کودکستان (Kindergarten) - دری (Dari)

برای رویاهای بزرگ، اطفال ما به بهترین شروع در زندگی نیاز دارند. به همین دلیل است که دولت ویکتوریا:

  • کودکستان برای سه ساله ها و چهار-ساله ها را در سراسر ایالت از سال 2023 رایگان می سازد
  • ارائه یک سال جدید از پیش-آمادگی جهانی برای اطفال چهار ساله
  • ایجاد 50 مرکز مراقبت از اطفال متعلق به دولت در طول یک دهه.

این علاوه بر ادامه راه اندازی کودکستان سه-ساله ها است.

Updated