Victoria government logo
Fire in a bushland setting

မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ် တထဲသိးတုၤသိးလိာ်သးခဲလၢာ်ဘၣ်. နကြၢးခီဆၢတၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ နဟံၣ် တၢ်စုလီၢ် ခီၣ်ခိၣ်အိၣ်လၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်ဒီးန့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤလၢ အအိၣ်ဖဲ မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်၀း၀းအကပိာ်ကပၤဒ်လဲၣ်အဖီခိၣ် န့ၣ်လီၤ.

မ့ၣ်အူအီၣ်ပှၢ်တဖၣ်န့ၣ် မၤအသးလီၤဆီဒီးမ့ၣ်အူအီၣ်နီၣ် န့ၣ် လီၤ. တၢ်အံၤအရ့ဒိၣ်လၢကနၢ်ပၢၢ်တၢ်ခံမံၤခံကပၤလၢာ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲမ့ၣ်အူအီၣ်နီၣ်စးထီၣ်အီၣ်တၢ်လခူဝ့ၢ်တၢ်လီၢ် မ့တမ့ၢ် ဝ့ၢ်ပူၤဖဲ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အိၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အလီၢ်န့ၣ်, နလိၣ်ခီဆၢ တၢ်လီၤ ဆီလိာ်သးန့ၢ်ဒံး ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်လၢဝ့ၢ်ချၢဒီးဟီၣ်ကဝီၤတၢ်လီၢ်တဖၣ် အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်နဲၣ်ကျဲထီရီၤ လၢကမၤစၢၤနၤဒ်သိးကဒုးနဲၣ်ပာ် ဖျါထီၣ်နအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ် ဒိးသန့ၤ ထီၣ်အသးလၢနတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်တလီၤတံၢ် ဘၣ်ဃးဒီးမ့ၣ်အူတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢနဟံၣ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, နတဲသကိးတၢ်ဒီးနလီၢ်ကဝီၤမ့ၣ်အူဝဲၤကျိၤသ့န့ၣ်လီၤ.

လၢကဃုကွၢ်နလီၢ်ကဝီၤမ့ၣ်အူသန့အဂီၢ်, နကွၢ်ဖဲ-

နအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢမ့ၣ်အူန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်

 • နမ့ၢ်အိၣ်ဆိးလၢ မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဘူးဒီးတပှီာ်တီၣ်တီၣ်တၢ်လီၢ်က ဝီၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်, နအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢမ့ၣ်အူအီၣ်ပှၢ် သ့န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နသ့ၣ်ညါ လၢမ့ၣ်အူအီၣ်ပှၢ်အမ့ၣ်အူလၣ် ကဲၤ ကပျီၤထီၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကိၢ်ထီၣ်တုၤ 1100°C ဧါ.

  တၢ်လီၢ်ကဝီၤတဖၣ်အံၤအါတက့ၢ်အိၣ်လၢ Victoria ဟီၣ်က ဝီၤအပူၤ ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်အီၤသ့ဘူးဒီးခူဝ့ၢ်တၢ်လီၢ် တၢ်ကျဲတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် Dandenong Ranges တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

  နမ့ၢ်ဃုထံၣ်လၢတၢ်အံၤကီခဲလၢ ကထံၣ်ခီဖျိ ပှၢ်တၢ်လီၢ်ကဝီၤ တဖၣ် ဖဲနဟံၣ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အကပိာ်ကပၤန့ၣ်, နအိၣ်လၢ တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

  တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်- ပှၢ်တၢ်လီၢ်ကဝီၤ မ့ၢ်တၢ်လီၢ်ကဝီၤလၢအိၣ်ဘူး ဒီးသ့ၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် တပှီာ်ပျီတဖၣ်, ဒီး သ့ၣ်လၢအဒိၣ် တုာ်ခိၣ်ပှဲၤလၢအထီန့ၢ် 2 မံထၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

  ဖဲတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါလၢမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အမုၢ်နံၤမုၢ်သီတဖၣ် န့ၣ်, တၢ်ဃုထၢလၢအပူၤဖျဲးကတၢၢ်လၢနဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဟး ထီၣ်ကွံာ်ဆိဆိန့ၣ်လီၤ. နကဟးထီၣ်အခါဖဲလဲၣ်န့ၣ် ကြၢးဒိး သန့ၤထီၣ်အသးလၢ နနီၢ်ကစၢ်အတၢ်မၤအသးအဂ့ၢ်အကျိၤ ဒၣ်ဝဲအဖီခိၣ်, ပၣ်ဃုာ်ဒီး -

