Language help - Wage Inspectorate Victoria

Interpreting service and translations to help you understand Victoria's long service leave, child employment, and owner driver laws.

Interpreting service

National interpreter symbol

If you would like to speak with us using an interpreter:

 1. Call 131 450.
 2. An automated prompt will ask you which language you need. Please state the language that you require.
 3. When you are connected to an operator, say the language you need again.
 4. Stay on the line while the operator finds an available interpreter for you.
 5. Ask them to call Wage Inspectorate Victoria on 1800 287 287.
 6. Stay on the line while the operator connects you and the interpreter through to Wage Inspectorate Victoria.

Simplified Chinese - 简体中文

维多利亚州的长期服务假法规

使用自有车辆司机与林业承包商

雇佣不满15岁的儿童

口译服务

使用口译员与我们交谈:

 1. 致电131 450
 2. 自动提示将会询问您所需的语言。请说明您所需的语言。
 3. 接通接线员时,请再次说出您需要的语言。
 4. 在接线员为您找口译员时,请不要挂断电话。
 5. 请他们致电1800 287 287联系维州薪资监察署。
 6. 在接线员将您和口译员接通到维州薪资监察署时,请不要挂断电话。

Traditional Chinese - 繁體中文

維多利亞州的長期服務假法例

聘用自僱司機和林業承包商

僱用未滿 15 歲之兒童

口譯服務

若需透過口譯員聯絡我們,請:

 1. 撥打131 450
 2. 語音提示會詢問您需要哪種語言。請說出您需要的語言。
 3. 當連接到接線員時,請再說一次您需要的語言。
 4. 當接線員嘗試接駁到口譯員時,請留在線上等候。
 5. 請接線員撥打1800 287 287聯絡維州工資監察員。
 6. 當接線員連接您和口譯員至維州工資監察局時,請留在線上等候。

Arabic - عربي

قوانين إجازة الخدمة الطويلة في ولاية فيكتوريا

توظيف السائقبن المالكين أو مقاولي التحريج

توظيف الأطفال تحت سن 15 سنة

خدمات الترجمة الشفهية

للتحدّث معنا عبر مترجم شفهي:

 1. اتصلوا على الرقم 450 131.
 2. سوف يسألكم موجّه آلي عن لغتكم. يُرجى ذكر اللغة التي تريدونها.
 3. عندما يتمّ توصيلكم بعامل الهاتف، اذكروا لغتكم التي تريدونها مرة أخرى.
 4. انتظروا على الخط إلى أن يوصّلكم عامل الهاتف بمترجم شفهي متوفّر.
 5. اطلبوا منهم الاتصال بهيئة التفتيش في الأجور في ولاية فيكتوريا على الرقم 287 287 1800.
 6. انتظروا على الخط بينما يقوم عامل الهاتف بتوصيلكم والمترجم الشفهي بهيئة التفتيش في الأجور في ولاية

Vietnamese - Việt-ngữ

Luật nghỉ phép theo thâm niên của Victoria

Thuê các tài xế cũng là chủ sở hữu xe và các nhà thầu lâm nghiệp

Tuyển dụng trẻ em dưới 15 tuổi

Dịch vụ thông dịch

Để nói chuyện với chúng tôi qua thông dịch viên:

 1. Hãy gọi 131 450.
 2. Một lời nhắc tự động sẽ hỏi quý vị cần ngôn ngữ nào. Vui lòng nêu ngôn ngữ mà quý vị yêu cầu.
 3. Khi quý vị được kết nối với nhân viên tổng đài, hãy nói lại ngôn ngữ quý vị cần.
 4. Giữ điện thoại trong khi nhân viên tổng đài tìm thông dịch viên khả dụng cho quý vị.
 5. Yêu cầu họ gọi cho Cơ quan Thanh tra Tiền lương Victoria (Wage Inspectorate Victoria) theo số 1800 287 287.
 6. Giữ điện thoại trong khi nhân viên tổng đài kết nối quý vị và thông dịch viên thông qua Cơ quan Thanh tra Tiền lương Victoria.

