Yeen kɔc Victoria ke Sick Pay Guarantee - Thuɔŋjäŋ (Victorian Sick Pay Guarantee - Dinka)

Sick and carer’s pay (Wëu ee gam të cïï raanlui lööm yïdhïn ë tuaany wälë tïït nyin në raan anïn tuaany baai) tënë luɔi yoomiya ku kɔc cëröt-luöi kapiɛ̈c (Victorian Sick Pay Guarantee)

Victorian Sick Pay Guarantee aayee kɔc luï lonë yoomiya ku kɔc cï röt-luöi kepɛ̈c gäm thää ka 38 ruön ic ë sick and carer’s pay (wëu ee gam të cïï raanlui lööm yïdhïn ë tuaany wälë tïït nyin në raan anïn tuaany baai) bïkë yaa looi të tuɛɛny kek wälë wïckï bïkkï nyïïn tïït në kɔcken nhiarkï. Erin cïn raan ë luɔi lëu naŋ kuɛny kaam aköl de döm ku pial ë guöpden.

Aguïɛɛr thɛm kënë ee miɔc wëu në Akuma kɔc Victoria.

Gätpiny ee aköölë. Yen gɛ̈tpiny ee yaa abɛc/apath.

Ke yeen naa wïc ba kaam nyai tënë luɔi rin yïn acï naŋ juäi tedä ke yï muök raandɛ̈t, yïn alëu ba thiëc wëu dɔ̈ɔ̈m raan tuany (Sick Pay Guarantee) tën thää cïn ke liu.

Yïn acië lëu ba kek wïc tueŋ këc yïn gɛ̈tpiny.

Yeen Sick Pay Guarantee ee dam aɣer tënë yee national minimum wage ë $23.23 thää tökic (gɔɔl akölnïn1 Alɛthboor 2023).

Loilooi cïï ke mat në aguiɛɛr thëm ic

LuɔiKuat ë luɔi
Kɔc Luɔi ë kɔc loorGɛ̈m loilooi tënë kɔc ë luɔida luthïn ɣööt ke nïn ee riopiic, diɛ̈r-akɔ̈k, adukän cäi, adukän cäm, casinos ku loiloi tɛ̈järiɛ thööŋ kek.
Kɔc kuɔny aguiɛr miëth
 • Kony kɔc luɔi, thaal tedä ke luɔi/gɛm miëth.
 • Luɔi tedä ke thät mïïth thii piɔliic.
 • Wëc ɣän wënë kɔc lui, thaal tedä ke luɔi mïïth cuai.
Kɔc luɔi miëth ɣac wei
 • Nyup abïïk ku käŋ ɣac wëi.
 • Guiɛr rïŋ bɛ̈ ɣac wei.
 • Guïɛ̈r, luɔi tedä ke thaal miëth ke cäm athëi ku gɛm tënë loilooi tɛ̈järiɛ.
Kɔc luɔi kuɔny ɣɔɔc wei

Gam kuɔny tënë tɛ̈järiɛ wɛ̈në ɣɔɔc wei tedä ke adukändït mïïth ku loilooi gam tënë jääŋ/wuöt.

Kënë anɔŋic kɔc luɔi wɛ̈në:

 • lui kɔc wëu gätpiny
 • yen kääric, nyuɔɔth wälë luel käŋ
 • kuany tedä ke ɣɔɔc käŋ.
Kɔc kuɔny ɣɔɔc wei käŋAdukän ɣɔɔc wei tedä ke adukändït käŋ ɣac wei ku loilooi gam tënë jääŋ/wuöt.
Kɔc ë luɔi kɔ̈k wɛ̈në lui në thuuŋdït käŋ ɣac wei ic looi

Luɔi në thuuŋdït käŋ ɣac wei.

Kënë anɔŋic kɔc luɔi wɛ̈në:

 • käŋ ɣɔc wei thiöŋ yic ku ɣän nyoth käŋ thïn adukänic ku thuuŋdït yiic ëbɛ̈n
 • tɛ̈ɛ̈u ku nyiɛi käŋ thurumbil ic ku käŋ ë tɔ̈ɔ̈u
 • muk käŋ ku käk ë muɔ̈k
 • looi gɛ̈t käŋ piny në thuuŋdït yiic.
Dumuuk ke kɔc ŋuɛ̈n ku abɛ̈ɛ̈l/kɔc nɛŋ ŋääth

Gam kuɔny, kuɔny käk jɔ̈ɔ̈r/nuan, muɔ̈k ku ruɛc/cath kenë kɔc ŋuɛ̈n ku kɔc ke abɛ̈ɛ̈l/kɔc nɛŋ ŋääth.