  • မ့ၣ်အူတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အပတီၢ် External Link အခဲအံၤလၢ နလီၢ် ကဝီၤအပူၤ
  • မ့ၣ်အူမ့ၢ်အီၣ်တၢ်လၢနလီၢ်ကဝီၤအပူၤ
  • မ့ၢ်မတၤအိၣ်ဒီးနၤဒီးလိၣ်ဘၣ်လၢကဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤ အီၤ
  • နရဲၣ်ကျဲၤလၢနကလဲၤဆူတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်ဒီးကျဲလၢ နဃုထၢလၢနကလဲၤအီၤ

  နမၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်ကတဲာ်ကတီၤသးလၢမ့ၣ်အူအဂီၢ် ပှာ်ယဲၤကဘျံးသ့န့ၣ်လီၤ.

  ရဲၣ်ကျဲၤလၢကလဲၤဆူတၢ်လီၢ်ကဝီၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်အါ အါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီးအိၣ်ယံၤဒီး တပှီာ်ပျီတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်ဒီး ဝ့ၢ်ဖိ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

  တၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဆိဆိန့ၣ်ထီဘိ မ့ၢ်တၢ်ဃုထၢလၢအပူၤဖျဲး ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

 • နမ့ၢ်အိၣ်ဆိးလၢ မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဘူးဒီး တၢ်လီၢ်ပျီတဖၣ် မ့တမ့ၢ် နီၣ်ပျီတဖၣ်န့ၣ် နအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢ မ့ၣ်အူအီၣ်နီၣ် လၢ ဝ့ၢ်ချၢတၢ်လီၢ်တဖၣ်အပူၤသ့န့ၣ်လီၤ.

  နီၣ်တဖၣ်ဖဲနအိၣ်တၢ်လီၢ်ဖဲနဟံၣ်အကပၤမ့ၢ်ထီန့ၢ်ဒံး ၁၀ cm န့ၣ်, နအိၣ်လၢမ့ၣ်အူတၢ်လီၤပျံၤအါအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.နီၣ်အိၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်အံၤကအိၣ်ဒီးမ့ၣ်အူလၣ်အထီဒီးအသဟီၣ်ဆူၣ်၀ဲလီၤ.

  တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်- နီၣ်ပျီတဖၣ် ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်လီၢ်ကဝီၤဖးလဲၢ်လၢ ဝ့ၢ်ချၢဒီးကျၢၢ်ဘၢအသးဒီးနီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤကမ့ၢ် တၢ်လၢအမံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၢ်ကဝီၤလၢအိၣ်ဘျးစဲလိာ်သး (ဒ်အမ့ၢ် တၢ်လီၢ်ပျီတဖၣ် လၢတၢ်စူးကါအီၤလၢ တၢ်မၤစံာ်ပှဲၤသူၣ်ဖျးတၢ်မၤ မ့တမ့ၢ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိကအီၣ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ).

  ခိခိၣ်နီၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်တဖၣ်လီၤပျံၤဒိၣ်ဒ်သိးဒီးပှၢ်မ့ၣ်အူအသိးန့ၣ်လီၤ.ခိခိၣ်နီၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်တဖၣ်ဖျါလၢကသလၣ်လီၤအသးချ့န့ၢ်ဒံးပှၢ်မ့ၣ်အူခီဖျိနီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်မ့ၣ်အူဆၣ်အပြံဒိၣ်လၢကအူအီၣ်အဂီၢ်လီၤ.ဖဲနီၣ်အပျီတဖၣ်အပူၤ, ခိခိၣ်နီၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်တခါအတၢ်လဲၤချ့န့ၣ်အါထီၣ်၀ဲဒၣ်သ့တုၤ ၂၅ km လၢတနၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

  တၢ်ဃုထၢအပူၤဖျဲးဒိၣ်ကတၢၢ်လၢနဂီၢ်မ့ၢ်၀ဲတၢ်ကဟးထီၣ်ကွံၥ်ဆိဆိဖဲ မ့ၣ်အူတၢ်လီၤပျံၤတၢ်ထိၣ်ပာ်ပနီၣ်အပတီၢ် အမုၢ်နံၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ်၀ဲအအါကတၢၢ်မ့တမ့ၢ်ဆူအဖီခိၣ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.နမ့ၢ်သ့ၣ်ညါမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဖဲနလီၢ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ်, ဟးထီၣ်ကွံၥ်ဖဲအမ့ၢ်ပူၤဖျဲးလၢကမၤအီၤအခါန့ၣ်တက့ၢ်.