Italian - Italiano

Leggi sul congedo per anzianità di servizio del Victoria

Incarichi ad autotrasportatori indipendenti e a imprenditori autonomi forestali

Assumere minori di 15 anni

Servizio di interpretariato

Per comunicare con noi tramite un interprete:

 1. Chiamare il numero 131 450.
 2. Una registrazione automatica chiederà la lingua necessaria. A questo punto, specificare la lingua necessaria.
 3. Una volta in collegamento con l'operatore, specificare nuovamente la lingua necessaria.
 4. Rimanere in linea mentre l'operatore trova un interprete disponibile.
 5. Chiedere di essere collegati a "Wage Inspectorate Victoria", al numero 1800 287 287.
 6. Rimanere in linea per essere collegati dall'operatore, insieme all'interprete, a Wage Inspectorate Victoria.

Greek - Ελληνικά

Οι νόμοι για την άδεια μακρόχρονης υπηρεσίας της Βικτώριας

Απασχόληση ιδιοκτητών οδηγών και εργοληπτών δασικών έργων

Απασχόληση ανηλίκων κάτω των 15 ετών

Υπηρεσία διερμηνέων

Για να μιλήσετε μαζί μας μέσω διερμηνέα:

 1. Καλέστε το 131 450.
 2. Ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα θα σας ρωτήσει ποια γλώσσα χρειάζεστε. Δηλώστε τη γλώσσα που χρειάζεστε.
 3. Όταν συνδεθείτε με τηλεφωνητή, πείτε πάλι τη γλώσσα που χρειάζεστε.
 4. Περιμένετε στη γραμμή μέχρι ο τηλεφωνητής βρει διαθέσιμο διερμηνέα για εσάς.
 5. Ζητήστε να καλέσουν το Wage Inspectorate Victoria στο 1800 287 287.
 6. Περιμενετε στη γραμμή μέχρι ο τηλεφωνητής συνδέσει εσάς και το διερμηνέα με το γραφείο Wage Inspectorate Victoria.

Filipino - Filipino

Serbisyo sa pagsasaling-wika

Para makausap kami sa tulong ng isang tagasaling-wika:

 1. Tumawag sa 131 450
 2. May naka-automate na prompt na magtatanong sa iyo kung anong wika ang kailangan mo. Mangyaring sabihin ang wikang kailangan mo.
 3. Kapag naikonekta ka na sa isang operator, sabihing muli ang wikang kailangan mo.
 4. Manatili sa linya habang naghahanap ang operator ng tagasaling-wika para sa iyo.
 5. Patawagin sila sa Wage Inspectorate Victoria sa 1800 287 287.
 6. Manatili sa linya habang kinokonekta ka ng operator sa tagasaling-wika sa pamamagitan ng Wage Inspectorate Victoria.

Hindi - हिन्दी

विक्टोरिया के लांग सर्विस लीव (लम्बी सेवाकाल के अवकाश) से जुड़े कानून

मालिक ड्राइवरों और वानिकी ठेकेदारों को शामिल करना

15 साल से कम आयु के बच्चों को नौकरी पर रखना

दुभाषिया सेवा

दुभाषिए का उपयोग करके हमारे साथ बात करने के लिए:

 1. 131 450 पर कॉल करें।
 2. स्वचालित आवाज में आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस भाषा की आवश्यकता है। कृपया अपनी आवश्यकता की भाषा का नाम बताएँ।
 3. जब आपको ऑपरेटर से जोड़ा जाता है, तो अपनी आवश्यकता की भाषा का नाम फिर से बताएँ।
 4. ऑपरेटर द्वारा आपके लिए उपलब्ध दुभाषिए की खोज करते समय लाइन पर बने रहें।
 5. उन्हें वेतन निरीक्षणालय विक्टोरिया (Wage Inspectorate Victoria) को 1800 287 287 पर कॉल करने के लिए कहें।
 6. ऑपरेटर द्वारा आपको और उपलब्ध दुभाषिए को वेतन निरीक्षणालय विक्टोरिया (Wage Inspectorate Victoria) के साथ कनेक्ट करते समय लाइन पर बने रहें।

