Victoria government logo

သူငယ်တန်း (Kindergarten) - မြန်မာ (Burmese)

ပဖိတဖၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အတၢ်အိၣ်မူ လၢအဂ့ၤကတၢၢ် လၢအကအိၣ်ဒီးတၢ်မံမီၢ် လၢအဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိဘံးထိရံယါအပဒိၣ်အံၤ-

  • မၤကဲထီၣ် သးသၢနံၣ်ဒီးသးလွံၢ်နံၣ် တီၤဖိသၣ်အတၢ်မၤလိ လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤလၢကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်ညါအပူၤစးထီၣ်လၢ 2023
  • ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဒၣ် ပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်တချုးကတီၤဆိကၠိ နံၣ်အသီတနံၣ် လၢဖိသၣ်အသးအိၣ်လွံၢ်နံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်
  • သူၣ်ထီၣ်ပဒိၣ်ပၢဒီးဒုးလဲၤတရံးဖိသၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အလီၢ်ခၢၣ်သးအဖျၢၣ် 50 လၢဆူညါအနံၣ်တဆံအတီၢ်.

တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ထၢနုာ်လီၤအါထီၣ် လၢတၢ်ကဒုးလဲၤမၤကဲထီၣ် သးသၢနံၣ်တီၤဖိသၣ်ကၠိဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

Reviewed 08 February 2023

Was this page helpful?