តើអ្នកដឹងពីអគ្គិភ័យច្បាស់លាស់ដូចម្តេចដែរ? - How well do you know fire? - ខ្មែរ (Khmer)

ស្វែងយល់ពីវិធីដែលអ្នកអាចរៀបផែនការ និងប្រុងប្រៀបសម្រាប់រដូវអគ្គិភ័យ។

រៀបផែនការ។ ចាត់វិធានការ។ រួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់។

រដ្ឋវិចថូរៀគឺជាផ្នែកមួយនៃតំបន់ ដែលងាយនឹងឆេះបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ភ្លើងឆេះព្រៃ និងភ្លើងឆេះស្មៅគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិត។

ភ្លើង ឆេះ ព្រៃ និង ភ្លើង ឆេះ ស្មៅ ចាប់ ឆេះ ភ្លាមៗ ហើយ ជាទូទៅ គ្មាន ការ ព្រមាន និង អាច គំរាម កំហែង ដល់ អាយុជីវិត និង ទ្រព្យ សម្បត្តិផ្សេងៗ តែ ក្នុងពេល ប៉ុន្មាន នាទី ប៉ុណ្ណោះ។

ពលរដ្ឋ វិកថូរៀ គ្រប់ រូប ចាំបាច់ត្រូវ រៀបចំផែនការ និង ឆ្លើយតប ចំពោះ អគ្គិភ័យនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកឃើញអាកប្បកិរិយាដែលអាចនាំឱ្យកើតមានភ្លើងឆេះព្រៃ វាអាស្រ័យលើអ្នកដែលត្រូវរាយការណ៍ ហើយរក្សាសហគមន៍របស់យើងឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ សូមទូរស័ព្ទទៅ Crime Stoppers (កងបញ្ឈប់ឧក្រិដ្ឋកម្ម) លេខ 1800 333 000 ឬចូលទៅកាន់វ៉ិបសៃថ៍ crimestoppersvic.com.au

ក្នុងករណីអាសន្ន ឬប្រសិនបើអ្នកឃើញផ្សែង ឬអណ្តាតភ្លើង សូមទូរស័ព្ទលេខ 000 ឱ្យបានភ្លាមៗ។

សម្រាប់ ព័ត៌មាន បន្ថែម [ជាភាសា ជាក់លាក់ណាមួយ] ស្តីពី សុវត្ថិភាព របស់ អ្នក ពេល មាន អគ្គិភ័យ សូម មើល អាជ្ញាធរ អគ្គិភ័យក្នុងតំបន់ (Country Fire Authority)។

Updated