازمان آتش نشانی کشور (CFA) پیدا کنید.

Reviewed 16 December 2022

Was this page helpful?