  နကဟးထီၣ်အခါဖဲလဲၣ်န့ၣ် ကြၢးဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ နနီၢ်ကစၢ်အတၢ်မၤအသးအဂ့ၢ်အကျိၤ ဒၣ်ဝဲအဖီခိၣ်, ပၣ်ဃုာ်ဒီး -

  • မ့ၣ်အူတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အပတီၢ် External Link အခဲအံၤလၢ နလီၢ် ကဝီၤအပူၤ
  • မ့ၣ်အူမ့ၢ်အီၣ်တၢ်လၢနလီၢ်ကဝီၤအပူၤ
  • မ့ၢ်မတၤအိၣ်ဒီးနၤဒီးလိၣ်ဘၣ်လၢကဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤ အီၤ
  • နရဲၣ်ကျဲၤလၢနကလဲၤဆူတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်ဒီးကျဲလၢ နဃုထၢလၢနကလဲၤအီၤ

  နမၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်ကတဲာ်ကတီၤသးလၢမ့ၣ်အူအဂီၢ် ပှာ်ယဲၤကဘျံးသ့န့ၣ်လီၤ.

  ရဲၣ်ကျဲၤလၢကလဲၤဆူတၢ်လီၢ်ကဝီၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်အါ အါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီးအိၣ်ယံၤဒီး တပှီာ်ပျီတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်ဒီး ဝ့ၢ်ဖိ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

  တၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဆိဆိန့ၣ်ထီဘိ မ့ၢ်တၢ်ဃုထၢလၢအပူၤဖျဲး ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

 • နမ့ၢ်အိၣ်လၢခူဝ့ၢ်တၢ်လီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ် အိၣ်အါအါဂီၢ် ဂီၢ်ဖဲဝ့ၢ်အခိၣ်အဃၢၤဒီး နဟံၣ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဘူးတ လၢဒီးနီၣ်ပျီတၢ်လီၢ်တဖၣ်န့ၣ်, နအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် လၢမ့ၣ်အူအီၣ်နီၣ် ဖဲခူဝ့ၢ်တၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ.

  တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်- ခူဝ့ၢ်တၢ်လီၢ်မ့ၣ်အူအီၣ်နီၣ်တဖၣ်န့ၣ် စးထီၣ် အသးသ့ လၢတၢ်လီၢ်ကဝီၤလၢအိၣ်ဒီးနီၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ဖီကရၢၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်သဲကတီၤန့ဆၢၣ်အလီၢ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ.

  နီၣ်မ့ၣ်အူလၢခူ၀့ၢ်အလီၢ်တဖၣ်ဖျါလၢကသလၣ်လီၤအသးချ့သဒံးဒီးပျၢ်ထီၣ်၀ဲမ့ၣ်အူပလုာ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤတဖျါလၢအဂံၢ်ကဆူၣ်ထဲသိးပှၢ်မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်မ့တမ့ၢ်ခိခိၣ်နီၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အသဟီၣ်တဖၣ်ဘၣ်,အဃိန့ၣ်တၢ်တသ့ၣ်ညါအီၤလၢကဲထီၣ်အသးလၢအလဲၤတလၢကွံာ်ဟံၣ်အမဲၥ်ညါအကျိၤတဖၣ်ဆူတၢ်သူၣ်ထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.

  နဟံၣ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် မ့ၢ်အိၣ်လၢ နီၣ်ပျီကျဲမုၢ် 1 တုၤ 2 ဘိ အပူၤဒီးမ့ၣ်အူမ့ၢ်စးထီၣ်အီၣ်တၢ်-

  • ဂုၤက့ၤနခံဆူကျဲမုၢ် 2 ဘိဆူတၢ်လီၢ်ခံ
  • ကွၢ်စူၣ်ကယာ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်လၢ VicEmergency အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဖီခိၣ်

  ထုးလီၤ VicEmergency အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢ App StoreExternal Link မ့တမ့ၢ် Google PlayExternal Link လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မၤအသးကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အဖီခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

  တၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်ဖဲ မ့ၣ်အူအီၣ်နီၣ်အကတီၢ်န့ၣ် တပူၤဖျဲးဘၣ်သ့ န့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်အူလုၣ်မၤကီတၢ်လၢနကထံၣ်တၢ်သ့ ဒီးနသိလ့ၣ် ကကးတံာ်ဃာ်ကျဲမုၢ်န့ၣ်လီၤ. ကျဲမုၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ကးတံာ်အသးဒီး သိလ့ၣ် (လၢသိလ့ၣ်ကတံာ်အဃိမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ် ထံးလၢကျဲမုၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ), တၢ်အံၤကမၤယံာ်ထီၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤ လၢကတုၤဆူမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အလီၢ်ဒီး ပၢဆှၢအီၤန့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

