JavaScript is required

Các việc làm trong lĩnh vực dịch vụ cộng đồng

Hiện đang có các việc làm để hỗ trợ các gia đình thoát khỏi nạn bạo hành, người khuyết tật, người vô gia cư, cũng như trẻ em và các gia đình cần được chăm sóc và hỗ trợ.

Victoria có hàng ngàn tổ chức dịch vụ cộng đồng, khiến cho lĩnh vực này trở thành một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất của tiểu bang.

Tìm các việc làm phục vụ cộng đồng nơi bạn có thể tạo ra sự khác biệt.

Tìm việc.

Updated