JavaScript is required
Two young people smiling at the camera. Only one half of each person displays so the image merges them into the shape of one person. One is in a physics lab, the other in a woodworking workshop.

VCE และ VCE Vocational Major (VCE and VCE Vocational Major) - ภาษาไทย (Thai)

หลักสูตร VCE กำลังเปลี่ยนแปลงด้วยการเสนอหลักสูตร VCE Vocational Major ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ระยะสองปีด้วย หลักสูตรนี้จะให้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานและเตรียมความพร้อมคุณสำหรับการศึกษาและการฝึกอบรมต่ต่อไป

เกี่ยวกับหลักสูตร VCE และ Vocational Major

ประกาศนียบัตรการศึกษาแห่งรัฐวิกตอเรีย (VCE) คือวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐวิกตอเรีย ซึ่งเปิดเส้นทางการเรียนไปสู่หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าของสถาบันเทฟ (TAFE ) หรือหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพและอบรม (VET) ระดับประกาศนียบัตรการฝึกวิชาชีพ การอบรมและแรงงาน

หลักสูตร VCE ขยายออกไปเพื่อรวมวิชาเอกด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี ด้านวิชาชีพและการเรียนรู้เชิงประยุกต์ และจะมาแทนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการเรียนรู้ประยุกต์แห่งรัฐวิกตอเรีย (VCAL) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนกลางตั้งแต่ปี 2023

หลักสูตร VCE Vocational Major จะพัฒนาทักษะส่วนตัวและทักษะชีวิตเชิงปฏิบัติของคุณ ซึ่งจะช่วยเตรียมคุณสำหรับระยะสำคัญของชีวิตของคุณระยะต่อไป

ทางเลือกในการศึกษา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถศึกษาสำเร็จหลักสูตร VET สาขา VCE หรือ VCE Vocational Majorได้ด้วย ทั้งนี้ มีการศึกษาหลักสูตร VCE VET 27 สาขาวิชาให้เลือก และมีโรงเรียนทั่วรัฐวิกตอเรียกำลังเสนอหลักสูตร VET ตามลำดับความสำคัญมากขึ้น

หลักสูตร VCE Vocational Major สามารถพาคุณไปถึงไหน

หลักสูตร VCE Vocational Major เสนอเส้นทางไปสู่

 • การฝึกวิชาชีพ
 • การอบรม
 • การศีกษาและการอบรมต่อเนื่อง
 • มหาวิทยาลัย (ผ่านทางหลักสูตรการเข้าเรียนทางเลือก)
 • การจ้างงาน

โปรดพึงระลึกว่าคุณมีความสามารถมากมายอยู่แล้วและตอนนี้คุณสามารถไขว่คว้ามันได้ภายใต้ VCE หลักสูตรใหม่

การได้รับ VCE Vocational Major

เพื่อที่จะให้ได้ประกาศนียบัตร VCE Vocational Major คุณต้องศึกษาให้สำเร็จอย่างน้อย 16 หน่วยการเรียน หน่วยการเรียนเหล่านี้รวมถึงหน่วยการเรียนสาขา:

 • VCE VM การอ่านเขียน หรือ VCE ภาษาอังกฤษ
 • VCE VM การคำนวณ หรือ VCE คณิตศาสตร์
 • VCE VM ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • VCE VM ทักษะการพัฒนาตนเอง
 • ประกาศนียบัตร VET ตั้งแต่ระดับ II ขึ้นไป (180 ชั่วโมงมาตรฐาน)

นักเรียนที่ศึกษาหลักสูตร VCE Vocational Major จำนวนมากยังเพิ่มการศึกษาVCE หลักสูตรอื่น ๆ เข้าไปในโปรแกรมการเรียนของพวกเขาด้วย

อาจารย์หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพจะช่วยคุณวางแผนหลักสูตรการเรียนของคุณ นักเรียนส่วนมากจะใช้เวลาเกิน 2 ปี จึงจะเรียนจบหลักสูตร VCE Vocational Major

