Victoria government logo
Two young people smiling at the camera. Only one half of each person displays so the image merges them into the shape of one person. One is outside amongst trees, the other in a technical workshop.

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐวิกตอเรียกำลังเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไปนักเรียนจะเรียนหลักสูตร VCE มากขึ้น นั่นเพราะว่าหลักสูตร VCE จะรวม Vocational Major ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปีเข้าไว้ด้วย

และจะมีประกาศนียบัตรเส้นทางการเรียนของรัฐวิกตอเรีย (Victorian Pathways Certificate) สำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเรียนของตน

ระบบปัจจุบัน 2022

Victorian Certificate of Education (VCE)

Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) - ปีสุดท้ายของ VCAL

ระบบใหม่ 2023

VCE รวม Vocational Major เข้าไว้ด้วย

Victorian Pathways Certificate (VPC)

VCE Vocational Major

หลักสูตร VCE Vocational Major เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ประยุกต์ระยะ 2 ปีภายในหลักสูตร VCE คุณจะพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะเกี่ยวกับงาน ความรู้และความมั่นใจ คุณจะได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับงานและการศึกษาและการอบรมต่อ

เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คุณจะสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาของรัฐวิกตอเรีย พร้อมคำว่า Vocational Major'เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VCE Vocational major

ประกาศนียบัตรเส้นทางการเรียนของรัฐวิกตอเรีย

ประกาศนียบัตรเส้นทางการเรียนของรัฐวิกตอเรียเป็นหลักสูตรยืดหยุ่น ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียน Years 11 และ 12 จำนวนน้อย ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถหรือพร้อมที่จะเรียนหลักสูตร VCE หรือหลักสูตร VCE Vocational Major

จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับงานและการศึกษาและอบรมต่อ ซึ่งรวมถึงหลักสูตร VCE ด้วย

โรงเรียนของคุณสามารถช่วยคุณตัดสินใจว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรเส้นทางการเรียนของรัฐวิกตอเรียใช่สำหรับคุณหรือไม่

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Victorian Pathways Certificate

ทำไม VCAL จึงถูกแทนที่

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นผลของ การทบทวนเส้นทางการเรียนวิชาชีพและการเรียนประยุกต์ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (การทบทวนครั้งแรก) การทบทวนพบว่าเราจำเป็นต้องปรับปรุงการเรียนรู้ด้านวิชาชีพในโรงเรียน

ตอนนี้คุณจะมีการเข้าถึงการศึกษาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพสูงและโอกาสในการเรียนรู้ประยุกต์ คุณจะสามารถใช้ความสามารถพิเศษหลายอย่างของคุณในหลายวิถีทางภายใต้ VCE หลักสูตรใหม่

นักเรียนจะโอนไปสู่ประกาศนียบัตรใหม่นี้ได้อย่างไร<

เวลาการให้คำปรึกษาที่โรงเรียนของคุณจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับ ทางเลือกของเส้นทางExternal Link

โรงเรียนที่ปัจจุบันกำลังเปิดสอน VCAL จะเปลี่ยนเป็น VCE Vocational Major ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป

บางโรงเรียนที่ไม่ได้เปิดสอน VCAL จะขยายทางเลือกของพวกเขาออกไปเพื่อรวมหลักสูตร VCE Vocational Major เข้าไว้ด้วย

ปรึกษาโรงเรียนของคุณเพื่อเช็กว่าโรงเรียน เปิดสอนวิชาอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตรนี้และการปฏิรูปและทางเลือกด้านการเรียนวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างอื่นExternal Link

Reviewed 27 September 2022

Education

Was this page helpful?