JavaScript is required

Purthaa ke Lonë Ŋɛk në Dac Gɔ̈të Meth (Career Opportunities in Early Childhood Education) - Thuɔŋjäŋ (Dinka)

Purthaa ke lonë ŋɛk ŋic tënë dupiööc yam ku kɔc ë kɔc kuɛ̈ɛ̈n në dac gɔ̈të meth ic

Akuma kɔc Victoria acë biliöön kee $14 gam kubë ajuɛɛrë kindergarten juakic në wäläya yic ëbɛ̈n. Në run kɔ̈k kä yiic kee thiäär Victoria abë göör në dupiööc ku kɔc ë kuëën ke dac lɔ ë gɔ̈tic de mïth kee bian abuur juɛkë thïn.

Dac lɔ de meth në gɔ̈tic ee wuööc looi tënë mïth ku anïn. Dupiööc ke mïth cë dac lɔ gɔ̈tic ku kɔc ë kɔc kuëën tënɔŋ ciɛŋ ku thook wääc iic ee wuööc looi tënë pïr de mïth ku anïn.

Kɔc luɔi ë thook kee rou ku ciɛɛŋ ke rou në loilooi ke dac lɔ ë meth gɔ̈tic ee kony bë ajuɛɛr ke kinder looi bïk iic yaa kɔ̈c në yök tënë anïn tënɔŋ ciɛŋ ku thook wääc iic ku nyooth wuöt ke ciɛŋ wääc iic de wäläya.

Luɔi tënë dac gɔ̈të meth ee gɛm në ribaa juëc. Ee purtha gam kubë:

  • käk wuäc looi ku cök kë ye yök piny tënë mïth ku anïn
  • mïth kony bïkkë dït/cil ku piööckï në runkɛn thii ke mɛɛth
  • lui tën wɛ̈n ee riɔp ku pɛlë nhom.

Kuɔɔny në baŋde wëu:

Anɔŋ alöc ke kuɛ̈n mackɔ̈ɔ̈th ku kuɔɔny në baŋde wëu tɔ̈ tënë kɔc nhiar bïk bɛ̈n kë ke dupiööc wälë kɔc ë kɔc kuɛ̈ɛ̈n ke dac gɔ̈të meth.

Tënë thön/wël juëc në biäkde loilooi ke ŋɛk ŋic në dac gɔ̈t ë meth ic ku kuɔɔny ë wëu tënë kuɛ̈n keyï lɔr në Become an early childhood teacher or educator ic

Luui:

Luui në gɔ̈të meth ic aye mac në bäny töök de këdɛ̈ ku kɔc ajuɛɛr/aguiɛr ke kinder gam.

Lɔɔr në Early Childhood Jobs website ic ba la tïŋ yee loilooi ko/käk tɔ̈u ku ba akuëny de këdɛ̈ kueen tënɔŋ kɔc lui në baŋë yic.

Updated