  တချုးလၢနဟးထီၣ်န့ၣ်, မၤလီၤတံၢ်လၢနမၤပံာ်ကလံၤခုၣ်ဒၢ ဒီးကးတံာ်ပဲတြီဒီးတၢ်နဲတဖၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်အံၤမၤ စှၤလီၤစၢၤတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢ မ့ၣ်အူအ့ၣ်ဟဲနုာ်လီၤဆူန ဟံၣ်အပူၤဒီးမ့ၣ်အူစးထီၣ်အီၣ်တၢ်အသီတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.

 • နမ့ၢ်အိၣ်လၢခူဝ့ၢ်တၢ်လီၢ်ကဝီၤ မ့တမ့ၢ် ဝ့ၢ်အခိၣ်အဃၢၤဒီး နဟံၣ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အိၣ်လၢ တချုးတုၤနီၣ်ပျီတၢ်လီၢ် ကျဲမုၢ် 2 မ့တမ့ၢ် 3 ဘိန့ၣ်, နအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢ ခူဝ့ၢ်တၢ်လီၢ် ကဝီၤမ့ၣ်အူအီၣ်နီၣ်ပျီတၢ်လီၢ်တဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.

  တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်- တၢ်လီၤဆီအဒိၣ်ကတၢၢ်လၢပှၤလၢအိၣ်ဆိး လၢဟံၣ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်တဖၣ်လၢအိၣ်လၢနီၣ်ပျီတၢ်လီၢ် ပှၤလၢအိၣ်ယံၤဒီးကျဲမုၢ် 2 မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်အန့ၣ် အဘၢၣ် စၢၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢနကြၢးမၤအီၤဖဲမ့ၣ်အူစးထီၣ်အီၣ်တၢ်အခါ န့ၣ်လီၤ.

  လီၤဆီဒၣ်တၢ် ပှၤလၢအိၣ်လၢ ဟံၣ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်တဖၣ်အပူၤ လၢနီၣ်ပျီတဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်, နကြၢးအိၣ်လၢနဟံၣ်အပူၤန့ၣ် လီၤ. မ့ၣ်အူအီၣ်နီၣ်တဖၣ်လၢ ခူဝ့ၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်အပူၤ န့ၣ် တၢ်တသ့ၣ်ညါလၢအလဲၤအူအီၣ်တုၤလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အါ အါဂီၢ်ဂီၢ်တဖၣ်အကဆူးဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

  တၢ်အံၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢနက-

  • မၤပံာ်ကလံၤခုၣ်ဒၢ ဒီးကးတံာ်ပဲတြီဒီးတၢ်နဲတဖၣ် ခဲလၢာ်လၢကမၤစှၤလီၤစၢၤတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢ မ့ၣ်အူအ့ၣ်ဟဲနုာ်လီၤဆူ နဟံၣ်အပူၤဒီးမ့ၣ်အူ စးထီၣ်အီၣ်တၢ်အသီတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.
  • ကွၢ်စူၣ်ကယာ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်လၢ VicEmergency အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် အဖီခိၣ်

  ထုးလီၤ VicEmergency အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢ App StoreExternal Link မ့တမ့ၢ် Google PlayExternal Link လၢ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မၤအသးကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အဖီခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

  တၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်ဖဲ မ့ၣ်အူအီၣ်နီၣ်အကတီၢ်န့ၣ် တပူၤဖျဲးဘၣ်သ့ န့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်အူလုၣ်မၤကီတၢ်လၢနကထံၣ်တၢ်သ့ ဒီးနသိလ့ၣ် ကကးတံာ်ဃာ်ကျဲမုၢ်န့ၣ်လီၤ. ကျဲမုၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ကတာ်ဒီးသိလ့ၣ် (လၢသိလ့ၣ်ကတံာ်အဃိမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ် ထံးလၢကျဲမုၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ), တၢ်အံၤကမၤယံာ်ထီၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤ လၢကတုၤဆူမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အလီၢ်ဒီး ပၢဆှၢအီၤန့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

 • နတကြၢးလဲၤဆူတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါအလီၢ်ကဝီၤဘၣ်.

