Victoria government logo

2022 ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ (ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ) (2022 Victorian Flood Recovery) - ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

2022 ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ (Flood Recovery Hotline)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 560 760 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:

 • ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
 • ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ
 • ਵਿੱਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ।

ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ 9 ਦਬਾਓ।

1800 560 760 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ

ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ/ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਲਾਂਕਣ
 • ਗਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।

ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (Structural assessment)

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਹੰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ (Emergency Recovery Victoria) ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ (Register for a structural assessment)

ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਲੱਗੇ ਘਾਹ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਮਿਲਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕExternal Link ਕੌਂਸਲExternal Link 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮਲਬਾ ਜੋ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕਾਰਪੈੱਟ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ
 • ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ
 • ਤਰਲ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ (ਬੈਗ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ)
 • ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕੂੜਾ (ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ)।

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਲੱਗੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।

ਮਲਬਾ ਜੋ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
 • ਕਾਰਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਕੈਰਾਵੈਨ ਅਤੇ 2,000 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ
 • ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਮਾਨ

ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। Environmental Protection AgencyExternal Link (ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ - EPA) ਅਤੇ WorkSafeExternal Link ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ 1800 560 760 'ਤੇ ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼: ਰੋਚੈਸਟਰ (Rochester)

Rochester ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ 48 Rosaia Road, Burnewang VIC 3558 ਵਿਖੇ Elmore Events Centre (ਐਲਮੋਰ ਇਵੈਂਟਸ ਸੈਂਟਰ) (ਏਲਮੋਰ ਫੀਲਡ ਡੇਜ਼ ਸਾਈਟ) ਵਿਖੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ Rochester ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ Rochester Community Hub (ਰੋਚੈਸਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਬ) ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ Rochester Recreation Reserve Room (ਰੋਚੈਸਟਰ ਰੀਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੂਮ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੋਚੈਸਟਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅੱਪਡੇਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼: ਮਿਕਲਹੈਮ (Mickleham)

ਮਿਕਲਹੈਮ (Mickleham) ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ Centre for National Resilience (ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜ਼ੀਲੀਐਂਸ) ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 560 760 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ 9 ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜ਼ੀਲੀਐਂਸ (Centre for National Resilience) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਕੈਰਾਵੈਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਯੁਕਤ (ਸਰਵਿਸਡ) ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Mickleham ਵਿੱਚ Centre of National Resilience (ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਸ) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼: ਗ੍ਰੇਟਰ ਸ਼ੈਪਰਟਨ (Greater Shepparton)

ਗ੍ਰੇਟਰ ਸ਼ੈਪਰਟਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ 2022 ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 132 Welsford Street, Shepparton ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੱਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਸ਼ੈਪਰਟਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ

ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ 2022 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਭੁਗਤਾਨ

ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ, ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ - ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ।External Link ਜਾਂ 1800 560 760 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ 9 ਦਬਾਓ।

ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ (Flood Recovery Hotline) ਨੂੰ 1800 560 760 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ (ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵਾਸਤੇ 9 ਦਬਾਓ)

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਭੱਤਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ: ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਫਲੱਡਜ਼, ਅਕਤੂਬਰ 2022 - ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਕਵਰੀ ਅਲਾਊਂਸ।External Link

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਭੁਗਤਾਨ

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ: Victorian Floods, October 2022 – Australian Government Disaster Recovery Payment (ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਫਲੱਡਜ਼, ਅਕਤੂਬਰ 2022 - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਭੁਗਤਾਨ)External Link ਜਾਂ 1800 560 760 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ 9 ਦਬਾਓ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ, ਲੈਪਟਾਪ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਡੌਂਗਲ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ) ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫਲੱਡ ਸੁਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮExternal Link 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1800 560 760 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ 9 ਦਬਾਓ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ (ਰਿਕਵਰੀ) ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Victorian Primary Producer Flood Recovery Package (ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਪੈਕੇਜ)External Link 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1800 560 760 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ 9 ਦਬਾਓ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਘਰਾਂ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Business and Community Sport Flood Recovery GrantsExternal Link (ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਫਲੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਨੇExternal Link 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ) ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਫ਼ੋਨ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਸੰਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ LifelineExternal Link (ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ) 'ਤੇ ਜਾਓ - ਜਾਂ– 13 11 14 – 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
 • ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ - ParentlineExternal Link – ਪੇਰੈਂਟਲਾਈਨ) 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 13 22 89 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
 • ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Kids HelplineExternal Link (ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ) 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1800 55 1800 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
 • ਮਾਹਰ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ - NURSE-ON-CALL (ਨਰਸ-ਆਨ-ਕਾਲ) – 1300 60 60 24 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
 • Australian Psychological Society Referral Service (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰੈਫ਼ਰਲ ਸਰਵਿਸ) ਨੂੰ - 1800 333 497 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
 • 24/7 ਉਪਲਬਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ Safe StepsExternal Link (ਸੇਫ਼ ਸਟੈੱਪਜ਼) 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1800 015 188 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
 • ਬਾਲਗ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ– Orange DoorExternal Link – (ਔਰੇਂਜ ਡੋਰ) 'ਤੇ ਜਾਓ
 • Mental Health & Wellbeing HubsExternal Link (ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਹੱਬ) ) 'ਤੇ ਜਾਓ - ਜਾਂ 1300 375 330 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾExternal Link 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ TIS National ਨੂੰ 131 450 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਵਲੰਟੀਅਰਬਣਨਾਅਤੇਦਾਨਕਰਨਾ

ਵਲੰਟੀਅਰ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆExternal Link (Defence Force and Disaster Relief Australia (DRA)) ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Disaster Relief Australia(ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)External Link ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

ਦਾਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਾਨ ਸੇਵਾਗਿਵਇਟ (GIVIT)External Link ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Reviewed 29 November 2022