Spanish - Español

Servicio de interpretación

Para comunicarse con nosotros a través de un intérprete:

 1. Llame al 131 450.
 2. Un mensaje automático le preguntará qué idioma requiere. Indique el idioma que requiere.
 3. Cuando se conecte con un/a operador/a, mencione nuevamente el idioma que requiere.
 4. Permanezca a la espera mientras que el/la operador/a le busca un/a intérprete disponible.
 5. Pídales que llamen a Inspección de Salarios de Victoria al 1800 287 287.
 6. Manténgase a la espera mientras que el/la operador/a le conecta a través del/la intérprete con la Inspección de Salarios de Victoria.

Farsi/Persian - فارسی


خدمات ترجمه شفاهی


برای صحبت کردن با ما از طریق یک مترجم شفاهی:

 1. با شماره 450 131 تماس بگیرید.
 2. سیستم تشخیص خودکاری از شما می پرسد به چه زبانی نیاز دارید. لطفاً زبان مورد نیاز خود را اعلام کنید.
 3. وقتی ارتباط شما با یک اپراتور برقرار شد، زبان مورد نیاز خود را تکرار کنید.
 4. پای خط بمانید تا اپراتور یک مترجم شفاهی موجود را برای شما پیدا کند.
 5. از او بخواهید با اداره بازرسی دستمزد ویکتوریا به شماره 287 287 1800 تماس بگیرد.
 6. پای خط بمانید تا اپراتور ارتباط شما و مترجم شفاهی را با اداره بازرسی دستمزد ویکتوریا برقرار کند.

Khmer - ភាសាខ្មែរ

សេវាកម្មបកប្រែភាសា

ដើម្បីនិយាយជាមួយយើង ដោយប្រើអ្នកបកប្រែភាសា៖

 1. ទូរស័ព្ទលេខ 131 450
 2. ការរម្លឹកជាស្វ័យប្រវត្តិមួយនឹងសួរអ្នក ថាតើភាសាមួយណាដែលអ្នកត្រូវការ។ សូមបញ្ជាក់ភាសាដែលអ្នកត្រូវការ។
 3. នៅពេលអ្នកត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅការីទូរស័ព្ទ សូមនិយាយប្រាប់ភាសាដែលអ្នកត្រូវការម្តងទៀត។
 4. រក្សានៅជាប់ទូរស័ព្ទ ខណៈពេលដែលការីទូរស័ព្ទស្វែងរកអ្នកបកប្រែភាសាដែលអាចរកបានសម្រាប់អ្នក។
 5. ស្នើសុំឱ្យពួកគេហៅ អធិការកិច្ចបៀវត្សរ៍ រដ្ឋវិចថូរៀ (Wage Inspectorate Victoria) តាមទូរស័ព្ទលេខ 1800 287 287
 6. រក្សានៅជាប់ទូរស័ព្ទ ខណៈពេលដែលការីទូរស័ព្ទតភ្ជាប់អ្នក និងអ្នកបកប្រែទៅកាន់ អធិការកិច្ចបៀវត្សរ៍ រដ្ឋវិចថូរៀ។

Nepali - नेपाली

दोभाषे सेवा

हामीसँग दोभाषे प्रयोग गरेर कुरा गर्न:

 1. 131 450 मा फोन गर्नुहोस्।
 2. स्वचालित स्वरले तपाईंलाई कुन भाषा चाहिन्छ भनेर सोध्नेछ। कृपया तपाईंलाई चाहिने भाषा बताउनुहोस्।
 3. जब तपाईं अपरेटरसँग जोडिनु हुन्छ तपाईंले फेरि आफूले बोल्ने भाषाको नाम भन्नुहोस्।
 4. अपरेटरले तपाईंको लागि दोभाषे खोजुञ्जेल फोन लाइनमा बसिरहनुहोस्।
 5. उनीहरूलाई वेज इन्स्पेक्टरेट भिक्टोरिया (Wage Inspectorate Victoria ) लाई 1800 287 287 मा फोन गर्न लगाउनुहोस्।
 6. अपरेटरले वेज इन्स्पेक्टरेट भिक्टोरियामा जोड्दै गर्दा तपाईं र दोभाषे फोन लाइनमा बसिरहनुहोस्।

