JavaScript is required

Chương trình Bảo đảm Tiền Nghỉ bệnh Victoria - tiếng Việt (Victorian Sick Pay Guarantee - Vietnamese)

Trả tiền nghỉ bệnh và người chăm sóc cho nhân viên phù động và tự làm chủ (Victorian Sick Pay Guarantee)

Chương trình Bảo đảm Tiền Nghỉ bệnh của Victoria (Victorian Sick Pay Guarantee) cung cấp cho nhân viên phù động và tự làm chủ mỗi năm 38 giờ được trả tiền khi bị bệnh hoặc cần chăm sóc cho người thân yêu. Bởi vì không nhân viên nào buộc phải chọn giữa một ngày lương và sức khỏe của họ.

Chương trình thí điểm này được Chính phủ Victoria tài trợ hoàn toàn. 

Chương trình thí điểm Bảo đảm Nghỉ bệnh Có lương chấm dứt vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. 

Việc đăng ký đã kết thúc. Quý vị không còn có thể đăng ký Bảo đảm Nghỉ bệnh Có lương nữa.

Xin được trả lương nghỉ bệnh và nghỉ người chăm sóc

Nếu đã đăng ký Bảo đảm Nghỉ bệnh Có lương trước 2 giờ chiều Thứ Ba ngày 7 tháng 5 năm 2024, quý vị sẽ đủ điều kiện được trả lương khi nghỉ bệnh và nghỉ người chăm sóc cho đến Thứ Sáu ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Điều này có nghĩa là ngày cuối cùng quý vị có thể nghỉ làm và đủ điều kiện được hưởng Bảo đảm Nghỉ bệnh Có lương là Thứ Sáu ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Ngày cuối cùng quý vị có thể nộp đơn xin là Chủ Nhật ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Quý vị phải nộp tất cả các đơn xin trong vòng 60 ngày kể từ ngày quý vị nghỉ làm và không trễ quá 11:59 tối Chủ Nhật ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Làm đơn xin trả lương

Liên lạc với chúng tôi

Victorian Sick Pay Guarantee

Điện thoại: 1800 979 641(opens in a new window)

Email: sickpayguarantee@ecodev.vic.gov.au(opens in a new window)

Dịch vụ Thông Phiên dịch (Translating and Interpreting Service, viết tắt là TIS)(opens in a new window): Hãy gọi số 131 450(opens in a new window) và yêu cầu gọi cho Victorian Sick Pay Guarantee.

Updated