Kuɔny adhil bï gam baai ë raan-ŋuɛ̈n tedä ke raan abɛ̈ɛ̈l/ŋääth. Baai anɔŋic ɣän cïtmɛn:

 • ɣän muɔ̈k kɔc ŋuɛ̈n
 • kuɔny ë ciɛɛŋ ërot
 • anïn-nyuc abɛ̈ɛ̈l/ŋääth

Kënë acie yic naŋ kɔc wɛ̈në gɛm kuɔny muök cïnic wëu tënë kuat/anïn ku määthku.

Kɔc ë muök ku kuɔɔnyGam muɔ̈k, daai ku loilooi kuɔny ba kɔc kony bïk piööcden juak, pialwëi, pïïr tedä ke rëër apiɛth.
Kɔc luɔi kuɔny pïïr/acieŋ

Gam kuɔny, thön ku wëët tënë kɔc luɔida bïk pïïr/ciɛŋden ŋuën.

Thɛ̈m ku guiɛ̈r/cökpiny loilooi ë pïïr ku akutnhïïm luɔi wut.

Kɔc luɔi wëc ku thuak/lɔk/wak

Luɔi ke yïn ee raan wec ë:

 • thurumbiil
 • ɣän luɔi tɛ̈järiɛ, cirga ku ɣän ke bɛ̈i
 • ɣän kë buth/yïkyïk ku mäkänat cirga
 • alɛ̈th ku käŋ kɔ̈k luthïn ɣän lɔ̈ɔ̈k ic
 • alɛ̈th ku käŋ kɔ̈k luthïn tënë loilooi thiaaŋ-awic.
Alathkër tiët ku kɔc daai/tïït

Gam tiët ku loilooi görë cök akuötnhïïm ku kɔc ëröt.

Kënë acïë naŋ armoured car escorts (thurumbil ruɛc) ku kɔc görë käŋ cök (private investigators).

Kɔc puördom ic, roor ku dom
 • Cum ku tɛ̈m raap, tim tedä ke roor.
 • Dhiëëth ku mɛ̈c lääi.
 • Dhiëëth ku mɛ̈c lääi wïïr/yuïïr.
 • Aguiɛɛr käm ku anyuɔn bɛ̈ kony luɔi ë käŋ, rïŋ, ca, tooŋ, nhiëmamäl, tim, raap ku tiim.
Kɔc luɔi tëët alɔŋë lääi ku käŋpuur
 • Muɔ̈k tënë, ruɔ̈ny ku temnhïïm lääi.
 • Aguiɛr dɔm ku bïï ë lääi, lääi wïïr, raan ku roor.
 • Gɔɔl piny ku muɔ̈k duum, riaaŋ ku ɣän thuëcthuëëc.
 • Aguiɛr ku ɣɔc wei yɔ̈ɔ̈k ku guiɛr yɔ̈ɔ̈k tim.
Kɔc loi luɔi thuëcthuëëc ku luɔi ŋɛk
 • Wat/ŋɔ̈ɔ̈r ku lɛ̈k kɔc në thuëcthuëëc ku pol.
 • Gɛm loilooi keny ku nɛ̈m.
 • Gam loiloi kuɔny ŋɛk cïtmɛn nhiëm ku loiloi dhëëŋ.
Yuɔ̈p kɔc luɔi mäktäb ku kɔc ë kamaan loor
 • Muɔ̈th kɔc.
 • Abër tënë thiëcthiëëc wïc alɔŋde thön
 • Luɔi kuat käŋ mäktäb ëbɛ̈n.
Kɔc luɔi gɛ̈tpiny

Luɔi ë luɔɔi anɔŋic:

 • loilooi aguiɛr mäktäb ëbɛ̈n
 • gɛ̈t käŋ piny
 • loilooi ë guɛ̈rë wël.
Kɔc loi aguɛɛr cirga

Luɔi ë loilooi në cirgaatiic.