  နမ့ၢ်အိၣ်လၢဝ့ၢ်ဖိ/ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ် လၢအိၣ်ယံၤဒီးတပှီာ်ဒီးနီၣ်ပျီ တဖၣ်န့ၣ် နတအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လိၤလိၤလၢမ့ၣ်အူ အီၣ်တၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

  ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အံၤအရ့ဒိၣ်လၢ နကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ ဖဲနမ့ၢ် မၤတၢ် မ့တမ့ၢ် ရဲၣ်ကျဲၤလၢကလဲၤဆူ မ့တမ့ၢ် ဖဲတၢ်လီၢ်ကဝီၤ လၢအိၣ်ဒီးနီၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် တပှီာ်တဖၣ် အကပိာ်ကပၤလၢ Victoria အပူၤန့ၣ်, နလိၣ်ကတဲာ်ကတီၤတၢ်ဒံးလၢမ့ၣ်အူအီၣ် တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

  ဆိကမိၣ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လီၢ်ဖဲနရဲၣ်ကျဲၤလၢနကလဲၤထီၣ်က့ၤ လီၤ ဒီးမၤလီၤတံၢ်လၢန-

  ညီနုၢ်ဖဲပှၤကညီတဖၣ်ရဲၣ်ကျဲၤလၢကလဲၤဟးဒီးသူၣ်ဒဲအခါန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်ညါလၢအဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်ဃးဒီး မ့ၣ် အူအီၣ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်နမ့ၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤ လီၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ်လၢ်အဂီၢ်အခါ, နလိၣ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဒီး မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ကဝီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဃိနမ့ၢ်လဲၤဆူပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံၤ, လဲၤထီၣ်ကစၢၢ်, ဟးလိာ်ကွဲ လၢဟီၣ်ကဝီၤတၢ်ဖီစပံးထံအလီၢ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် ဖဲလဲၤဟးဆူ ဘူးတံၢ်တဖၣ်အအိၣ်လၢပှၢ်အပူၤဒၣ်လဲာ်, မၤလီၤတံၢ်လၢနအိၣ် ကတဲာ်ကတီၤသးန့ၣ်တက့ၢ်.

  တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် - သမံသမိး မ့ၣ်အူတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အပတီၢ်External Link တဖၣ်တနံၤတဘျီလၢလီၢ်ကဝီၤလၢနကလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်မၤချုးမၤသီထီၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကိးမုၢ်နံၤဒဲး လၢ VicEmergency ပှာ်ယဲၤသန့External Link အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

  တၢ်ထိၣ်ပာ်ပနီၣ်အပတီၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါမ့တမ့ၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအါန့ၣ်, အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ကတီၤပလီၢ်ပၥ်အီၤဖဲနံၤအ၀ဲန့ၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်,ဟးထီၣ်ကွံၥ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အိၣ်အလီၢ်ယံၤဒီးတပှီၥ်မ့တမ့ၢ်တပံၢ်တမါတီၣ်အလီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်လၢပှၢ်မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အတၢ်လီၤပျံၤအိၣ်အလီၢ်တခါဖဲတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲမ့ၣ်အူတၢ်လီၤပျံၤတၢ်ထိၣ်ပာ်ပနီၣ်အိၣ်၀ဲလၢတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအိၣ်အဒိၣ်အမုၢ်အပတီၢ်န့ၣ်, ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢတၢ်လီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

  တၢ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်တဘိလၢ ကဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါနၤဘၣ်ဃးဒီးမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အဂ့ၢ် ဖဲနလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤလၢ Victoria ၀း၀းအခါ -

  • ကွၢ်ဖဲ VicEmergencyExternal Link လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ခဲလၢာ်အဂီၢ်
  • ထုးလီၤ VicEmergency အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢ App StoreExternal Link မ့တမ့ၢ် Google PlayExternal Link လၢ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မၤအသးကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အဖီခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
  • ဒိကနၣ်နလီၢ်ကဝီၤကွဲၤလ့လိၤထီဘိ
  • ကိး VicEmergency ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိလၢ မ့ၣ်အူ အီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ် ဖဲ 1800 226 226 (နမ့ၢ် တကတိၤအဲကလံးကျိာ်န့ၣ်, ကိးဆိတၢ်ကွဲးကျိးထံ ဒီး တၢ်တဲကျိးထံတၢ်မၤစၢၤ ဖဲ 131 450)

  ကမျၢၢ်ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ကစီၣ် စ့ၢ်ကီးမ့ၢ်ကျဲလၢအဂ့ၤတဘိလၢ နက မၤန့ၢ်မ့ၣ်အူအီၣ်ပှၢ်ဒီးမ့ၣ်အူအီၣ်နီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ Victoria အပူၤန့ၣ်လီၤ. နပိာ်ထွဲထီၣ်သ့ဖဲ-

Reviewed 21 December 2022

Was this page helpful?