VCE fi Ogummaa Guddaa VCE (VCE and VCE Vocational Major) - Afaan Oromoo (Oromo)

VCEn jijjiiramaa jira akkasumas Ogummaa Guddaa VCE, sagantaa haaraa waggaa 2 dhiyeessuuf. Dandeettii hojiin walqabatu siif kenna, barnootaa fi leenjii dabalataaf si qopheessa.

Waa'ee VCE fi Ogummaa Guddaa

Ragaan Barnootaa Victoria (VCE) ogummaa sadarkaa lammaffaa olaanaa Victoria ti. Yuunivarsiitii, koorsiilee ragaa TAFE yookaan VET sadarkaa olaanaa, leenjii hojii, leenjii fi humna hojiif karaa bana.

VCEn Muummee Ogummaa hammachuudhaaf babal’ateera, jechuunis VCE keessatti sagantaa barnoota ogummaa fi hojiirra oolu haaraa waggaa 2 barachuu dandeessa jechuu dha.

Ogummaa Guddaa VCE dandeettii jireenyaa dhuunfaa kee fi dandeettii kee kara qabatamaa taheen ni guddisa. Sadarkaa barbaachisaa itti aanuuf jireenya kee keessatti si qopheessuuf si gargaara.

Filannoo qo’annoo

Akkasumas VCE yookaan Ogummaa Guddaa VCE keessatti VET xumuruu dandeessu. Qorannoowwan VCE VET 27 filachuuf kan jiran yoo ta’u, manneen barnootaa hedduun guutuu Victoria keessatti sagantaalee VET dursa kennaa jiru.

Bakka Ogummaa Guddaa VCE si geessuu danda'u

Ogummaa Guddaa VCE karaa gara:

 • leenjii hojii (apprenticeship) ta’uu isaati
 • leenjifamtummaa
 • barnootaa fi leenjii dabalataa
 • yunivarsiitii (karaa sagantaalee seensaa filannoo)
 • qacarrii.

Duraanis dandeettii hedduu akka qabdu yaadadhu amma VCE haaraa jalatti hordofuu akka dandeessu.

Ogummaa Guddaa VCE argachuu

Ogummaa Guddaa VCE kee argachuuf yoo xiqqaate kutaalee 16 milkaa’inaan xumuruu qabda. Isaanis kutaalee kanneen armaan gadii keessatti argaman ni dabalata:

 • VCE VM Dubbisuu fi barreessuu yookaan VCE Afaan Ingiliffaa
 • VCE VM Lakkoofsa yookaan Herrega VCE
 • VCE VM Dandeettiilee Hojiin Walqabatan
 • VCE VM Dandeettiilee Guddina Dhuunfaa
 • VET sadarkaa Ragaa II fi isaa ol (sa’aatii kenname 180)

Barattoonni Ogummaa Guddaa VCE hedduun isaaniis barnoota VCE biroo sagantaa isaaniitti dabalu.

Barsiisaan yookaan gorsaan hojii kee sagantaa kee karoorfachuuf si gargaara. Barattoonni baay’een isaanii Ogummaa Guddaa VCE isaanii waggaa 2 oliif ni xumuru.

Beekumsaa fi dandeettii haala qabatamaa kan akka bakka hojiitti hojiirra oolchita. Hojiiwwan hawaasa irratti hundaa’anii fi jaaaniilee garee keessatti hojjechuu of keessaa qaban ni hojjetta. Hojii irratti barachuufis qabxii argachuu dandeessa.

Barsiisonni kee guddina kee gochaalee adda addaatiin ni madaalu. Gosoota barnootaa Ogummaa Guddaa VCE qabxii qo’annoo hin argattu, kana jechuun gosoota barnootaa kun gara ATAR tti hin lakkaa’aman jechuudha. Kunis qormaata yookaan madaalliin alaa biroo, Qormaata Ga’umsa Waliigalaa irraa kan hafe fi sagantaalee VCE VET qabxii argatan tokko tokko keessatti waan hin jirreef.

Yeroo koorsii kee xumurtu, ragaa barnootaa Victoria kan jechoota dabalataa ‘Ogummaa Guddaa’ jedhan ni argatta.

Karaa Ogummaa Guddaa VCE – Imala Kamalaa

Kamalaan hojii irratti barachuu waan jaallattuuf, sibiilaa hojjechuu waan barbaadduuf, Ogummaa Guddaa VCE (VCE VM) galmaa’uuf jirti. Barnoota VCE VM fi VCE VET Ragaa II Injinariingii ni hojjetti. Kamalaan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ragaa Barnootaa Victoria - Ogummaa Guddaa isheetiin xumurti. Kana hunda maatii ishee, barsiisaa fi gorsituu hojii mana barumsaa ishee waliin mari'atteetti.

