JavaScript is required

Kindergarten - Filipino

Upang mangarap nang malaki, kailangan ng ating mga anak ang pinakamagandang simula sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang Pamahalaan ng Victoria ay:

  • Gagawing libre ang Kinder para sa mga batang Tatlo-at-Apat na taong gulang sa buong estado simula 2023
  • Paghahatid ng bagong taon ng unibersal na Pre-Prep para sa mga apat-na-taong-gulang
  • Pagtatatag ng 50 childcare centre (sentro ng pangangalaga ng bata) na pag-aari ng pamahalaan sa loob ng susunod na sampung taon.

Ito ay bilang karagdagan sa patuloy na paglulunsad ng Tatlong Taong-gulang na Kindergarten.

Updated