Victorian Sick Pay Guarantee - Pilipino (Victorian Sick Pay Guarantee - Filipino)

Bayad sa maysakit at tagapag-alaga (Sick and carer’s pay) para sa casual at nagtatrabaho sa sarili na mga manggagawa (Victorian Sick Pay Guarantee)

Ang Garantiya para sa Bayad Maysakit ng Victoria ay nagbibigay sa mga manggagawang casual at nagtatrabaho sa sarili nang 38 na oras sa isang taon na bayad sa maysakit at tagapag-alaga na magagamit kapag sila ay nagkasakit o kailangang mag-alaga ng mga mahal sa buhay. Dahil walang manggagawa ang dapat pumili sa pagitan ng isang araw na sweldo sa trabaho o kaniyang kalusugan.

Itong programa ng pagsubok ay lubos na pinondohan ng Pamahalaang Victoria.

Magpalista na ngayon. Walang bayad ang pagpapalista.

Pagkatapos, kung kailangan mong lumiban sa trabaho dahil ikaw ay maysakit o mag-aalaga para sa sinuman, makagpagsasalang ka ng paghahabol para sa mga oras na nawala sa iyo.

Hindi ka maaaring magsalang ng paghahabol kung hindi ka pa nakapagpalista.

Ang Garantiya sa Bayad Maysakit (The Sick Pay Guarantee) ay binabayaran sa antas ng pambansang minimum na pasahod na $23.23 bawa't oras (mula pa noong ika-1 ng Hulyo 2023).

Mga trabaho na kabilang sa programa ng pagsubok

TrabahoKlase ng trabaho
Mga manggagawa sa hospitalidadNagbibigay ng mga serbisyo para sa mga kustomer sa mga otel, mga lugar-inuman (bars), mga kapihan (cafes), mga restoran, mga casino at mga kaparehong negosyo.
Mga katulong sa paghahanda ng pagkain
 • Tumutulong sa mga tao na gumawa, magluto o maghain ng pagkain.
 • Gumagawa o nagluluto ng kakaning fast food.
 • Naglilinis ng mga lugar na pinaghahandaan, pinaglulutuan o pinaghahainan ng pagkain.
Mga manggagawa sa mga negosyo ng pagkain
 • Nagluluto sa hurno ng tinapay at mga kakaning pasteterya.
 • Naghahanda ng karne na pantinda.
 • Paghahanda, paggagawa o pagluluto ng pagkain para panghapunan o mga negosyo sa pagtutustos ng pagkain.
Mga manggagawa na tumutulong sa pagbebenta

Nagbibigay ng suporta sa mga negosyo na nagbebenta ng mga paninda na pangtingi o bultuhan at mga serbisyo sa publiko.

Kabilang dito ang mga manggagawa na:

 • gumagamit ng mga kahang nagrerehistro ng pera
 • nagdedemonstrasyon, nagdidispley o nagtataguyod ng mga paninda
 • pumipili o namimili ng mga paninda.
Mga katulong sa pagbebentaNagbebenta ng mga paninda na pangtingi o bultuhan at mga serbisyo sa publiko.
Iba pang mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga tagatustos ng mga paninda para sa supermarket

Nagtatrabaho sa mga tagatustos ng mga paninda para sa supermarket.

Kabilang dito ang mga manggagawa na:

 • nagpupuno sa mga istante at mga lugar na pang-displey sa mga tindahan at supermarket
 • nagkakarga at nagdidiskarga sa mga trak at pantaguang-bakal (container)
 • nangangasiwa ng mga kalakal at kargamento
 • gumagawa ng trabahong pang-opisina para sa mga tagatustos ng paninda para sa supermarket.
Mga tagapag-alaga ng matatanda at may kapansanan

Nagbibigay ng tulong, suportang pang-emosyonal, pangangalaga at pakikisama para sa mga taong may-edad at taong may mga kapansanan.

Ang suporta ay dapat ibinibigay sa tahanan ng taong may edad o taong may kapansanan. Kabilang sa tinatawag na tahanan ay mga lugar na:

 • tirahan para sa may edad na pangangalaga
 • suportadong nakapag-iisang pamumuhay
 • tinutuluyan ng may natatanging kapansanan

Hindi kabilang dito ang mga taong nagbibigay ng walang bayad na suporta sa pag-aalaga para sa pamilya at mga kaibigan.

Mga tagapag-alaga at mga katulongNagbibigay ng pangangalaga, pangangasiwa at mga serbisyong pangsuporta para matulungan ang mga tao na mapahusay ang kanilang edukasyon, kalusugan kapakanan o kaginhawahan.
Mga tagasuportang manggagawa para sa kapakanan

Nagbibigay ng suporta, impormasyon at payo sa mga kliyente para mapabuti ang kanilang kapakanan.

Nagtatasa at nag-uugma ng mga serbisyo sa kapakanan at mga ahensya ng serbisyo sa komunidad.

Mga manggagawang tagapaglinis at tagapaglaba

Nagtatrabaho bilang tagapaglinis ng:

 • mga sasakyan
 • mga lugar na komersyal, pang-industriya at tinitirahan ng mga tao
 • mga lugar ng konstruksyon at mga makinaryang pang-industriya
 • damit at iba pang mga bagay sa mga paglalabada
 • damit at iba pang mga bagay sa mga negosyo ng tuyong-paglalabada (dry-cleaning).
Mga opisyal ng seguridad at mga guwardiya

Nagbibigay ng mga serbisyong pang-seguridad at pag-iimbestiga sa mga organisasyon at mga indibidwal na tao.

