Victoria government logo
Two young people smiling at the camera. Only one half of each person displays so the image merges them into the shape of one person. One holds construction plans over their shoulder in a room with pipes on the wall, the other in a commercial kitchen

หลักสูตร VCE กำลังเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐวิกตอเรียกำลัง เปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป VCE Vocational Major หลักสูตรใหม่จะมาแทนที่ VCAL ระดับมัธยมศึกษาตอนกลางและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งหมายความว่า VCE จะยอมรับนักเรียนที่ต่างกันอย่างเท่าเทียมกัน

VPC จะมาแทนที่หลักสูตรพื้นฐานของ VCAL

คุณจะมีทางเลือกในการศึกษามากขึ้น หลักสูตรที่มีคุณภาพสูงขึ้นและประสบการณ์ในที่ทำงานดีขึ้น ซึ่งจะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อ การฝึกอบรมที่ TAFEหรือในการทำงาน

ไม่ว่าคุณจะมีความสามารถพิเศษอะไร ตอนนี้คุณสามารถไขว่คว้ามาได้ภายใต้ VCE หลักสูตรเดียว

Reviewed 27 September 2022

Education

Was this page helpful?