ประกาศนียบัตร VCE แผ่นเดียวหลายความสามารถ (Many Talents One VCE) - ภาษาไทย (Thai)

VCE กำลังเปลี่ยนแปลง

เรามีทางเลือกใหม่ ๆ ไม่ว่าคุณจะมีความสามารถพิเศษอะไร ตอนนี้คุณสามารถไขว่คว้ามาได้ภายใต้ VCE หลักสูตรเดียว

VCE วิชาเอกวิชาชีพแบบใหม่เป็นหลักสูตรระยะ 2 ปีในหลักสูตร VCE นักเรียนจะได้พัฒนาความรู้ ความเชื่อมั่นและทักษะสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิต

ซึ่งหมายความว่า VCE จะยอมรับนักเรียนที่ต่างกันอย่างเท่าเทียมกัน

หลักสูตรระดับประกา่ศนียบัตรเส้นทางสู่งานอาขีพของวิคตอเรีย (VPC) หลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาที่ยืดหยุ่น ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนกลุ่มเล็กในชั้น 11 และ 12 ซึ่งไม่พร้อมหรือไม่สามารถที่จะเรียนหลักสูตร VCE หรือหลักสูตร VCE วิชาเอกวิชาชีพได้

ปัจจุบันคุณมีทางเลือกในการศึกษามากขึ้นด้วยคุณภาพหลักสูตรที่สูงขึ้นและการเข้าถึงประสบการณ์ในที่ทำงานได้ดีขึ้น - ซึ่งจะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการฝึกอบรมที่ TAFE หรือการทำงาน

Updated