JavaScript is required
""

နသ့ၣ်ညါမ့ၣ်အူအဂ့ၢ်ဂ့ၤဂ့ၤထဲလဲၣ်. - How well do you know fire? -ကညီကျိာ်(Karen)

ဃုသ့ၣ်ညါလၢမ့ၢ်နရဲၣ်ကျဲၤဒီးအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤနသးလၢမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အကတီၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

ရဲၣ်ကျဲၤ. ခီဆၢ. ပူၤဖျဲး

Victoria မ့ၢ်ဝဲ တၢ်လီၢ်ကဝီၤလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါ လၢမ့ၣ်အူကအီၣ်တၢ်တၢ်အၢအၢသီသီ ကတၢၢ်အကျါတတီၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်အူအီၣ်ပှၢ် ဒီးမ့ၣ်အူအီၣ်နီၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်မူ တခါန့ၣ်လီၤ.

ပှၢ်မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်ဒီးနီၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်တဖၣ်စးထီၣ်အသးချ့သဒံး, အါစုအါဘျီတအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဘၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်မၤပျံၤမၤဖုးတၢ်သးသမူဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်တဖၣ်လၢစှၤမံးနံးအ တီၢ်ၢပူၤသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ပှၤဘံးထိရံယါဖိခဲလၢၥ်လိၣ်သ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်မ့ၢ်အကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤဒီးခီဆၢ၀ဲမ့ၣ်အူဒ်လဲၣ်အဂီၢ်လီၤ.

နမ့ၢ်ထံၣ်တၢ်ဒီသူၣ်ပာ်သးလၢ အကဒုးအိၣ်ထီၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်ပှၢ် န့ၣ်, အိၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနဖီခိၣ် လၢကပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အံၤ ဒီးပၢၤဃာ်ပပှၤတ၀ၢလၢကပူၤဖျဲးန့ၣ်လီၤ. ကိး ပၢၤကီၢ်သန့ (Crime Stoppers) ဖဲ 1800 333 000, မ့တမ့ၢ် ကွၢ်ဖဲ crimestoppersvic.com.au တက့ၢ်.

လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအကတီၢ်, မ့တမ့ၢ် နမ့ၢ်ထံၣ် မ့ၣ်အူလုၣ် မ့တမ့ၢ် မ့ၣ်အူလၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ကိး 000 တဘျီဃီတက့ၢ်.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်လၢ ကညီကျိာ် ဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ပူၤဖျဲးအခါဖဲမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်န့ၣ်, လဲၤဆူ  ခိခိၣ်မ့ၣ်အူပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကရၢ (Country Fire Authority) တက့ၢ်.

 

Updated