Kënë anɔŋic luɔi/guɛ̈r käŋ, thäth/guär käjuëc ku tɛ̈uë käŋ në cual yiic.

Kɔc kuëth kuerKuɛ̈th thurumbilthï, thurumbilkor ku thurumbildït wënë kɔc jɔɔt ku käŋ.
Kɔc ë thuur/cuëcCak, luɔi ku luɔi käŋ puɔl ku ciɛ̈k luoi.

Tïŋ käŋ cï gätpiny ëbën ë luɔi bï yï gam në.

Ee Ɣɛn gam?

Kubï yïn gam tënë Sick Pay Guarantee, yïn adhil ba:

 • Naŋ yiny bïn lui Australia
 • Naŋ run ka 15 wälë latueŋ
 • Lui kaam thööŋ rot ë thää ka 7.6 wälë latueŋ në läät tökic
 • Acië naŋ yök ke tënë döm ruönic, ŋɛk, yidhïn de sick or carer’s në gunë loilooi kuɔ̈n yeloi
 • Lɔɔ lui Victoria
 • Luöië në luɔi töŋ ë loilooi cï gätpiny nhial.

Acieŋ kaamkor, acieŋ aluöt, kɔc muk athör visa ku kɔc ë paan cɔlë New Zealand alëu bïk abaŋ luthïn aguiɛr thɛm yiic tëna yïn acë käŋ gɛ̈m wïc looi, agut naŋic yiny lui yïn Australia.

Raan luï yoomiya eeŋö?

Raan luï yoomiya acië naŋ luɔi ë luöt, luɔi latueŋ akölriëc. Thäätken luɔi tedä ke miɔ̈c ë aköl luɔi adhil bï yiic waar läät agut läät. Keek aluöt acië döm wëu raan cï lööm në yïdhïn ë juäi/tuany.

Tënë thön juëc, ke nem thiɔ̈lnyin Fair Work

Gätpiny yemɛne.

Yïn alëu ba gɛ̈tpiny yee Sick Pay Guarantee kuer Services Victoria.

Yïn adhil ba rot gätpiny ku bï yïn gam ke yï këc guɔ thiëc wëu ee gam të cïï raanlui lööm yïdhïn ë tuaany wälë tïït nyin në raan anïn tuaany baai.

Kɔclui ëröt aalëu bïkë gɛ̈tpiny. Kɔc ee kɔc luöi acië lëu bï gɛ̈tpiny tedä ke thiëc alɔŋ rin ë kɔckɛn luɔi.

Kaam cuɛt athör luɔi online (ɣɔnlany) ɣok abï yïn thiëc ba gɛm:

 • athör ID karou
 • athör ë lɔn cïn kɔŋ lui nyuɔɔth
 • wëlkun bɛŋ.

Naa cïï naŋ athör karou ë ID ku yïn acië raan Australia (Australian citizen) tedä ke raan cë gam bï acieŋ (permanent resident), gɛm athör töŋ ë ID. Në renden “Kuany ID-du në screen nyin” yïn alëu ba kuany “Ɣɛn acië naŋ kënë”.

Piɔ̈ɔ̈cë käjuëc alɔŋ ID ku athör ë lɔn cï luui nyuɔth.

Të cïn athördu thölë cuat, ɣok aabï yïn yuöp/gät në imel. Ɣok adhil buk thiëc thön juëc.

Naa yïn awïc kuɔny ba rot gätpiny tedä ke thööl athördu thiöŋ, yïn alëu ba ɣok yuöp në imel ic tedä ke tëlëpun.

Yuöpë ɣook

Sick Pay Guarantee de kɔc Victoria (Victorian Sick Pay Guarantee)

Tëlëpun: 1800 979 641(opens in a new window)

Imel: sickpayguarantee@ecodev.vic.gov.au(opens in a new window)

Translating and Interpreting Service (TIS)(opens in a new window): Cɔl/yuöpë 131 450(opens in a new window) ku thiëcë në Sick Pay Guarantee de kɔc Victoria (Victorian Sick Pay Guarantee)

Updated