JavaScript is required
Fire in a bushland setting

ယအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်ဧါ. - Am I at risk of fire? -ကညီကျိာ် (Karen)

နမ့ၢ်အိၣ်ဆိး, မၤတၢ် မ့တမ့ၢ် ရဲၣ်ကျဲၤလၢကလဲၤဟးဆူ Victoria ဒီတဘ့ၣ်န့ၣ်, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ် ယိၣ်လၢမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ် တထဲသိးတုၤသိးလိာ်သးခဲလၢာ်ဘၣ်. နကြၢးခီဆၢတၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ နဟံၣ် တၢ်စုလီၢ် ခီၣ်ခိၣ်အိၣ်လၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်ဒီးန့ဆၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤလၢ အအိၣ်ဖဲ မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်၀း၀းအကပိာ်ကပၤဒ်လဲၣ်အဖီခိၣ် န့ၣ်လီၤ.

မ့ၣ်အူအီၣ်ပှၢ်တဖၣ်န့ၣ် မၤအသးလီၤဆီဒီးမ့ၣ်အူအီၣ်နီၣ် န့ၣ် လီၤ. တၢ်အံၤအရ့ဒိၣ်လၢကနၢ်ပၢၢ်တၢ်ခံမံၤခံကပၤလၢာ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲမ့ၣ်အူအီၣ်နီၣ်စးထီၣ်အီၣ်တၢ်လခူဝ့ၢ်တၢ်လီၢ် မ့တမ့ၢ် ဝ့ၢ်ပူၤဖဲ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အိၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အလီၢ်န့ၣ်, နလိၣ်ခီဆၢ တၢ်လီၤ ဆီလိာ်သးန့ၢ်ဒံး ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်လၢဝ့ၢ်ချၢဒီးဟီၣ်ကဝီၤတၢ်လီၢ်တဖၣ် အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်နဲၣ်ကျဲထီရီၤ လၢကမၤစၢၤနၤဒ်သိးကဒုးနဲၣ်ပာ် ဖျါထီၣ်နအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ် ဒိးသန့ၤ ထီၣ်အသးလၢနတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်တလီၤတံၢ် ဘၣ်ဃးဒီးမ့ၣ်အူတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢနဟံၣ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, နတဲသကိးတၢ်ဒီးနလီၢ်ကဝီၤမ့ၣ်အူဝဲၤကျိၤသ့န့ၣ်လီၤ.

လၢကဃုကွၢ်နလီၢ်ကဝီၤမ့ၣ်အူသန့အဂီၢ်, နကွၢ်ဖဲ- 

နအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢမ့ၣ်အူန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်

Updated