คุณจะประยุกต์ความรู้และทักษะในสถานที่ใช้งานจริง เช่น สถานที่ทำงาน คุณจะทำกิจกรรมและโครงการในชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม คุณสามารถได้รับเครดิตสำหรับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้วย

อาจารย์ของคุณจะประเมินความก้าวหน้าของคุณจากกิจกรรมหลากหลายที่คุณทำ คุณจะไม่ได้รับคะแนนการเรียนสำหรับหลักสูตร VCE Vocational Major ซึ่งหมายความว่าวิชาเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปนับรวมเป็นคะแนน การจัดอันดับการรับเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย (ATAR) ทั้งนี้เพราะว่าไม่มีการสอบหรือการประเมินผลภายนอกอย่างอื่น นอกจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทั่วไป (General Achievement Test) และในหลักสูตร VCE VET ที่เก็บคะแนนบางหลักสูตร

เมื่อคุณเรียนจบหลักสูตรของคุณแล้ว คุณจะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาของรัฐวิกตอเรียที่มีคำว่า ‘Vocational Major’ เพิ่มเติม

เส้นทางไปสู่ VCE Vocational Major (VCE Vocational Major Pathway) – การเดินทางของกมลา

กมลาชอบการเรียนรู้จากการทำงานและต้องการจะเป็นผู้เชี่ยวชาญงานแปรรูปโลหะ เธอจึงจะลงเรียน VCE Vocational Major (VCE VM) เธอจะศึกษาหลักสูตร VCE VM และหลักสูตรประกาศนียบัตร VCE VET ระดับ II สาขาวิศวกรรม กมลาจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาของรัฐวิตอเรีย วิชาเอกวิชาชีพ (Victorian Certificate of Education - Vocational Major) เธอปรึกษาเรื่องนี้กับครอบครัว อาจารย์และผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพที่โรงเรียนของเธอ

ก่อนหน้านี้ กมลาใช้เวลาอยู่ที่ไร่นาของตายายและช่วยท่านสร้างโรงนาสองสามแห่ง เมื่อเรียนอยู่ Year 10 กมลาได้เข้าร่วมในวันทดลองเรียนกับ TAFE และได้ประสบการณ์ด้านวิศวกรรม VET ต่อจากนั้นเธอได้ไปทัศนศึกษาทางอาชีพที่โรงงานผลิตคาราวานแห่งหนึ่งในพื้นที่และขอเรียนรู้จากการทำงานในที่ทำงานที่บริษัทนั้นในขณะที่เธอกำลังเรียนอยู่ชั้น Year 11 ซึ่งหมายความว่า เธอจะใช้เวลาเรียนจำนวนหนึ่งที่โรงงานคาราวาน แห่งนั้นซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการทำงาน เธอจะได้รับเครดิตสำหรับเวลานี้ซึ่งนับรวมเป็นคะแนนสำหรับ VCE Vocational Major ของเธอ เมื่อเธอสำเร็จชั้น Year 12 กมลาหวังว่าจะได้รับเข้าฝึกหัดงานด้านวิชาชีพกับบริษัทนี้

การเรียน Year 11 ของกมลา

 • VCE VM การอ่านเขียน หน่วยการเรียนที่ 1 และ 2
 • VCE คณิตศาสตร์ทั่วไป หน่วยการเรียนที่ 1 และ 2
 • VCE VM ทักษะเกี่ยวกับงาน หน่วยการเรียนที่ 1 และ 2
 • VCE VET ประกาศนียบัตรระดับ II สาขาการศึกษาวิศวกรรม หน่วยการเรียนที่ 1 และ 2
 • VET การเรียนรู้ในที่ทำงานตามโครงสร้าง หน่วยการเรียนที่ 1 (90 ชั่วโมง)