Kana dura Kamalaan qonna akaakayyuu ishee irratti yeroo dabarsitee sheedii muraasa akka ijaaran isaan gargaartee turte. Waggaa 10ffaatti Kamalaan guyyaa dhandhamaa TAFE irratti hirmaachuun muuxannoo VET engineeringii argatteetti. Sana booda daawwannaa hojii gara oomishaa karavaanii naannoo sanaa deemtee waggaa 11tti yeroo turtetti dhaabbaticha keessatti barumsa Bakka Hojii Caaseffamaa hojjechuu akka dandeessu gaafatte. Kana jechuun yeroo barnootaa muraasa oomisha karavaanii sanatti dabarsitee hojii irratti baratti. Yeroo kanaaf gara Ogummaa Guddaa VCE isheetti galata ni argatti. Kamalaan waggaa 12ffaa yeroo xumurtu dhaabbata kana keessatti leenjii hojii argachuuf abdii qabdi.

Barnootawwan Kamala’s Waggaa 11ffaa

 • VCE VM Kutaa Dubbisuu fi Barreessuu 1 fi 2
 • VCE Herrega Waliigalaa Kutaa 1 fi 2
 • VCE VM Dandeettiiwwan Hojiin Walqabatan Kutaalee 1 fi 2
 • Ragaa VCE VET II Qo’annoo Injinariingii Kutaa 1 fi 2
 • Kutaa Barnoota Bakka Hojii Caaseffamaa VET 1 (sa’aatiilee 90)

Barnootawwan Kamala’s Waggaa 12ffaa

 • VCE VM Kutaa Dubbisuu fi Barreessuu 3 fi 4
 • VCE Herrega Waliigalaa Kutaa 3 fi 4
 • VCE VM Dandeettii Guddina Dhuunfaa Kutaalee 3 fi 4
 • Dandeettiiwwan Hojiin Walqabatan VCE VM Kutaalee 3 fi 4
 • Ragaa VCE VET II Qo’annoolee Injinariingii Kutaa 3 fi 4
 • Kutaa Barnoota Bakka Hojii Caaseffamaa VET 2 (sa’aatiilee 90)

Bakka VCEn si geessuu danda'u

VCEn karaa kallattiin gara yunivarsiitii geessu kan kennu yoo ta’u, ATAR siif kennuu danda’a.

VCE argachuu

VCE kee argachuuf yoo xiqqaate yuunitii 16 milkaa’inaan xumuruu qabda, kanneen keessaa:

 • garee Ingiliffaa irraa kutaalee 3, tartiiba kutaalee 3 fi 4 dabalatee
 • yoo xiqqaate tartiiba biroo 3 qorannoo kutaalee 3 fi 4.

Waggoota 11 fi 12 keessatti barattoonni baay’een isaanii kutaalee 20 hanga 24 gidduutti kan baratan yoo ta’u, yeroo baay’ee waggaa 11tti 6 baratu, waggaa 12tti ammoo gara 5tti deebi’a.

Qo’annoo haaraa Dubbisuu fi Barreessuu, Lakkoofsaa, Dandeettii Hojiin Walqabatee fi Dandeettii Guddina Dhuunfaa fudhachuu kan dandeessu yoo Ogummaa Guddaa VCE keessatti galmaa’e qofa.

Akkaataa sagantaa VCE kee akka siif mijatutti ijaartu barsiisaa kee yookaan gorsaa hojii kee wajjin haasa’i.

Karaa VCE – Imala Deshi

Deshi ogeessa seeraa ta’uu waan barbaaduuf barnoota VCE kan akka Ingiliffaa, Herrega, Qo’annoo Seeraa, Barnoota Qaamaa, Seenaa fi VCE VET Business galmaa’uuf jira. Barnoota sadarkaa lammaffaa VCE isaatiin ni xumura.

Deshiin qorannoowwan hojii isaa gara fuula duraa wajjin walqabatan akkasumas kanneen fedhii dhugaa qabu filateera. Seeraa barachuuf ulaagaalee koorsii yunivarsiitii akka guutu barsiisaa fi gorsaa hojii mana barumsaa isaa waliin filannoo isaa irratti mari’ateera.

Qo’annoo Deshi’s Waggaa 10ffaa

 • VCE Barnoota Qaamaa Kutaalee 1 & 2

Qo’annoo Deshi’s Waggaa 11ffaa

 • VCE Afaan Ingilizii Kutaalee 1 fi 2
 • VCE Maloota Herregaa Kutaa 1 fi 2
 • Qo’annoo Seeraa VCE Kutaalee 1 fi 2
 • VCE Seenaa Ammayyaa Kutaa 1 fi 2
 • VCE Barnoota Qaamaa Kutaa 3 fi 4
 • Ragaa VCE VET III Kutaa Bizinesii 1 fi 2 keessatti

Qo’annoo Deshi Waggaa 12ffaa

 • VCE Afaan Ingilizii Kutaa 3 fi 4
 • VCE Mala Herregaa Kutaalee 3 fi 4
 • Warraaqsa Seenaa VCE Kutaalee 3 fi 4
 • VCE Qo’annoo Seeraa Kutaalee 3 fi 4
 • Kutaalee Daldalaa 3 fi 4 keessatti Ragaa VCE VET III

Odeeffannoo dabalataa

Bu'aalee VCE fi ATAR

Qormaata Gahumsa Waliigalaa (GAT)

Sirna Barnootaa VCE VM

Qajeelfama Barataa VCE kiyya

Updated