2022 ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ (ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ) (2022 Victorian Flood Recovery) - ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

2022 ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ (Flood Recovery Hotline)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 560 760 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:

 • ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
 • ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ
 • ਵਿੱਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ।

ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ 9 ਦਬਾਓ।

1800 560 760 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ

ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ) ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਫ਼ੋਨ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਸੰਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Lifeline (ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ) 'ਤੇ ਜਾਓ - ਜਾਂ– 13 11 14 – 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
 • ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ - Parentline – ਪੇਰੈਂਟਲਾਈਨ) 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 13 22 89 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
 • ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Kids Helpline (ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ) 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1800 55 1800 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
 • ਮਾਹਰ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ - NURSE-ON-CALL (ਨਰਸ-ਆਨ-ਕਾਲ) – 1300 60 60 24 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
 • Australian Psychological Society Referral Service (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰੈਫ਼ਰਲ ਸਰਵਿਸ) ਨੂੰ - 1800 333 497 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
 • 24/7 ਉਪਲਬਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ Safe Steps (ਸੇਫ਼ ਸਟੈੱਪਜ਼) 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1800 015 188 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
 • ਬਾਲਗ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ– Orange Door – (ਔਰੇਂਜ ਡੋਰ) 'ਤੇ ਜਾਓ
 • Mental Health & Wellbeing Hubs (ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਹੱਬ) ) 'ਤੇ ਜਾਓ - ਜਾਂ 1300 375 330 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ TIS National ਨੂੰ 131 450 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਾਨ ਸੇਵਾਗਿਵਇਟ (GIVIT) ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Updated