JavaScript is required
Two young people smiling at the camera. Only one half of each person displays so the image merges them into the shape of one person. One is at a construction site, the other in a business setting

Ragaa Barmoota Cehumsaa Victoria (Victorian Pathways Certificate) - Afaan Oromoo (Oromo)

Waa'ee VPC

Ragaan Barmoota Cehumsaa Victoria (VPC) ragaa haaraa hunda hammatee fi jijjiiramaa dha.

Dandeettiilee fi Gahumsawwan hojiin walqabateen milkaa’uuf si barbaachisu akka guddifattuuf sirna barnootaa hawwataa fi deeggarsa dabalataa siif kenna.

VPCn akka idileetti waggaa 11 fi 12tti kan xumuramu yoo ta’u, garuu kan jijjiiramu waan ta’eef dursee jalqabuu yookaan waggoota 2 ol yeroo dheeraa keessatti xumuramuu danda’a. Hojiin koorsii VCE fi Ogummaa Guddaa VCE caalaa sadarkaa dhaqqabamaa ta’een kan qophaa’ee fi kan kennamudha. VPC saffisa mataa keetiin barachuu kan dandeessu yoo ta’u barsiisonni kee gochaalee barumsa daree adda addaatiin guddina kee ni madaalu.

Manni barumsaa kee bara barnootaa keessatti yeroo barbaaddetti VPC akka jalqabdu siif hayyamuu danda’a. Yeroon VPC xumuruuf fudhattu kan jijjiiramudha.

VPC’n siif mijachuu isaa mana barumsaa keetii fi maatii kee waliin mari’achuu qabda.

VPCn Faawundeeshinii VCAL bakka bu'eera.

Filannoolee qo’annoo VPC keessatti

VPCn keessan kanneen armaan gadii of keessatti qabata:

 • Barachuu VPC (yookaan filannoowwan Ingiliffaa VCE kan akka Barachuu VCE VM)
 • Lakkoofsa VPC (yookaan filannoowwan Herrega VCE kan akka Lakkoofsa VCE VM)
 • Dandeettii Hojiin Walqabate VPC
 • VPC Dandeettii Guddina Dhuunfaa
 • akka qaama barumsa keetii yeroo muraasa bakka hojiitti dabarsuu. Kunis Barnoota Bakka Hojii Caaseffamaa jedhamuun beekama.

Akkasumas filannoowwan VCE yookaan VCE VM dabalataa dabaluu dandeessa, yookaan barnoota ogummaa fi leenjii (VET) VPC keessatti hammachuu filachuu dandeessa. Waa’ee VET Ragaa Barmoota Cehumsaa Victoria keessatti caalaatti baradhu.

Barsiisaan yookaan gorsaan hojii kee sagantaa fedhii fi fedhii barumsaa keetii wajjin walsimu akka qopheessitu si gargaara.

Bakka VPCn si geessuu danda'u

Yoo mana barumsaa baay’ee irraa hafte yookaan fedhii barumsaa dabalataa qabaatte, VPCn gara Ogummaa Guddaa VCE, TAFE sadarkaa seensaa, VET yookaan hojii argachuuf si gargaara.

Karaa VPC – Imala Biraandoon

Biraandoon haala jijjiiramaa barbaada. Sababa haala fayyaa isaatiin boqonnaa booda gara mana barumsaatti deebi'aa jira. Barsiisaan Biraandoon waa’ee VPC isaa fi warra isaa waliin haasa’e.

Biraandoon yeroo barbaadetti sagantaa barumsaa isaa jalqabuu waan danda'uuf VPC ni jaallata. Biraandoon qorannoo VPC hojjechuuf kan murteessu pirojektoota hawaasaa fi garee keessatti hojjechuu waan of keessatti hammateefi. Biraandoon sagantaa barumsaa isaa xumuruuf waggaa 2 ol fudhachuu danda'a.

Ingiliffaa fi Herrega waggaa 10 osoo hin taane, Biraandoon VPC Barachuu Kutaa 1 fi Lakkoofsaa hojjeta. Filannoolee isaa waggaa 11 fi 12 yeroo godhu, Biraandoon VPC sagantaa sirrii isaaf ta'uu isaa beeka sababiin isaas ammallee daddabbii waan isa barbaachisuuf.

Waggaa 11tti VET kun mana barumsaa keessatti bakka jirutti waan gaggeeffamuuf hojiin isaa akka salphaatti akka argamu waan isa godhuuf Daldala Xiqqaa keessatti Ragaa II jalqaba. Waggaa 12tti Biraandoon yeroo hunda mana barumsaa kan deemu yoo ta’u, Gargaaraa Saaloon keessatti Ragaa II galmaa’a. Inni Barachuu Bakka Hojii Caaseffamaa mana rifeensa itti tolchan keessatti hojjeta kana jechuun hojiitti ramadameef galata ni argata.

Biraandoon yeroo mana barumsaa gadhiisu leenjii rifeensa tolchuu barbaada.

Barnoota Biraandoon waggaa 10ffaa

 • Kutaa Dubbisuu fi Barreessuu VPC 1
 • Kutaa Lakkoofsa VPC 1

Barnoota Biraandoon waggaa 11ffaa

 • Kutaa Dubbisuu fi Barreessuu VPC 2
 • Kutaa Lakkoofsa VPC 2
 • VPC Kutaa Dandeettii Guddina Dhuunfaa 1
 • VPC Dandeettiiwwan Hojiin Walqabatan Kutaa 1
 • Ragaa VET II Daldala Xixiqqaa (Hojiilee/Kalaqa) Kutaa 1 fi 2

Barnoota Biraandoon waggaa 12ffaa

 • Kutaa Dubbisuu fi Barreessuu VPC 3
 • VPC Kutaa Dandeettii Guddina Dhuunfaa 2
 • VPC Dandeettiiwwan Hojiin Walqabatan Kutaa 2
 • Ragaa VET II Gargaaraa Saaloon Kutaa 1 fi 2 keessatti
 • Kutaa Barnoota Bakka Hojii Caaseffamaa VET 1 (sa’aatiilee 90)

Updated