Dari - دری

خدمات ترجمانی

برای صحبت با ما با استفاده از ترجمان:

 1. به 450 131 زنگ بزنید.
 2. یک پیامک اتومات از شما می پرسد که به کدام زبان به ترجمان ضرورت دارید. لطفاً زبان مورد نیاز خود را بگویید
 3. وقتی که با یک کارمند وصل شدید، زبان مورد نیاز خود را دوباره بگویید.
 4. در مدتی که کارمند برای شما ترجمان پیدا می کند، روی خط تلفون بمانید.
 5. از او بخواهید که با شماره 287 287 1800 با مفتیش دستمزد ویکتوریا تماس بگیرد.
 6. روی خط تلفون بمانید تا کارمند شما و ترجمان را با مفتیش دستمزد ویکتوریا (Wage Inspectorate Victoria) وصل کند

Thai - ไทย

บริการล่าม

พูดคุยกับเราโดยใช้ล่าม

 1. โทร 131 450
 2. ข้อความอัตโนมัติจะถามว่าคุณต้องการภาษาใด โปรดระบุภาษาที่คุณต้องการ
 3. เมื่อคุณต่อสายกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้แล้ว กรุณาแจ้งภาษาที่คุณต้องการอีกครั้ง
 4. ถือสายรอขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหาล่ามที่พร้อมทำงานให้คุณได้
 5. ขอให้พวกเขาโทรหาผู้ตรวจการค่าจ้างแห่งรัฐวิกตอเรีย (Wage Inspectorate Victoria) ที่ 1800 287 287
 6. ถือสายรอขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อสายของคุณและล่ามไปยังผู้ตรวจการค่าจ้างแห่งรัฐวิกตอเรีย

Turkish - Türkçe

Sözlü çeviri hizmeti

Bizimle sözlü çevirmen aracılığıyla konuşmak için:

 1. 131 450'yi arayın.
 2. Otomatik kayıt sistemi size hangi dile ihtiyacınız olduğunu soracaktır. Lütfen ihtiyacınız olan dili belirtin.
 3. Bir operatöre bağlandığınızda ihtiyacınız olan dili tekrar belirtin.
 4. Operatör sizin için bir sözlü çevirmen ayarlarken hatta kalın.
 5. 1800 287 287'den Victoria Wage Inspectorate'i aramalarını isteyin.
 6. Operatör sizi ve sözlü çevirmeni Wage Inspectorate Victoria'ya bağlarken hatta kalın.

Korean - 한국어

통역 서비스

통역사를 통해 저희와 대화하길 원하시면,

 1. 131 450번으로 전화하세요.
 2. 어떤 언어가 필요한지를 묻는 자동 메시지가 나옵니다. 필요한 언어를 말씀해 주세요.
 3. 교환원이 나오면 필요한 언어를 다시 확인해 주세요.
 4. 교환원이 연결 가능한 통역사를 찾는 동안 전화를 끊지 말고 기다리세요.
 5. 1800 287 287 번, 빅토리아주 임금 조사단 (Wage Inspectorate Victoria) 에게 전화해 달라고 요청하세요.
 6. 오퍼레이터가 귀하와 통역사를 빅토리아주 임금 조사단과 연결하는 동안 전화를 끊지 말고 기다리세요.

Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਛੁੱਟੀ ( ਲੌਂਗ ਸਰਵਿਸ ਲੀਵ) ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਮਾਲਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ

15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ

ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ:

 1. 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
 2. ਇਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।
 3. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।
 4. ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।
 5. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1800 287 287 ਉੱਤੇ ਵੇਜ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
 6. ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਵੇਜ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

Updated