JavaScript is required

Yeen kɔc Victoria ke Sick Pay Guarantee - Thuɔŋjäŋ (Victorian Sick Pay Guarantee - Dinka)

Sick and carer’s pay (Wëu ee gam të cïï raanlui lööm yïdhïn ë tuaany wälë tïït nyin në raan anïn tuaany baai) tënë luɔi yoomiya ku kɔc cëröt-luöi kapiɛ̈c (Victorian Sick Pay Guarantee)

Victorian Sick Pay Guarantee aayee kɔc luï lonë yoomiya ku kɔc cï röt-luöi kepɛ̈c gäm thää ka 38 ruön ic ë sick and carer’s pay (wëu ee gam të cïï raanlui lööm yïdhïn ë tuaany wälë tïït nyin në raan anïn tuaany baai) bïkë yaa looi të tuɛɛny kek wälë wïckï bïkkï nyïïn tïït në kɔcken nhiarkï. Erin cïn raan ë luɔi lëu naŋ kuɛny kaam aköl de döm ku pial ë guöpden. 

Aguïɛɛr thɛm kënë ee miɔc wëu në Akuma kɔc Victoria. 

Lon ë Wëëu Cë Thanpiny Kööl Tuaany a bë kɔ̈ɔ̈c aköl nïn 30 Pendhëtem 2024.

Gɛ̈tgɛ̈t ye kɔc röt gät piny a cë thiöök thok. Yïn a cïn dhël dɛ̈d ben yïn rot gätpiny biäk.

Wïcwïc ë wëëu ë tuaany ku dumuk

Na gät ca rot gät piny alɔŋ Wëëu Cë Thanpiny Kööl Tuaany ka thää 2:00 Aköldiäk ye nïn 7 Pendhiëc 2024 këc wan, ka yïn cë pät ba ya dɔm wëëu ë tuaany ku muöök ɣet aköl nïn 31 Pendhiëc 2024.

Wɛ̈t kën a ye nyuɔɔth lɔnadä ka kööl bï nïn ye yïn liu luɔy yic ku döm yïïn Wëëu Cë Thanpiny Kööl Tuaany a bë kɔ̈ɔ̈c aköl nïn 31 Pendhiëc 2024.

Nïn cï yï pät ba wïc wëëu aa bë kɔ̈ɔ̈c aköl nïn 30 Pendhëtem 2024.

Yïn a dhil gɛ̈t gɛ̈t ɣöt ba wïc wëëu ka nïn 60 këc thök tɛ̈n kɛ̈ɛ̈c yïn luɔy ku kaam kën a këc pät bë thää 11:59 th Aköltök ye nïn 30 Pendhëtem 2024 waan thok.

Gɔ̈t ɣöt ba wïc wëëu

Yuöpë ɣook

Sick Pay Guarantee de kɔc Victoria (Victorian Sick Pay Guarantee)

Tëlëpun: 1800 979 641(opens in a new window)

Imel: sickpayguarantee@ecodev.vic.gov.au(opens in a new window)

Translating and Interpreting Service (TIS)(opens in a new window): Cɔl/yuöpë 131 450(opens in a new window) ku thiëcë në Sick Pay Guarantee de kɔc Victoria (Victorian Sick Pay Guarantee)

Updated