การเรียน Year 12 ของกมลา

 • VCE VM การอ่านเขียน หน่วยการเรียนที่ 3 และ 4
 • VCE คณิตศาสตร์ทั่วไป หน่วยการเรียนที่ 3 และ 4
 • VCE VM ทักษะการพัฒนาส่วนบุคคล หน่วยการเรียนที่ 3 และ 4
 • VCE VM ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน หน่วยการเรียนที่ 3 และ 4
 • VCE VET ประกาศนียบัตรระดับ II สาขาการศึกษาวิศวกรรม หน่วยการเรียนที่ 3 และ 4
 • VET การเรียนรู้ในที่ทำงานตามโครงสร้าง หน่วยการเรียนที่ 2 (90 ชั่วโมง)

VCE สามารถพาคุณไปถึงที่ไหน

VCE เป็นเส้นทางตรงสู่มหาวิทยาลัยและสามารถให้ คะแนน ATAR แก่คุณได้

การได้รับ VCE

เพื่อที่คุณจะได้รับ VCE คุณต้องเรียนจบอย่างน้อย 16 หน่วยการเรียนซึ่งรวมถึง

 • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3 หน่วยการเรียน รวมถึงหน่วยการเรียนที่ 3 และ 4 หนึ่งลำดับ
 • การศึกษาลำดับอื่นๆ ของหน่วยการเรียนที่ 3 และ 4 อีกอย่างน้อย 3 ลำดับ

ในช่วง Year 11 และ Year 12 นักเรียนส่วนมากเรียนระหว่าง 20 ถึง 40 หน่วยการเรียน โดยปกติจะเรียน 6 วิชาใน Year 11 และลดลงเหลือ 5 วิชาใน Year 12

คุณสามารถเรียนวิชาทักษะด้านการอ่านเขียน ทักษะด้านการคำนวน ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และทักษะด้านการพัฒนาตนเองใหม่ ๆ นี้ได้ ถ้าคุณลงทะเบียนเรียนหลักสูตร VCE Vocational Major เท่านั้น

ปรึกษาอาจารย์หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพของคุณเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตร VCE ที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

เส้นทาง VCE – การเดินทางของเดชิ

เดชิต้องการจะเป็นทนายความ เขาจึงลงทะเบียนเรียนหลักสูตร VCE ในวิชาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การศึกษาด้านกฎหมาย พละศึกษา ประวัติศาสตร์และหลักสูตร VCE VET สาขาวิชาธุรกิจ เขาจะสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาได้รับ VCE

เดชิได้เลือกเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตของเขาพร้อม ๆไปกับวิชาที่เขามีความสนใจอย่างแท้จริง เขาปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกของเขากับอาจารย์และผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพที่โรงเรียน เพื่อที่เขาจะได้เรียนรายวิชาที่กำหนดให้เรียนก่อนเข้าเรียนกฎหมายในระดับมหาวิทยาลัย

การเรียน Year 10 ของเดชิ

 • VCE พลศึกษา หน่วยการเรียนที่ 1และ 2

การเรียน Year 11 ของเดชิ

 • VCE ภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนที่ 1 และ 2
 • VCE วิธีทางคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนที่ 1 และ 2
 • VCE การศึกษากฎหมาย หน่วยการเรียนที่ 1 และ 2
 • VCE ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ หน่วยการเรียนที่ 1 และ 2
 • VCE พลศึกษา หน่วยการเรียนที่ 3 และ 4
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ III สาขาธุรกิจ ของ VCE หน่วยการเรียนที่ 1 และ 2

การเรียน Year 12 ของเดชิ

 • VCE ภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนที่ 3 และ 4
 • VCE วิธีทางคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนที่ 3 และ 4
 • VCE ประวัติศาสตร์การปฏิวัติ หน่วยการเรียนที่ 3 และ 4
 • VCE การศึกษากฎหมาย หน่วยการเรียนที่ 3 และ 4
 • VCE VETประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ III สาขาธุรกิจ หน่วยการเรียนที่ 3 และ 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลการเรียนหลักสูตร VCE และ ATAR

การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทั่วไป (GAT)

หลักสูตร VCE VM

คู่มือนักเรียนหลักสูตร VCE ของฉัน

Updated

Choosing your senior secondary school pathways

Where to Now? is your guide to the many choices you can make for VCE, VCE VM and VPC and where they can take you.