Hindi kabilang dito ang mga tanod sa pinagtibay ng bakal (armour) na sasakyan at mga pribadong imbestigador.

Mga manggagawa sa sakahan, kagubatan at paghahardin
 • Pagtatanim at pag-aani ng mga pananim, halaman at mga kagubatan.
 • Pagpaparami at pagpapalaki ng hayop.
 • Pagpaparami at pagpapalaki ng hayop na pangtubig.
 • Pangangasiwa ng mga peste at mga damong-ligaw para suportahan ang produksyon ng sakahan, karne, gatas, mga itlog, lana, kahoy, mga pananim at mga halaman.
Mga manggagawang may kasanayan sa hayop at pagpapayabong at pangangasiwa ng hardin (horticultural)
 • Inaalagaan, inaayusan, sinasanay at ginugupitan ang lana ng mga hayop.
 • Pinangangasiwaan ang sakahan at inaanihan ng hayop, hayop pantubig, mga pananim at mga gubat.
 • Pagtatatag at pagmementena ng mga hardin, parke at mga pinagdarausan ng isport.
 • Paghahanda at pagtitinda ng mga bulaklak at mga pag-aayos ng bulaklak.
Mga manggagawa sa isport at personal na serbisyo
 • Umaakay at nagtuturo sa mga taong nasa isport at pagpapalakas ng katawan.
 • Nagbibigay ng mga serbisyo sa pagbibiyahe at turismo.
 • Nagbibigay ng mga serbisyong personal katulad ng mga pagseserbisyo sa buhok at pagpapaganda.
Mga manggagawa sa Call centre at mga resepsyonista
 • Bumabati sa mga tao.
 • Tumutugon sa mga kahilingan para sa impormasyon
 • Gumagawa ng pangkaraniwang mga trabahong pang-administratiba.
Mga manggagawang klerikal

Ginagawa ang trabaho kabilang ang:

 • pangkaraniwang mga trabahong pang-administratiba
 • pag-eentrada ng mga datos (data entry)
 • mga trabahong pagbubuo ng dokumento gamit ang kompyuter.
Mga manggagawang tagaproseso sa pabrika

Gumagawa ng mga trabaho sa mga pabrika.

Kabilang dito ang mga trabahong pagpoproseso, paggagawa at pagpapakete.

Mga nagmamaneho sa kalsadaNagmamaneho ng mga kotse, van at trak para maghatid ng mga tao at kargamento.
Mga manggagawa sa siningNagkakatha, nagpapalabas at gumaganap sa mga gawaing pang-sining at paglilikha.

Tingnan ang buong listahan ng mga kwalipikadong trabaho.

Ako ba ay kwalipikado?

Para maging kwalipikado sa Sick Pay Guarantee, kailangan kang:

 • May karapatang magtrabaho sa Australya
 • Nasa edad na 15 taon o higit pa
 • Nagtatrabaho ng karaniwang 7.6 na mga oras o mahigit pa bawa't linggo
 • Walang makukuhang bayad sa taunang bakasyon, personal na bakasyon, bakasyon para sa maysakit o tagapag-alaga sa alinmang mga trabaho mo
 • Nagtatrabaho sa Victoria
 • Nagtatrabaho sa isa sa mga trabaho na nakalista sa itaas.

Ang mga taong may hawak na visa para sa pansamantalang mga residente, permanenteng residente at ang mga taong taga-New Zealand ay maaaring sumali sa programa ng pagsubok kung naabot mo ang kriterya ng pagkakwalipikado, kabilang ang pagkakaroon ng karapatang magtrabaho sa Australya.

Ano ang manggagawang kaswal?

Ang manggagawang kaswal ay walang garantiya na may regular at patuloy na trabaho. Ang kanilang oras o talaan ng trabaho ay nagbabago linggo-linggo. Hindi sila kadalasang tumatanggap ng bayad na bakasyon ng maysakit.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng Fair Work.

Mag-sign up ngayon

Maaari kang mag-sign up para sa Sick Pay Guarantee sa pamamagitan ng Service Victoria.

Kailangang magpalista ka muna at maging aprubado bago ka maaaring magsalang ng paghahabol para sa bayad maysakit o tagapag-alaga.

Mga manggagawa lamang ang maaaring magpalista. Ang mga taga-empleyo ay hindi maaaring magpalista o maghabol para sa kanilang mga manggagawa.

Habang nasa online na aplikasyon, hihingin namin sa iyo na magbigay ng:

 • dalawang mga dokumentong pang-ID
 • isang katunayan ng dokumento sa pagtatrabaho
 • ang iyong mga detalye sa bangko.

Kung wala kang dalawang klase ng ID at hindi ka isang mamamayang Australyano o permanenteng residente, magbigay ka ng isang klase ng ID. Sa pangalawang “Choose your ID screen” maaari mong piliin ang “I don’t have this”.

Dagdagan ang kaalaman tungkol sa ID at mga katunayan ng mga dokumento sa pagtatrabaho.

Kontakin kami

Victorian Sick Pay Guarantee

Telepono: 1800 979 641(opens in a new window)

Email: sickpayguarantee@ecodev.vic.gov.au

Translating and Interpreting Service (TIS): Tumawag sa 131 450(opens in a new window) at hilingin ang Victorian Sick Pay Guarantee

Updated