Barnootaa fi Leenjii Ogummaa (VET) mana barumsaatti (Vocational Education and Training (VET) at school) - Afaan Oromoo (Oromo)

Barnootaafi leenjii ogummaa ibsaniiru.

Barnoonnii fi leenjii ogummaa (VET) bakka itti dandeettii xiyyeeffannoo fi qabatamaa itti horattu barachuudha. Ogummaawwan ati barattu daandii hojii wajjin kan walqabatu waan ta’eef hojiitti yookaan barnootaa fi leenjii dabalataa keessatti hojiirra oolchuu dandeessa.

Waggaa 11 yookaan 12 osoo jirtuu barnootawwan kee irratti barnota yookan ragaa VET dabaluu dandeessa. Waggaa 10ttillee VET jalqabuu dandeessa.

Barnootawwan keessan keessatti VET dabalatee

VET’n sadarkaa barumsaa biraa barnoota sadarkaa lammaffaa olaanaa keessanitti dabalata. Industirii ati fedhii qabdu keessatti ogummaa qabatamaa argatta, kunis qacaramuu kee fooyyessa.

Waa’ee sagantaa VCE, Ogummaa VCE Guddaa yookaan Ragaa Daandiiwan Viktooriyaa (VPC) kee irratti VET dabaluu barsiisaa kee yookaan gorsaa hojii kee wajjin haasa’i.

Barnootawwan VET:

  • industirii murtaa’e tokko keessatti gahumsa sadarkaa biyyaalessaatti beekamtii qabu ni kenna, yookaan gara tokkoof liqii ni kenna
  • VCE, Ogummaa VCE Guddaa yookaan VPC kee akka xumurtu gumaacha
  • karaa barattummaa ykn leenjifamtummaa kaffaltii mana barumsaa irratti hundaa’een akka barattuuf filannoo siif kenna.

Filannoowwan VET Keessan

Manneen barnootaa hedduun leenjii ogummaawwan fedhii olaanaa qaban karaalee dursa kennaman 12 irratti kennaa jiru.

* Karaan qabxii qabu ni jira

^ Tartiiba kutaa 3 fi 4 ni argama

Gorsaa hojii mana barumsaa keessanii waa’ee filannoowwan VET manni barumsaa keessan dhiyeessu gaafadhaa.

Kaka'umsa barbaadaa jirtuu? Shaampiyoonota VET keenya ilaalaa. Lammiileen Victoria ga’umsa olaanaa qaban kun karaa VETtiin milkaa’inaaf ol ka’aniiru.

Barattummaawwanii fi leenjii mana barumsaa keessatti

VCE, VCE Ogummaa Guddaa yookaan VPC kee barattummaa yookaan leenjifamtummaa of keessatti qabachuu danda’a. Mana barumsaa osoo jirtuu leenjii hojii yookaan leenjii jalqabuu jechuun leenjii hojii irratti kaffaltii kan argattu jechuudha. Barattummaa fi leenjifamtummaa mana barumsaa irratti hundaa’e ofitti amanamummaa fi dandeettii ogummaa hojjechiistonni barbaadan siif kenna.

Odeeffannoo dabalataa

Karaalee VET manneen barnootaa keessatti
Qajeelfama barattoota VET argachuu | Marsariitii VCAA
sagantaalee VCE VET | Marsariitii VCAA

Updated